Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 152

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 152 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
152 | Srpski
Promena HM/TC-noža za struganje
 Oprez pri promeni noževa rendea. Ne hvatajte noževe
rendea za ivice sečiva. Možete se povrediti na oštre ivice
sečiva.
Upotrebljavajte samo Original Bosch HM/TC-noževe za rende.
Noževi za struganje od tvrdog metala (HM/TC) imaju 2 sečiva
i mogu da se okrenu. Ukoliko su oba sečiva tupa, morate da
zamenite noževe za struganje 20. HM/TC-nož za struganje ne
smete naknadno da oštrite.
Demontaža noža rendea (pogledajte slike G – H)
– Radi okretanja ili zamene noževa za struganje obrćite glavu
noža 13, dok klešta 12 ne stoje paralelno sa potplatom
strugalice 8.
– Otpustite 3 zavrtnja za fiksiranje 11 pomoću torks ključa
10 otprilike za 1 – 2 obrta. Klešta 12 ne morate da skidate.
– Malo obrnite glavu noža i pomoću drvenog komada nož za
struganje 20 izgurajte iz glave noža 13.
– Obrnite glavu noža za 180° i demontirajte 2. nož za
struganje.
Montaža noža rendea (pogledajte slike I – J)
Preko žljeba vodjice noža rendea obezbedjuje se pri promeni
odnosno okretanju uvek ravnomerno podešavanje visine.
Ukoliko je neophodno, očistite ležište noža u glavi noža 13 i
nož za struganje 20.
Prilikom ugradnje noža za struganje pazite na to da on
pravilno naseda u prijemnu vođicu glave noža 13.
Nož za struganje morate da ugradite centralno do potplate
za strugalicu 8 i da ga uspravite. Zatim čvrsto zategnite 3
zavrtnja za fiksiranje 11 pomoću torks ključa 10. Pri tome se
pridržavajte redosleda zatezanja koji je naveden na kleštima
12 ().
Uputstvo: Pre puštanja u rad proverite fiksiranost zavrtnjeva
za fiksiranje 11. Rukom obrćite glavu noža 13 i uverite se da
noževi za struganje nigde ne zapinju.
Upotreba setova za prepravku
Prepravka sa HSS u HM/TC
Upotrebom seta za prepravku 2 607 001 399 (videti pribor)
strugalicu koja je opremljena HSS-noževima za struganje
možete da prepravite u HM/TC-nož za struganje.
– Otpustite i uklonite klešta 12.
– Lučni držač 16 izgurajte zajedno sa nožem za struganje 15
iz glave noža 13 odnosno vodećeg žleba 14.
– Set za prepravku 2 607 001 399 ugurajte u vodeći žleb
14.
– Namestite klešta 12 i uvrnite zavrtnje za fiksiranje 11, ali
nemojte čvrsto da zategnete zavrtnje.
– HM/TC-nož za struganje ugurajte bočno u prijemnicu noža
za struganje.
– Nož za struganje morate da ugradite centralno do
potplate za strugalicu 8 i da ga uspravite. Zatim čvrsto
zategnite 3 zavrtnja za fiksiranje 11 pomoću torks ključa
10. Pri tome se pridržavajte redosleda zatezanja koji je
naveden na kleštima 12 ().
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Prepravka sa HM/TC u HSS
Upotrebom seta za prepravku 2 607 001 398 (videti pribor)
strugalicu koja je opremljena HM/TC-noževima za struganje
možete da prepravite u HSS-nož za struganje.
– 3 zavrtnja za fiksiranje 11 odvrnite pomoću torks ključa 10
i skinite klešta 12.
– Lučni držač 16 izgurajte zajedno sa nožem za struganje 15
iz glave noža 13 odnosno vodećeg žleba 14.
– Set za prepravku 2 607 001 398 ugurajte u vodeći žleb 14
i usmerite ga u centar do potplate strugalice 8.
– Postavite klešta 12 i čvrsto zategnite 3 zavrtnja za
fiksiranje 11 pomoću torks ključa 10. Pri tome se
pridržavajte redosleda zatezanja koji je naveden na
kleštima 12 ().
Usisavanje prašine/piljevine
 Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo,
neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po
zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje
se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka,
posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta
(hromati, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži
azbest smeju raditi samo stručnjaci.
– Koristite što je više moguće usisavanje prašine pogodno
za materijal.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite pažnju na propise za materijale koje treba
obradjivati u Vašoj zemlji.
Redovno čistite opiljke koji izleću 3. Za čišćenje opiljaka koji
su napravili zagušenje upotrebljavajte adekvatan alat, npr.
drveni komad, komprimovani vazduh itd.
 Ne hvataje rukama otvor strugotinu. Možete se povrediti
o delove koji se okreću.
Koristite za obezbedjivanje optimalnog usisavanja uvek
uredjaj za usisavanje sa strane ili neki džak za prašinu/
strugotinu.
Rad
Vrste rada
Podešavanje debljine strugotine
Sa rotirajućim dugmetom 2 može da se podešava skala za
debljinu strugotine kontinuirano od 0–2,6 mm pomoću skale
za debljinu strugotine 1 (Podela skale = 0,1 mm).
Podnožje za odlaganje (pogledajte sliku N)
Podnožje za odlaganje 29 omogućava odlaganje električnog
alata direktno posle rada bez opasnosti od oštećenja radnog
komada ili noževa rendea. U radu se podnožje za odlaganje 29
iskrene uvis i oslobadja zadnji deo podnožja rendea 8.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional