Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 178

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 178 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
178 | Lietuviškai
 Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyrę asmenys.
 Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite,
ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir nie-
kur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, ku-
rios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl
naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti
sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra
blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
 Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai
prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis
briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t.
naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir
atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudo-
jant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pa-
vojingos situacijos.
Aptarnavimas
 Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specia-
listai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip ga-
lima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.
Saugos nuorodos dirbantiems su obliais
 Prieš padėdami elektrinį įrankį palaukite, kol peilio ve-
lenas sustos. Neuždengtas besisukantis peilio velenas gali
įstrigti paviršiuje, todėl galima prarasti įrankio kontrolę ir
sunkiai susižaloti.
 Elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų, nes pei-
lio velenas gali paliesti savo maitinimo laidą. Palietus
laidą, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse elektrinio
įrankio dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smū-
gis.
 Spaustuvais ar kitokiu įrenginiu įtvirtinkite ir užfiksuo-
kite ruošinį ant stabilaus pagrindo. Laikomas ranka arba
prispaustas prie kūno ruošinys nebus užfiksuotas, todėl
galite nesuvaldyti įrankio.
 Prieš pradėdami darbą, tinkamais ieškikliais patikrin-
kite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra pravestų
elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Jei
abejojate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komu-
nalinių paslaugų teikėjus. Kontaktas su elektros laidais
gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus du-
jotiekio vamzdį, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentie-
kio vamzdį, galima padaryti daugybę nuostolių.
 Nekiškite rankų į pjuvenų išmetimo angą. Besisukan-
čios dalys jus gali sužeisti.
 Elektrinį prietaisą visuomet pirmiausia įjunkite ir tik po
to priglauskite prie apdorojamo ruošinio. Jei įrankis
įstringa ruošinyje, atsiranda atatrankos pavojus.
 Dirbdami oblių visada laikykite taip, kad obliaus padas
būtų prigludęs prie ruošinio. Priešingu atveju oblius gali
persikreipti ir sužaloti.
 Niekada neobliuokite metalinių daiktų, vinių ar varžtų.
Peilis ar peilio velenas gali būti pažeidžiami ir gali pradėti
stipriau vibruoti.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir
reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateik-
tų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti
elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, skaitydami ins-
trukciją, palikite šį lapą atverstą.
Elektrinio įrankio paskirtis
Elektrinis įrankis skirtas ant tvirto pagrindo padėtiems medie-
nos ruošiniams, pvz., sijoms ir lentoms, obliuoti. Juo taip pat
galima nusklembti briaunas ir daryti užkaitus.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios
instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.
1 Drožlės storio skalė
2 Ratukas drožlių gyliui nustatyti (izoliuotas rankenos
paviršius)
3 Pjuvenų išmetimo anga
4 Įjungimo-išjungimo jungiklio fiksatorius
5 Įjungimo-išjungimo jungiklis
6 Diržo dangčio varžtas
7 Diržo dangtis
8 Obliaus padas
9 „V" formos grioveliai
10 „Torx" raktas
11 Prispaudimo žiočių tvirtinamasis varžtas
12 Prispaudimo žiotys
13 Peilio galvutė
14 Kreipiamasis griovelis obliaus peiliui
15 HSS obliaus peilis
16 HSS obliaus peilio fiksavimo lankelis
17 HSS obliaus peilio fiksavimo lankelio tvirtinamasis
varžtas
18 HSS obliaus peilio galandimo įtaisas
19 HSS obliaus peilio nustatymo šablonas
20 HM/TC obliaus peilis*
21 Lygiagrečioji atrama
22 Užkaito pločio skalė
23 Fiksuojamoji veržlė užkaito pločiui nustatyti
24 Lygiagrečiosios ir kampinės atramos tvirtinamasis
varžtas
25 Kampinis ribotuvas*
26 Fiksuojamoji veržlė kampui nustatyti*
27 Užkaito gylio atramos tvirtinamasis varžtas*
28 Užkaito gylio atrama*
29 Pastatymo kojelė
30 Pavaros diržas
31 Didysis diržo ratukas
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional