Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 53 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Udskiftning af HSS-høvlekniv
 Pas på ved skift af høvlejern. Tag ikke fat i høvlejernets
skærekanter. Du kan komme til skade, da skærekanterne
er skarpe.
Høvlejern afmonteres (se Fig. A – C)
– Hvis du skal udskifte høvleknivene, skal du dreje knivhove-
det 13, indtil klembakken 12 står parallelt i forhold til høvl-
sålen 8.
– Skru de 3 monteringsskruer 11 ud med Torx-nøglen 10, og
tag klembakken 12 af.
– Skub holdebøjlen 16 sammen med høvlekniven 15 ud af
knivhovedet 13 eller føringsnoten 14.
– Drej knivhovedet 180°, og afmonter den 2. høvlekniv.
Bemærk: Fjern holdebøjlen 16, før du udskifter eller eftersli-
ber høvlekniven, ved at løsne monteringsskruen 17.
Efterslibning af HSS-høvlekniv (se Fig. D)
Ved at bruge en slibeanordning 18 (tilbehør) og en almindelig
slibesten, kan du efterslibe nedslidte eller stumpe HSS-høvle-
knive.
Sæt begge høvleknive ind i slibeanordningen, og spænd fløjs-
kruen. Sørg for, at begge høvleknive er skubbet ind til anslag.
Flyt slibeanordningen, der er indsat i høvlekniven, ensartet og
med jævnt pres over slibestenen.
Bemærk: Høvleknivene må efterslibes op til maks. 6 mm på
en minimumbredde på 23 mm. Derefter skal begge høvlekni-
ve udskiftes.
Høvlejern monteres (se Fig. E – F)
Før du genbruger en ny eller efterslebet høvlekniv, skal du
rengøre knivhovedet 13, høvlekniven 15 og holdebøjlen 16.
Rengør meget snavsede høvleknive med sprit eller petrole-
um.
Bemærk: Nye eller efterslebne høvleknive skal altid justeres
til den rigtige højdeindstilling, før de monteres.
Indstillingslæren 19 (tilbehør) bruges til højdeindstilling af
høvlekniven. Læg høvlekniven 15 og holdebøjlen 16 på ind-
stillingslæren. Sørg for, at holdebøjlen 16 griber ind i den kor-
rekte not. Tryk høvlekniven 15 mod anslaget, og fastgør hol-
debøjlen 16 i denne position med monteringsskruen 17.
Derved opnås automatisk den rigtige højdeindstilling.
Høvlekniven skal monteres midt på høvlsålen 8 og justeres.
Spænd derefter de 3 monteringsskruer 11 med Torx-nøglen
10. Overhold i den forbindelse den tilspændingsrækkefølge,
der fremgår af klembakken 12 ().
Bemærk: Kontrollér, at monteringsskruerne 11 sidder godt
fast, før du tager maskinen i brug. Drej knivhovedet 13 manu-
elt, og sørg for, at høvlekniven ikke rammer noget.
Udskiftning af HM/TC-høvlekniv
 Pas på ved skift af høvlejern. Tag ikke fat i høvlejernets
skærekanter. Du kan komme til skade, da skærekanterne
er skarpe.
Anvend kun originale Bosch HM/TC-høvleknive.
Høvleknivene i hårdmetal (HM/TC) har 2 skær og kan vendes.
Hvis begge skærekanter er stumpe, skal høvleknivene 20 ud-
skiftes. HM/TC-høvlekniven må ikke efterslibes.
Bosch Power Tools
Høvlejern afmonteres (se Fig. G – H)
– Hvis du vil vende og udskifte høvlekniven, skal du dreje
knivhovedet 13, indtil klembakken 12 står parallelt i for-
hold til høvlsålen 8.
– Løsn de 3 monteringsskruer 11 med Torx-nøglen 10 ca.
1 – 2 omdrejning. Klembakken 12 skal ikke tages af.
– Drej knivhovedet en smule, og skub med et stykke træ høv-
lekniven 20 sideværts ud af knivhovedet 13.
– Drej knivhovedet 180°, og afmonter den 2. høvlekniv.
Høvlejern monteres (se Fig. I – J)
Styrenoten i høvlejernet gør, at højdeindstillingen altid er den
samme, når det udskiftes og vendes.
Rengør om nødvendigt knivsædet i knivhovedet 13 og høvle-
kniven 20.
Når du monterer høvlekniven, skal du sikre, at den sidder pro-
blemfrit i holdeføringen til knivhovedet 13.
Høvlekniven skal monteres midt på høvlsålen 8 og justeres.
Spænd derefter de 3 monteringsskruer 11 med Torx-nøglen
10. Overhold i den forbindelse den tilspændingsrækkefølge,
der fremgår af klembakken 12 ().
Bemærk: Kontrollér, at monteringsskruerne 11 sidder godt
fast, før du tager maskinen i brug. Drej knivhovedet 13 manu-
elt, og sørg for, at høvlekniven ikke rammer noget.
Brug af omstillingssæt
Omstilling fra HSS til HM/TC
Ved at benytte et omstillingssæt 2 607 001 399 (se under
Tilbehør) kan høvle, der er udstyret med HSS-høvleknive, i
stedet forsynes med HM/TC-høvleknive.
– Løsn og fjern klembakken 12.
– Skub holdebøjlen 16 sammen med høvlekniven 15 ud af
knivhovedet 13 eller føringsnoten 14.
– Skub omstillingssættet 2 607 001 399 ind i føringsnoten
14.
– Sæt klembakken 12 på, og skru monteringsskruerne 11 i,
men undlad at spænde skruerne.
– Skub HM/TC-høvlekniven sideværts ind i høvleknivsholde-
ren.
– Høvlekniven skal monteres midt på høvlsålen 8 og juste-
res. Spænd derefter de 3 monteringsskruer 11 med Torx-
nøglen 10. Overhold i den forbindelse den tilspændings-
rækkefølge, der fremgår af klembakken 12 ().
Omstilling fra HM/TC til HSS
Ved at benytte et omstillingssæt 2 607 001 398 (se under
Tilbehør) kan høvle, der er udstyret med HM/TC-høvleknive, i
stedet forsynes med HSS-høvleknive.
– Skru de 3 monteringsskruer 11 ud med Torx-nøglen 10, og
tag klembakken 12 af.
– Skub holdebøjlen 16 sammen med høvlekniven 15 ud af
knivhovedet 13 eller føringsnoten 14.
– Skub omstillingssættet 2 607 001 398 ind i føringsnoten
14, og juster det, så det befinder sig midt for høvlsålen 8.
– Sæt klembakken 12 på, og spænd de 3 monteringsskruer
11 med Torx-nøglen 10. Overhold i den forbindelse den til-
spændingsrækkefølge, der fremgår af klembakken 12
().
Dansk | 53
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional