Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 158

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 158 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
158 | Slovensko
– Komplet za predelavo 2 607 001 399 potisnite v vodilni
utor 14.
– Namestite vpenjalno čeljust 12 in privijte pritrdilne vijake
11, vendar jih ne zategnite.
– Skobeljni nož iz karbidne trdine (HM/TC) s strani potisnite
v vpetje skobeljnega noža.
– Skobeljni nož je treba vgraditi in poravnati sredinsko
glede na podplat skobeljnika 8. Nato 3 pritrdilne vijake
11 zategnite s ključem Torx 10. Pri tem upoštevajte na
vpenjalni čeljusti 12 naveden vrstni red zategovanja
().
Predelava skobeljnika z noži iz karbidne trdine (HM/TC) v
skobeljnik z noži iz hitroreznega jekla (HSS)
Z uporabo kompleta za predelavo 2 607 001 398 (glejte Pri-
bor) lahko skobeljnike, ki so opremljeni z noži iz karbidne trdi-
ne (HM/)TC), predelate v skobeljnike, opremljene z noži iz hi-
troreznega jekla (HSS).
– 3 pritrdilne vijake 11 odvijte s ključem Torx 10 in snemite
vpenjalno čeljust 12.
– Držalo 16 skupaj s skobeljnim nožem 15 potisnite iz glave
noža 13 oz. vodilnega utora 14.
– Komplet za predelavo 2 607 001 398 potisnite v vodilni
utor 14 in ga poravnajte sredinsko glede na podplat sko-
beljnika 8.
– Namestite vpenjalno čeljust 12 in zategnite 3 pritrdilne vi-
jake 11 s ključem Torx 10. Pri tem upoštevajte na vpenjalni
čeljusti 12 naveden vrstni red zategovanja ().
Odsesavanje prahu/ostružkov
 Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega premaza,
nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju ško-
dljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroči aler-
gične reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki
se nahajajo v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja
veljajo kot kancerogene, še posebej v povezavi z dodatnimi
snovmi za obdelavo lesa (kromat, zaščitno sredstvo za
les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le
strokovnjaki.
– Po možnosti uporabljajte sesalnik prahu, ki je primeren
glede na vrsto materiala.
– Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
– Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrir-
nim razredom P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne
materiale.
Redno čistite izmet oblancev 3. Za čiščenje zamašenega iz-
meta oblancev uporabite ustrezno orodje, npr. kos lesa, sti-
snjen zrak itd.
 Z roko ne smete posegati v izmet ostružkov. Lahko bi se
poškodovali na rotirajočih delih.
Da bi lahko zagotovili optimalno odsesavanje, vedno uporabi-
te eksterno odsesovalno pripravo ali vrečo za prah/oblance.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Delovanje
Vrste delovanja
Nastavitev globine oblanja
S vrtljivim gumbom 2 lahko brezstopenjsko nastavite globino
oblanja od 0–2,6 mm s pomočjo globinske skale 1 (razdeli-
tev skale = 0,1 mm).
Odlagalni nastavek (glejte sliko N)
Odlagalni nastavek 29 omogoči odložitev električnega orodja
takoj po delovnem postopku brez nevarnosti poškodbe obde-
lovanca ali nožev skobeljnika. Pri delovnem postopku se odla-
galni nastavek 29 obrne navzgor in zadnji del podplata sko-
beljnika 8 se sprosti.
Zagon
 Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električ-
ne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici
električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V,
lahko priključite tudi na napetost 220 V.
Vklop/izklop
Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje le ta-
krat, ko ga boste uporabljali.
Za zagon električnega orodja pritisnite vklopno/izklopno sti-
kalo 5 in ga držite pritisnjenega.
Za fiksiranje pritisnjenega vklopno/izklopnega stikala 5 priti-
snite tipko za fiksiranje 4.
Če želite električno orodje izklopiti, vklopno/izklopno stikalo
5 spustite, če pa je stikalo aretirano s tipko za fiksiranje 4,
vklopno/izklopno stikalo 5 najprej kratko pritisnite in ga nato
spustite.
Navodila za delo
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
Postopek oblanja (glejte sliko N)
Nastavite željeno globino oblanja in nastavite električno orod-
je s sprednjim delom podplata skobljalnika 8 na obdelovanec.
 Obdelovancu se približajte samo z vklopljenim električ-
nim orodjem. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost,
da se bo vsadno orodje zataknilo v obdelovanec in povzro-
čilo povratni udarec.
Vklopite električno orodje in ga vodite z enakomernim pomi-
kom preko obdelovalne površine.
Za dosego kakovostnih površin delajte le z majhnim pomikom
in pri tem pritiskajte po sredini na podplat skobljalnika.
Pri obdelavi trdih materialov, npr. trdega lesa, ter pri izkorist-
ku maksimalne širine skobeljnika nastavite le majhne globine
oblanja in po potrebi zmanjšajte pomik skobljalnika.
Previsok pomik zmanjša kakovost površine in lahko hitro vodi
do hitre zamašitve izmeta oblancev.
Le ostri noži skobljalnika imajo dobro rezalno zmogljivost in
prizanašajo električnemu orodju.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional