Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 144

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 144 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
144 | Македонски
 Користете соодветни уреди за пребарување, за да
ги пронајдете скриените електрични кабли или
консултирајте се со локалното претпријатие за
снабдување со електрична енергија. Контактот со
електрични кабли може да доведе до пожар и
електричен удар. Оштетувањето на гасоводот може да
доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни
цевки предизвикува оштетување или може да
предизвика електричен удар.
 Не ја фаќајте исфрлената струготина со раце. Може
да се повредите од ротирачките делови.
 Доколку е вклучен, не го водете електричниот
апарат директно кон делот што се обработува. Инаку
постои опасност од повратен удар, доколку алатот што
се вметнува се заглави во делот што се обработува.
 При работата рендето држете го секогаш на начин
што подлогата на рендето секогаш ќе лежи на делот
што се обработува. Инаку работата со рендето може
да се навали и да доведе до повреди.
 Не рендајте никогаш над метални предмети, клинци
и шрафови. Секачот и вратилото на секачот може да се
оштетат и да ги зголемат вибрациите.
Опис на производот и моќноста
Прочитајте ги сите напомени и упатства
за безбедност. Грешките настанати како
резултат од непридржување до
безбедносните напомени и упатства може
да предизвикаат електричен удар, пожар
и/или тешки повреди.
Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ
на електричниот апарат, и држете ја отворена додека го
читате упатството за употреба.
Употреба со соодветна намена
Електричниот апарат е наменет за рендање на дрвени
материјали како на пр. греди и даски на цврста подлога.
Тој е погоден за искосување на рабови и за правење
засеци.
Илустрација на компоненти
Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на
приказот на електричните апарати на графичката
страница.
1 Скала за подесување на длабочината на струготината
2 Вртливо копче за подесување на длабочината на
струготината (изолирани дршки)
3 Исфрлувач на струготини
4 Копче за фиксирање на прекинувачот за
вклучување/исклучување
5 Прекинувач за вклучување/исклучување
6 Завртка за поклопецот за ременот
7 Поклопец за ременот
8 Подлога на рендето
9 V-жлебови
10 Torx-клуч
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
11 Завртка за прицврстување за стезната челуст
12 Стезна челуст
13 Глава на секачот
14 Водечки жлеб за сечилото на рендето
15 HSS-сечило на рендето
16 Заштитен држач за HSS-сечилото на рендето
17 Завртка за прицврстување на заштитниот држач за
HSS-сечилото на рендето
18 Справа за острење на HSS-сечилото на рендето
19 Мерило за подесување на HSS-сечилото на рендето
20 HM/TC-секач на рендето*
21 Паралелен граничник
22 Скала за ширината на засекот
23 Завртка за заклучување на подесената ширина на
засекот
24 Шраф за прицврстување на паралелниот/аголниот
граничник
25 Аголен граничник*
26 Завртка за заклучување на подесениот агол*
27 Шраф за прицврстување на граничникот за
длабочина на засекот*
28 Граничник за длабочина на засекот*
29 Држач на рендето при паузирање
30 Погонски ремен
31 Големо тркало за ременот
32 Мало тркало за ременот
33 Рачка (изолирана површина на дршката)
*Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од
стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да
ја најдете во нашата Програма за опрема.
Технички податоци
Ренде
Број на дел/артикл
Номинална јачина
Број на празни вртежи
Длабочина на струготината
Длабочина на засекот
макс.ширина на рендето
Тежина согласно EPTA-
Procedure 01:2014
Класа на заштита
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие
податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност
од изведбата во односната земја.
Информации за бучава/вибрации
Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност
со EN 60745-2-14.
Нивото на звук на уредот, оценето со А, типично изнесува:
ниво на звучен притисок 86 dB(A); ниво на звучна јачина
97 dB(A). Несигурност K=3 dB.
Носете заштита за слухот!
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
мм
0 – 2,6
мм
0 – 9
мм
82
кг
2,8
/II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional