Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 131

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 131 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit a-
ceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experienţă.
 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există pie-
se rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţi-
onarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost în-
treţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăie-
re. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri as-
cuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse
mai uşor.
 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
făşurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pen-
tru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.
Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat în acest scop, repa-
rarea făcându-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.
Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii
pentru rindele
 Înainte de a pune jos scula electrică, aşteptaţi ca arbo-
rele portcuţit să se oprească complet din funcţionare.
Un arbore portcuţit neacoperit şi care se roteşte, se poate
agăţa în suprafaţa de prelucrat şi duce la pierderea contro-
lului cât şi la răniri grave.
 Prindeţi scula electrică numai de mânerele izolate, de-
oarece arborele portcuţit poate atinge propriul cablu
de alimentare. Contactul cu un conductor aflart sub tensi-
une poate pune sub tensiune şi componentele metalice ale
sculei electrice, provocând electrocutare.
 Fixaţi şi asiguraţi piesa de lucru cu menghine sau în ori-
care alt mod, pe o suprafaţă stabilă. Dacă ţineţi piesa de
lucru numai cu mâna sau dacă o rezemaţi numai de corpul
dumneavoastră, ea va fi instabilă, putându-se ajunge la
pierderea controlului.
 Folosiţi detectoare adecvate pentru a localiza conduc-
te de alimentare ascunse sau adresaţi-vă în acest scop
regiei locale furnizoare de utilităţi. Contactul cu conduc-
torii electrici poate duce la incendiu şi electrocutare. Dete-
riorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii.
Spargerea unei conducte de apă cauzează pagube materi-
ale sau poate duce la electrocutare.
 Nu introduceţi mâinile în orificiul de eliminare a aşchii-
lor. Componentele care se rotesc vă pot răni.
 Porniţi scula electrică şi numai după aceasta condu-
ceţi-o asupra piesei prelucrate. În caz contrar există pe-
ricol de recul în situaţia în care dispozitivul de lucru se aga-
ţă în piesa prelucrată.
Bosch Power Tools
 Ţineţi întotdeauna astfel rindeaua în timpul lucrului în-
cât talpa rindelei să se sprijine plan pe piesa de lucru. În
caz contrar rindeaua se poate răsturna sau bloca, provo-
când răniri grave.
 Nu rindeluiţi niciodată deasupra unor obiecte metalice,
cuie sau şuruburi. Cuţitul şi arborele portcuţit se pot dete-
riora şi duce astfel la vibraţii mai puternice.
Descrierea produsului şi a performan-
ţelor
Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi in-
strucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Vă rugăm să desfăşuraţi pagina pliantă cu redarea maşinii şi să
o lăsaţi desfăşurată cât timp citiţi instrucţiunile de folosire.
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată rindeluirii cu reazem fix a mate-
rialelor lemnoase ca de exemplu grinzi şi scânduri. Este adec-
vată şi pentru teşirea muchiilor şi pentru fălţuire.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă la schiţa scu-
lei electrice de pe pagina grafică.
1 Scală gradată a adâncimilor de tăiere
2 Buton rotativ pentru reglarea adâncimii de tăiere
(suprafaţă de prindere izolată)
3 Eliminare aşchii
4 Tastă de fixare pentru întrerupătorul pornit/oprit
5 Întrerupător pornit/oprit
6 Şurub pentru capac de acoperire
7 Capac de acoperire curea
8 Talpa rindelei
9 Caneluri în V
10 Cheie Torx
11 Şurub de fixare pentru pentru falcă de prindere
12 Falcă de prindere
13 Cap portcuţit
14 Canal de ghidare pentru cuţitul de rindea
15 Cuţit de rindea HSS
16 Etrier de blocare cuţit de rindea HSS
17 Şurub de fixare pentru etrier de blocare cuţit de rindea
18 Dispozitiv ascuţire pentru cuţite de rindea HSS
19 Calibru de reglare pentru cuţite de rindea HSS
20 Cuţit de rindea HM/TC*
21 Limitator paralel
22 Scală gradată pentru adâncimea falţului
23 Piuliţă de blocare pentru reglarea lăţimii falţului
24 Şurub de fixare pentru limitatorul paralel/unghiular
25 Limitator unghiular*
Română | 131
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional