Download  Print this page

Česky - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 88 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM
88 | Česky
Ukosowanie za pomocą prowadnicy kątowej
Podczas ukosowania wręgów
i powierzchni należy ustawić
pożądany kąt ukosu, kierując
się kątem 26.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu (np.
dogląd, wymiana narzędzi itd.) jak i przed jego
transportem i składowaniem należy wyjąć akumulator
z elektronarzędzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo
obrażeń.
Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,
elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy
utrzymywać w czystości.
W razie awarii akumulatora należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.
Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien
przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy
Bosch.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych
prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą w
razie pytań związanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
2 609 932 811 | (22.11.11)
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane
drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport
drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)
należy dostosować się do szczególnych wymogów
dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy
skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a
akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się
poruszać (przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa
krajowego.
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie
należy oddać do powtórnego przetworzenia
zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska.
Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do
odpadów domowych!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia, a zgodnie z europejską
wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub
zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać
osobno i doprowadzić do ponownego
przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek,
znajdujących się w rozdziale
„Transport", str. 88.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
VAROVÁNÍ
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional