Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 147

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 147 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
– Погрижете се за добра проветреност на работното
место.
– Се препорачува носење на маска за заштита при
вдишувањето со класа на филтер P2.
Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за
материјалот кој го обработувате.
Редовно чистете го исфрлувачот на струготини 3. За
чистење на затнатиот исфрлувач на струготини користете
соодветен алат напр. дрвено парче, компресиран воздух
итн.
 Не ја фаќајте исфрлената струготина со раце. Може
да се повредите од ротирачките делови.
Заради обезбедување на оптимално вшмукување
постојано користете надворешен уред за вшмукување или
вреќичка за прав/струготини.
Употреба
Видови употреба
Подесување на длабочината на стругање
Со вртливото копче 2 може да се подеси длабочината на
стругање бесстепено од 0–2,6 мм со помош на скала за
длабочина на струготината 1 (поделба на скалата =
0,1 мм).
Држач на рендето при паузирање (види слика N)
Држачот на рендето при паузирање 29 овозможува
запирање на електричниот алат веднаш по работниот
процес без опасност од оштетување на делот што се
обработува или секачот на рендето. За време на
работниот процес, држачот на рендето при паузирање 29
се подига нагоре и задниот дел на подлогата на рендето се
отпушта 8.
Ставање во употреба
 Внимавајте на електричниот напон! Напонот на
изворот на струја мора да одговара на оној кој е
наведен на спецификационата плочка на
електричниот уред. Електричните апарати означени
со 230 V исто така може да се користат и на 220 V.
Вклучување/исклучување
За да се заштеди енергија, вклучувајте го електричниот
алат само доколку го користите.
За ставање во употреба на електричниот апарат
притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување
5 и држете го притиснат.
За Фиксирање на притиснатиот прекинувач за
вклучување/исклучување 5 притиснете го копчето за
фиксирање 4.
За да го исклучите електричниот апарат, ослободете го
прекинувачот за вклучување/исклучување 5 одн. доколку
тој е блокиран со копчето за фиксирање 4, кратко
притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување
5 и потоа ослободете го.
Bosch Power Tools
Совети при работењето
 Пред било каква интервенција на електричниот
апарат, извлечете го струјниот приклучок од
ѕидната дозна.
Процес на рендање (види слика N)
Поставете ја саканата длабочина на стругање и поставете
го електричниот апарат со предниот дел на подлогата од
рендето 8 на делот што се обработува.
 Доколку е вклучен, не го водете електричниот
апарат директно кон делот што се обработува. Инаку
постои опасност од повратен удар, доколку алатот што
се вметнува се заглави во делот што се обработува.
Вклучете го електричниот апарат и водете го со иста
брзина по површината што ја обработувате.
За постигнување на висококвалитетни површини,
работете со мала брзина и со постојан притисок на
центарот на подлогата на рендето.
При обработка на цврсти материјали, на пр. цврсто дрво,
како и при користење на максималната ширина на
рендето поставете мала длабочина на стругање и ев.
намалете ја брзината на рендање.
Зголемената брзина го намалува квалитетот на горните
површини и може да доведе до брзо затнување на
исфрлувачот на струготини.
Само острите секачи на рендето овозможуваат добар
капацитет на сечење и зголемуваат рокот на употреба на
електричниот апарат.
Вградениот држач на рендето при паузирање 29
овозможува продолжување на процесот на рендање
откако ќе прекинете, на одреден дел од парчето што се
обработува:
– Електричниот апарат со надолу притиснат држач на
рендето при паузирање, поставете го на другото место
од делот што треба да продолжи да се обработува.
– Вклучете го електричниот апарат.
– Притиснете на предниот дел од подлогата на рендето и
полека турнете го електричниот апарат нанапред ().
Притоа држачот на рендето при паузирање ќе се
притисне нагоре (), така што задниот дел на
подлогата на рендето повторно ќе легне на делот што се
обработува.
– Водете го електричниот апарат со иста брзина по
површината што се обработува ().
Закосување на рабови (види слика O)
V-жлебот на предната страна на подлогата на рендето
овозможува брзо и едноставно закосување на рабовите од
делот што се обработува. Употребете го соодветниот V-жлеб
според саканата ширина на засекување. Притоа поставете
го рендето со V-жлеб на работ од делот што се обработува и
водете го по должина на делот што се обработува.
Употребен жлеб
нема
мала
средно
голема
Македонски | 147
димензија a
(мм)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional