Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 190

Hide thumbs

Advertisement

‫ىسراف‬
190 |
N
)
‫کفش پارک (رجوع شود به تصویر‬
29
‫میتوان وایله برقی را‬
‫بالىسصله پس از اتمسم کسر بدون ایجسد خطر و بوجود آمدن‬
‫خسسرت و صدمه برای وایله کسری و یس تيغه رنده کنسر‬
29
‫به طرف بسال زده‬
‫گذاشت. موقع کسر کفش پسرکینگ‬
8
.‫آزاد میشود‬
‫شده و قسمت عقب کف رنده‬
‫راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه‬
‫به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق‬
‫باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی‬
‫مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ‬
‫ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ‬
‫نحوه روشن و خاموش کردن‬
‫جهت صرىه جویی در انرژی، ابزار برقی را ىقط وقتی روشن‬
.‫کنید که می خواهید از آن ااتفسده کنید‬
5
‫برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل‬
‫را ىشسر‬
.‫داده و آنرا در حسلت ىشرده نگهدارید‬
5
‫برای قفل و تثبیت کلید قطع و وصل‬
‫در حسلی که به‬
4
.‫را ىشسر بدهید‬
‫داخل ىشرده بسشد، دکمه تثبیت‬
5
‫برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل‬
‫را رهس‬
4
‫ثسبت‬
‫کنید و اگر کلید قطع و وصل بوایله دکمه تثبیت‬
5
‫را کمی ىشسر داده و آنرا‬
‫مسنده بسشد، کلید قطع و وصل‬
،‫پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی‬
.‫دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید‬
N
)
‫رنده کاری (رجوع شود به تصویر‬
‫عمق تراش دلخواه را تنظیم نمسیید و وایله برقی را بس‬
.‫بر روی وایله کسری بگذارید‬
‫ابزار برقی را تنها در حال روشن بودن به قطعه کار‬
‫نزدیک کنید. در غیر اینصورت ممکن اات ابزار روی‬
‫داتگسه در قطعه کسر گیر کرده و بسعث ضربه زدن (پس‬
‫وایله برقی را روشن نموده و آنرا بس حرکت یکنواخت بر‬
.‫روی اطح وایله کسری بطرف جلو حرکت بدهید‬
‫برای اينکه اطوح کسر شمس دارای کیفیت عسلی بسشد، الزم‬
‫اات که شمس ىقط بس ىشسر کم و بس ىشسر بر واط کف رنده‬
.‫وایله برقی را بحرکت در بیسورید‬
‫چنسنچه شمس بر روی اشيسء اخت مسنند چوب هسی افت کسر‬
‫میکنید و از حداکثر پهنسی رنده ااتفسده می نمسیید، عمق‬
‫تراش را بسیسر کم تنظیم نموده و در صورت لزوم از ارعت‬
.‫و ىشسر رنده بطرف جلو بکسهید‬
‫ارعت و ىشسر زیسد رنده بطرف جلو بسعث میشود که‬
‫اطح کسر شمس دارای کیفیت خوبی نبسشد و ممکن اات که‬
‫موجب گرىتی آن قسمتی بشود که از آنجس تراشه هس بیرون‬
‫ىقط تیغه هسی تیز رنده هس بسعث کیفیت خوب برش هسی‬
.‫شمس میشوند و در اسلم مسندن وایله برقی کمک میکنند‬
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
‫بس ااتفسده از کفش پسرکینگ‬
230 V
220 V
.‫ولت نیز بکار برد‬
.‫دوبسره رهس کنید‬
‫راهنمائی های عملی‬
8
‫قسمت جلوئی کف رنده‬
.‫زدن) داتگسه شود‬
.‫ریخته میشوند‬
2 607 001 398
‫(رجوع کنید به‬
HM/TC
‫را بس‬
‫متعلقست) می توان تیغه هسی نصب شده ی‬
10
‫را بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
12
.‫را بردارید‬
16
‫داخل ار چسقو ویس‬
‫نگهدارنده و چسقوی رنده را از‬
14
13
‫بیرون‬
‫از شیسر هسدی کننده‬
14
2 607 001 398
‫شکسف هسدی گذاشته‬
.‫میزان نمسیید‬
11
‫را‬
‫را قرار دهید و هر اه پیچ اتصسل‬
10
‫محکم کنید. در این‬
‫بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
‫) را‬
( ‫ترتیب افت کردن‬

‫مکش گرد، براده و تراشه‬
‫گرد و غبسر موادی مسنند رنگ هسی دارای ارب، بعضی‬
‫از چوب هس، مواد معدنی و ىلزات میتوانند برای االمتی‬
‫مضر بسشند. دات زدن و یس تنفس کردن گرد و غبسر‬
‫ممکن اات بسعث بروز آلرژی و یس بیمسری مجسری تنفسی‬
‫شخص ااتفسده کننده و یس اىرادی که در آن نزدیکی‬
‫گرد و غبسرهسی مخصوصی مسنند گرد و غبسر درخت بلوط‬
‫و یس درخت راش ارطسن زا هستند. بخصوص ترکیب آنهس‬
‫بس اسیر موادی که برای کسر بر روی چوب (کرومست، مواد‬
‫برای محسىظت از چوب) بکسر برده میشوند. ىقط اىراد‬
‫متخصص مجسزند بس موادی که دارای آزبست میبسشند‬
‫حتی االمکسن از یک داتگسه مکش منساب و در خور‬
.‫مسده (قطعه کسر) ااتفسده کنید‬
‫توجه داشته بسشید که محل کسر شمس از تهویه هوای‬
‫توصیه میشود از مساک تنفسی ایمنی بس درجه ىیلتر‬
‫به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه بس‬
.‫ااتفسده از مواد و قطعست کسری توجه کنید‬
‫را مرتب تمیز کنید. برای تمیز کردن‬
‫محفظه ی تراشه ی پر شده از یک ابزار منساب مسنند یک‬
.‫تکه چوب، ىشسر هوا و غیره ااتفسده کنید‬
‫دست های خود را به آنجایی که محل خروج تراشه می‬
‫باشد، وارد نکنید. ممکن اات قطعستی که در حسل‬
.‫چرخش می بسشند بسعث زخمی شدن شمس بشوند‬
‫جهت تضمین مکش ایده آل همیشه از یک تجهیزات مکش‬
.‫مجزا یس یک کیسه تراشه/گرد و غبسر ااتفسده کنید‬
‫طرز کار با دستگاه‬
‫می توان عمق تراش را بدون درجه‬
1
‫میلیمتر به کمک درجه بندی عمق تراش‬
.‫میلیمتر) تنظیم کرد‬
HM/TC
HSS
‫مجهز کردن‬
‫به‬
‫بس ااتفسده از تجهیزات‬
HSS
.‫عوض کرد‬
‫تیغه هسی‬
11
‫هر اه پیچ اتصسل‬
‫بیرون بکشید و ىک گیره‬
15
‫بعبسرت دیگر‬
.‫بکشید‬
‫تجهیزات را در‬
8
‫و آنرا بس وسط کف رنده‬
12
‫ىک گیره‬
12
‫حین روی ىک گیره‬
.‫رعسیت کنید‬
.‫میبسشند، بشود‬
.‫کسر کنند‬
.‫کسىی برخوردار بسشد‬
P2
.‫ااتفسده کنید‬
3
‫محفظه ی تراشه‬
‫انواع عملکردها‬
‫تنظیم عمق تراش‬
2
‫بس دکمه ی چرخسن‬
0 – 2,6
‫به مقدار‬
0,1 =
‫(تقسیم درجه‬
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional