Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 81 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Planya bıçağının sökülmesi (Bakınız: Şekil G – H)
– Planya bıçaklarını çevirmek veya değiştirmek için bıçak ba-
şını 13, sıkma çenesi 12 planya tabanına 8 paralel konuma
gelinceye kadar çevirin.
– 3 tespit vidasını 11 torx anahtarı 10 ile yaklaşık 1 – 2 tur
çevirerek gevşetin. Sıkma çenesi 12 çıkarılmamalıdır.
– Bıçak başını biraz çevirin ve bir tahta parçası ile planya bı-
çağını 20 yana doğru iterek bıçak başından 13 çıkarın.
– Bıçak başını 180° çevirin ve 2. planya bıçağını sökün.
Planya bıçağının takılması (Bakınız: Şekiller I – J)
Planya bıçağındaki kılavuz oluk, değiştirme veya çevirme iş-
lemlerinden sonra daima aynı yükseklik ayarının korunmasını
sağlar.
Eğer gerekiyorsa bıçak başındaki 13 bıçak oturma yerini ve
planya bıçağını 20 temizleyin.
Planya bıçağını takarken bıçak başı 13 içindeki yuvaya doğru
biçimde oturmasına dikkat edin.
Planya bıçağı planya tabanına merkezi 8 olarak takılmalı ve
doğrultulmalıdır. Daha sonra 3 tespit vidasını 11 torx anahtarı
10 ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi 12 üzerinde be-
lirtilen sıkma sırasına () dikkat edin.
Not: Aleti çalıştırmadan önce tespit vidalarının 11 yerlerine
sıkı biçimde oturup oturmadıklarını kontrol edin. Bıçak başını
13 elinizle çevirin ve planya bıçağının hiçbir yere sürtünmedi-
ğinden emin olun.
Donanım değiştirme setlerinin kullanılması
HSS'den HM/TC'ye değiştirme
Donanım değiştirme seti 2 607 001 399 (Bakınız: Aksesuar)
kullanılarak HSS planya bıçakları ile donatılmış planya HM/TC
planya bıçakları ile donatılabilir.
– Sıkma çenesini 12 gevşetin ve çıkarın.
– Tutma kolunu 16 planya bıçağı 15 ile birlikte bıçak başın-
dan 13 veya kılavuz oluktan 14 dışarı itin.
– Donanım değiştirme setini 2 607 001 399 kılavuz oluğa
14 itin.
– Sıkma çenesini 12 yerleştirin ve tespit vidalarını 11 takın,
ancak vidaları henüz sıkmayın.
– Yan taraftan HM/TC planya bıçağını planya bıçağı yuvasına
itin.
– Planya bıçağı planya tabanına merkezi 8 olarak takılmalı
ve doğrultulmalıdır. Daha sonra 3 tespit vidasını 11 torx
anahtarı 10 ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi 12
üzerinde belirtilen sıkma sırasına () dikkat edin.
HM/TC'den HSS'ye değiştirme
Donanım değiştirme seti 2 607 001 398 (Bakınız: Aksesuar)
kullanılarak HM/TC planya bıçakları ile donatılmış planya HSS
planya bıçakları ile donatılabilir.
– 3 tespit vidasını 11 torx anahtarı 10 ile sökün ve sıkma çe-
nesini 12 çıkarın.
– Tutma kolunu 16 planya bıçağı 15 ile birlikte bıçak başın-
dan 13 veya kılavuz oluktan 14 dışarı itin.
– Donanım değiştirme setini 2 607 001 398 kılavuz oluğa
14 itin ve planya tabanına merkezi 8 olarak doğrultun.
– Sıkma çenesini 12 yerleştirin ve 3 tespit vidasını 11 torx
anahtarı 10 ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi 12
üzerinde belirtilen sıkma sırasına () dikkat edin.
Bosch Power Tools
Toz ve talaş emme
 Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa za-
rarlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara
neden olabilir.
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sa-
hiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından iş-
lenmelidir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir
toz emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanı-
zı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
Talaş atma yerini 3 düzenli aralıklarla temizleyin. Tıkanan talaş
atma yerini temizlerken uygun bir alet, örneğin bir tahta par-
çası, basınçlı hava vb. kullanın.
 Talaş atma yerini ellerinizle kavramayın. Dönen parça-
lar tarafından yaralanabilirsiniz.
Optimum düzeyde emme yaptırabilmek için daima harici bir
emme donanımı veya bir toz/talaş torbası kullanın.
İşletim
İşletim türleri
Talaş derinliğinin ayarlanması
Döner düğme 2 ile talaş derinliği 0–2,6 mm talaş derinliği
sklasında 1 (skala taksimatı = 0,1 mm) kademesiz olarak
ayarlanabilir.
Park pabucu (Bakınız: Şekil N)
Park pabucu 29 elektrikli el aletinin çalışmadan hemen sonra
iş parçası veya planya bıçağında bir hasar tehlikesi olmadan
bırakılmasına olanak sağlar. Çalışma esnasında park pabucu
29 yukarı kaldırılır ve planya tabanının 8 arka kısmı serbest
kalır.
Çalıştırma
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere
uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el
aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.
Açma/kapama
Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kulla-
nacağınız zaman açın.
Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine 5 basın ve şalte-
ri basılı tutun.
Basılı durumdaki açma/kapama şalterini 5 tespit etmek için
açma/kapama şalteri tespit tuşuna 4 basın.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini 5
bırakın veya tespit tuşu 4 ile sabitlenmişse açma/kapama
şalterine 5 kısa bir süre basın ve tekrar bırakın.
Türkçe | 81
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional