Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 176

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 176 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
176 | Latviešu
Stūru apstrāde (attēls O)
Ēveles pamatnes priekšējā daļā izveidotās V veida gropes ļauj
ātri un viegli apstrādāt priekšmeta stūrus, veidojot 45° nolie-
ci. Izvēlieties V veida gropi, kuras dziļums atbilst vēlamajam
stūru apstrādes platumam. Novietojiet ēveles pamatnes
V veida gropi uz apstrādājamā priekšmeta stūra un virziet
elektroinstrumentu uz priekšu gar priekšmeta malu.
Izmantojamā grope Izmērs a (mm)
bez gropes
maza
vidçja
liela
Ēvelēšana ar paralēlo vai leņķa vadotni (attēli K – M)
Nostipriniet uz elektroinstrumenta paralēlo 21 vai leņķa va-
dotni 25, izmantojot stiprinošo skrūvi 24. Tad nostipriniet uz
elektroinstrumenta malu gropes dziļuma atduri 28 izmantojot
stiprinošo skrūvi 27.
Atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni 23 un iestādiet vēlamo malu
gropes platumu, vadoties pēc nolasījumiem uz skalas 22. Tad
stingri pieskrūvējiet fiksējošo uzgriezni 23.
Regulējot malu gropes dziļuma atduri 28, iestādiet vēlamo
malu gropes dziļumu.
Veiciet ēvelēšanu vairākos paņēmienos, līdz tiek sasniegts vē-
lamais gropes dziļums. Vadiet ēveli, ieturot sānu spiedienu uz
apstrādājamo materiālu.
Slīpā ēvelēšana ar leņķa vadotni
Veidojot slīpās gropes un
virsmas, atskrūvējiet leņķa
vadotnes fiksējošo uzgriezni
26 un iestādiet vēlamo ēvelē-
šanas leņķi.
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
 Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla kontaktligzdas.
 Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroin-
strumenta darbību, uzturiet tīru tā korpusu un ventilā-
cijas atveres.
Sekojiet, lai novietošanas balsts 29 brīvi kustētos, un regulāri
veiciet tā tīrīšanu.
Ja ir nolietojušās elektrodzinēja oglekļa sukas, elektroinstru-
ments automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā tas jānogādā ap-
kalpošanai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta
darbnīcā, kuras adrese norādīta sadaļā „Klientu konsultāciju
dienests un konsultācijas par lietošanu".
Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas
Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā
elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts va-
jadzīgais darba drošības līmenis.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Piedziņas siksnas nomaiņa (skatīt attēlus P – Q)
Izskrūvējiet skrūvi 6 un noņemiet piedziņas siksnas pārsegu
7. Noņemiet nolietoto piedziņas siksnu 30.
Pirms jaunās piedziņas siksnas 30 iestiprināšanas notīriet
abus skriemeļus 31 un 32.
Vispirms novietojiet jauno piedziņas siksnu 30 uz mazā skrie-
meļa 32 un tad uzspiediet piedziņas siksnu 30 uz lielā skrie-
meļa 31, griežot to ar roku.
0 – 4
Sekojiet, lai piedziņas siksna 30 precīzi ievietotos skriemeļu
2 – 6
31 un 32 gareniskajās gropēs.
4 – 9
Novietojiet piedziņas siksnas pārsegu 7 tam paredzētajā vietā
6 – 10
un nostipriniet, stingri pieskrūvējot skrūvi 6.
Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas
par lietošanu
Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jau-
tājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī
par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju
par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vis-
labākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu iz-
strādājumiem un to piederumiem.
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz iz-
strādājuma marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma
materiāli jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi ne-
kaitīgā veidā.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!
Tikai ES valstīm
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu
2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām
un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas
atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā,
lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsa-
vāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrā-
dei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional