Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 93

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 93 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Hoblovací nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystředě-
ně vůči patce hoblíku 8. Poté utáhněte 3 upevňovací šrouby
11 klíčem Torx 10. Dodržujte přitom pořadí utahování
() uvedené na upínací čelisti 12.
Upozornění: Před spuštěním zkontrolujte řádné upevnění
upevňovacích šroubů 11. Ručně otočte nožovou hlavu 13
a zkontrolujte, zda hoblovací nože nikde nedřou.
Výměna hoblovacích nožů HM/TC
 Pozor při výměně hoblovacích nožů. Hoblovací nože
neuchopujte na řezných hranách. Na ostrých řezných
hranách se můžete zranit.
Používejte pouze originální hoblovací nože HM/TC firmy
Bosch.
Hoblovací nože z tvrdokovu (HM/TC) mají 2 břity a lze je otá-
čet. Když jsou obě řezné hrany tupé, musí se hoblovací nože
20 vyměnit. Hoblovací nůž HM/TC se nesmí ostřit.
Demontáž hoblovacího nože (viz obrázky G – H)
– Pro otočení nebo výměnu hoblovacích nožů otočte nožo-
vou hlavu 13 tak, aby upínací čelist 12 byla rovnoběžně
s patkou hoblíku 8.
– Povolte 3 upevňovací šrouby 11 klíčem Torx 10 cca o 1 – 2
otáčky. Upínací čelist 12 se nemusí snímat.
– Nožovou hlavu trochu pootočte a kouskem dřeva vysuňte
hoblovací nůž 20 ze strany z nožové hlavy 13.
– Otočte nožovou hlavu o 180° a demontujte 2. hoblovací
nůž.
Montáž hoblovacího nože (viz obrázky I – J)
Díky vodící drážce hoblovacího nože je při výměně příp. obrá-
cení vždy zaručeno jednotné nastavení výšky.
V případě potřeby vyčistěte sedlo nože v nožové hlavě 13
a hoblovací nůž 20.
Při montáži hoblovacího nože dbejte na to, aby byl řádně usa-
zený v upínacím vedení nožové hlavy 13.
Hoblovací nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystředě-
ně vůči patce hoblíku 8. Poté utáhněte 3 upevňovací šrouby
11 klíčem Torx 10. Dodržujte přitom pořadí utahování
() uvedené na upínací čelisti 12.
Upozornění: Před spuštěním zkontrolujte řádné upevnění
upevňovacích šroubů 11. Ručně otočte nožovou hlavu 13
a zkontrolujte, zda hoblovací nože nikde nedřou.
Použití sad pro přestavbu
Přestavba z HSS na HM/TC
Při použití sady pro přestavbu 2 607 001 399 (viz příslušen-
ství) lze hoblíky vybavené hoblovacími noži HSS přestavit na
hoblovací nože HM/TC.
– Povolte a sejměte upínací čelist 12.
– Vytáhněte přídržný oblouk 16 společně s hoblovacím no-
žem 15 z nožové hlavy 13, resp. vodicí drážky 14.
– Nasaďte sadu pro přestavbu 2 607 001 399 do vodicí
drážky 14.
– Nasaďte upínací čelist 12 a zašroubujte upevňovací šrou-
by 11, šrouby ale neutahujte.
– Zasuňte hoblovací nůž HM/TC ze strany do upnutí hoblova-
cího nože.
Bosch Power Tools
– Hoblovací nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystře-
děně vůči patce hoblíku 8. Poté utáhněte 3 upevňovací
šrouby 11 klíčem Torx 10. Dodržujte přitom pořadí utaho-
vání () uvedené na upínací čelisti 12.
Přestavba z HM/TC na HSS
Při použití sady pro přestavbu 2 607 001 398 (viz příslušen-
ství) lze hoblíky vybavené hoblovacími noži HM/TC přestavit
na hoblovací nože HSS.
– Vyšroubujte 3 upevňovací šrouby 11 klíčem Torx 10
a sejměte upínací čelist 12.
– Vytáhněte přídržný oblouk 16 společně s hoblovacím no-
žem 15 z nožové hlavy 13, resp. vodicí drážky 14.
– Nasaďte sadu pro přestavbu 2 607 001 398 do vodicí
drážky 14 a vyrovnejte ji vystředěně vůči patce hoblíku
8.
– Nasaďte upínací čelist 12 a utáhněte 3 upevňovací šrouby
11 klíčem Torx 10. Dodržujte přitom pořadí utahování
() uvedené na upínací čelisti 12.
Odsávání prachu/třísek
 Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé dru-
hy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v
blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán
za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami
pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dře-
vo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze
specialisté.
– Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné od-
sávání prachu.
– Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
– Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou
filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané
materiály.
Pravidelně čistěte výfuk třísek 3. K čištění ucpaného výfuku
třísek použijte vhodný nástroj, např. kousek dřeva, stlačený
vzduch atd.
 Nesahejte rukama do výfuku třísek. Můžete se poranit o
rotující díly.
Pro zaručení optimálního odsávání vždy používejte zařízení
pro externí odsávání nebo sáček na prach/třísky.
Provoz
Druhy provozu
Nastavení hloubky třísky
Pomocí otočného knoflíku 2 lze plynule nastavit hloubku třís-
ky 0–2,6 mm na základě stupnice hloubky třísky 1 (dělení
stupnice = 0,1 mm).
Parkovací botka (viz obr. N)
Parkovací botka 29 umožňuje odložení elektronářadí bezpro-
středně po pracovním pochodu bez nebezpečí poškození ob-
robku nebo hoblovacího nože. Při pracovním pochodu se par-
kovací botka 29 natočí výš a uvolní zadní díl patky hoblíku 8.
Česky | 93
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional