Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 166

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 166 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
166 | Eesti
Inimeste turvalisus
 Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasu-
tage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimasti-
te, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepane-
matus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigas-
tusi.
 Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiku-
kaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate
turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite
kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja
kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
 Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku
ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme kül-
ge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrili-
se tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate voo-
luvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õn-
netused.
 Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage
selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme
pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib
põhjustada vigastusi.
 Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne töö-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist
tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liiku-
vatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad
juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on sead-
mega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjusta-
tud ohte.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja
kasutamine
 Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks
selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrili-
se tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis.
Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse
ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
 Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatus-
abinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
 Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele
kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isi-
kutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid
lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised töö-
riistad ohtlikud.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või
kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust.
Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hool-
datud elektrilised tööriistad.
 Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hool-
datud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konk-
reetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage see-
juures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.
Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
 Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitsee-
ritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.
Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.
Ohutusnõuded höövlite kasutamisel
 Ärge pange seadet käest enne teravõlli seiskumist. Kat-
mata pöörlev teravõll võib pinda kinni kiilduda ja põhjusta-
da kontrolli kaotuse seadme üle, mille tagajärjeks võivad
olla rasked vigastused.
 Hoidke elektrilist tööriista ainult isoleeritud käepide-
mest, sest teravõll võib tabada tööriista enda toiteju-
het. Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega võib pingesta-
da seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi.
 Kinnitage toorik pitskruvi või mõne muu kinnitusva-
hendi abil stabiilse aluse külge. Kui hoiate toorikut vaid
käega või surute seda vastu oma keha, jääb toorik liiku-
vaks, mistõttu võite kaotada selle üle kontrolli.
 Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veeto-
rude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid
või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustus-
firma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib tulekah-
ju- ja elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib
plahvatusoht. Veetorustiku vigastamine põhjustab mate-
riaalse kahju ja võib tekitada elektrilöögi.
 Ärge viige oma käsi laastu väljaviskeavasse. Pöörlevad
osad võivad Teid vigastada.
 Viige seade töödeldava esemega kokku alles siis, kui
seade on sisse lülitatud. Vastasel korral tekib tagasilöögi
oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.
 Töötamisel hoidke höövlit alati nii, et höövlitald toetub
kogu pinna ulatuses toorikule. Vastasel korral võib höö-
vel kaldu vajuda, pinda kinni kiilduda ja vigastusi tekitada.
 Hööveldamisel vältige höövlitera kokkupuudet metall-
esemete, naelte ja kruvidega. Tera ja teravõll võivad kah-
justuda ja suurendada vibratsiooni.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional