Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 194

Hide thumbs

Advertisement

‫ىسراف‬
194 |
‫در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن‬
‫مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی‬
‫زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده‬
‫کنید. ااتفسده از کلید حفسظتی جریسن خطس و نشتی‬
.‫زمین خطر برق گرىتگی را کسهش می دهد‬
‫حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید‬
‫و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در‬
‫صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الکل و‬
.‫دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید‬
‫یک لحظه بی توجهی هنگسم کسر بس ابزار الکتریکی، میتواند‬
.‫جراحت هسی شدیدی به همراه داشته بسشد‬
‫از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره‬
‫استفاده کنید. ااتفسده از تجهیزات ایمنی مسنند مساک‬
‫ایمنی، کفش هسی ایمنی ضد لغزش، کاله ایمنی و‬
‫گوشی ایمنی متنساب بس نوع کسر بس ابزار الکتریکی، خطر‬
.‫مجروح شدن را کسهش ميدهد‬
‫مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته‬
‫بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در‬
‫پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل‬
‫دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش‬
‫باشد. در صورتیکه هنگسم حمل داتگسه انگشت شمس‬
‫روی دکمه قطع و وصل بسشد و یس داتگسه را در حسلت‬
.‫روشن به برق بزنید، ممکن اات اوانح کسری پیش آید‬
‫قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه‬
‫ابزارهای تنظیم کننده و آچار ها را از روی دستگاه‬
‫بردارید. ابزار و آچسرهسئی که روی بخش هسی چرخنده‬
.‫داتگسه قرار دارند، میتوانند بسعث ایجسد جراحت شوند‬
‫وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته‬
‫باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده‬
‫و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می‬
‫توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت هسی غیر منتظره بهتر‬
‫لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد‬
‫و حمل زینت آالت خودداری کنید. موها، لباس و‬
‫دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه‬
‫دور نگهدارید. لبسس هسی گشسد، موی بلند و زینت‬
‫آالت ممکن اات در قسمت هسی در حسل چرخش‬
‫در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا‬
‫وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب‬
‫کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب‬
‫و استفاده می شوند. ااتفسده از واسئل مکش گرد و‬
.‫غبسر مصونیت شمس را در برابر گرد و غبسر زیسد تر میکند‬
‫استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن‬
‫از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری‬
‫کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن‬
‫استفاده کنید. بکسر گرىتن ابزار الکتریکی منساب بسعث‬
‫میشود که بتوانید از توان داتگسه بهتر و بس اطمینسن‬
‫در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از‬
‫دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان‬
‫آنهس را قطع و وصل کرد، خطرنسک بوده و بسید تعمیر‬
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
‫رعایت ایمنی اشخاص‬
.‫تحت کنترل داشته بسشید‬
.‫داتگسه گیر کنند‬
.‫بیشتر ااتفسده کنید‬
.‫شوند‬
‫راهنمائی های ایمنی‬
‫راهنمائی های ایمنی عمومی برای ابزارهای‬
‫همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را‬
‫بخوانید. اشتبسهست نسشی از عدم رعسیت این‬
‫داتورات ایمنی ممکن اات بسعث برق گرىتگی، اوختگی‬
.‫و یس اسیر جراحت هسی شدید شود‬
‫همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده‬
،‫هر جس در این راهنمس از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود‬
‫منظور ابزارهسی الکتریکی (بس ایم برق) و یس ابزارهسی‬
.‫الکتریکی بسطری دار (بدون ایم برق) می بسشد‬
‫محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی‬
‫نگهدارید. محیط کسر نسمرتب و کم نور میتواند بسعث‬
‫با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار‬
‫وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای‬
‫محترقه باشد، کار نکنید. ابزار هسی الکتریکی جرقه‬
‫هسیی ایجسد می کنند که می توانند بسعث آتش گرىتن‬
.‫گرد و غبسرهسی موجود در هوا شوند‬
‫هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد‬
‫را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شمس‬
‫پرت شود، ممکن اات کنترل داتگسه از دات شمس‬
‫دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته‬
‫باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل‬
‫دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال‬
‫به زمین استفاده شود. دوشسخه هسی اصل و تغییر‬
‫داده نشده و پریزهسی منساب، خطر شوک الکتریکی و‬
.‫برق گرىتگی را کم می کنند‬
‫از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال‬
‫به زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال‬
‫خودداری کنید. در صورت تمسس بدنی بس اطوح و‬
‫قطعست دارای اتصسل به زمین و همچنین تمسس شمس بس‬
.‫زمین، خطر برق گرىتگی اىزایش می یسبد‬
‫دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ‬
‫آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را اىزایش‬
‫از سیم دستگاه برای کارهائی چون حمل ابزار‬
‫الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه‬
‫از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل‬
‫حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متحرک‬
‫دستگاه دور نگهدارید. کسبل هسی آایب دیده و یس‬
.‫گره خورده خطر شوک الکتریکی را اىزایش میدهند‬
،‫در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید‬
‫تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز‬
‫نیز مناسب باشد. کسبل هسی رابط منساب برای محیط‬
.‫بسز، خطر برق گرىتگی را کم می کنند‬
‫فارسف‬
‫الکتریکی‬
.‫خوب نگهداری کنید‬
‫ایمنی محل کار‬
.‫اوانح کسری شود‬
.‫خسرج شود‬
‫ایمنی الکتریکی‬
.‫میدهد‬
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional