Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 151

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 151 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Ukupne vrednosti vibracija a
(zbir vektora tri pravca) i nesi-
h
gurnost K su dobujeni prema EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može
da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava
za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno
održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo
može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama
preko celog radnog vremena.
Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije
stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati
opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog
alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.
Izjava o usaglašenosti
Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovorno-
sti da pod „Tehnički podaci" opisani proizvod odgovara svim
dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, do
19. aprila 2016. godine: 2004/108/EC, od 20. aprila 2016.
godine: 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući njene izmene
i da je u skladu sa sledećim normama: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montaža
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
utikač iz utičnice.
Izbor noža za struganje
Električni alat može da bude opremljen različitim noževima za
struganje.
Upotrebom setova za prepravku (pribor) u zavisnosti od
osnovne opreme električnog alata možete da upotrebite obe
varijante noža za struganje (HSS odnosno HM/TC-nož za
struganje).
Prilikom zamene noža uvek zamenite oba noža za struganje,
pošto u suprotnom disbalans proizvodi vibracije i može da
skrati vek trajanja električnog alata.
Bosch Power Tools
Zamena HSS-noža za struganje
 Oprez pri promeni noževa rendea. Ne hvatajte noževe
rendea za ivice sečiva. Možete se povrediti na oštre ivice
sečiva.
Demontaža noža rendea (pogledajte slike A – C)
– Radi zamene noža za struganje obrćite glavu noža 13, dok
klešta 12 ne stoje paralelno sa potplatom strugalice 8.
– 3 zavrtnja za fiksiranje 11 odvrnite pomoću torks ključa 10
i skinite klešta 12.
– Lučni držač 16 izgurajte zajedno sa nožem za struganje 15
iz glave noža 13 odnosno vodećeg žleba 14.
– Obrnite glavu noža za 180° i demontirajte 2. nož za
struganje.
Uputstvo: Pre zamene, odnosno naknadnog oštrenja noževa
za struganje uklonite lučni držač 16 otpuštanjem zavrtnja za
fiksiranje 17.
Naknadno oštrenje HSS-noža za struganje
(pogledajte sliku D)
Upotrebom mehanizma za oštrenje 18 (pribor) i
konvencionalnog brusnog kamena možete naknadno da
naoštrite istrošene odnosno tupe HSS-noževe za struganje.
Oba noža za struganje umetnite u mehanizam za oštrenje i
čvrsto ih zaglavite pomoću leptirastog zavrtnja. Pazite na to
da oba noža za struganje ugurate do graničnika.
Noževe za struganje koji su umetnuti u mehanizam za oštrenje
ravnomerno pomerajte uz lagani potisak preko brusnog
kamena.
Uputstvo: Noževe za struganje smete naknadno da oštrite
maksimalno za 6 mm na minimalnu širinu od 23 mm. Posle
toga morate da zamenite oba noža za struganje.
Montaža noža rendea (pogledajte slike E – F)
Pre ponovnog umetanja novih odnosno naknadno naoštrenih
noževa za struganje, očistite glavu noža 13 i po potrebi nož za
struganje 15 i lučni držač 16. Noževe za struganje koji su
mnogo prekriveni smolom očistite špiritusom ili petrolejom.
Uputstvo: Nove odnosno naknadno naoštrene noževe za
struganje pre ugradnje uvek morate da podesite na pravilnu
visinu.
Za podešavanje visine noževa za struganje služi šablon za
podešavanje 19 (pribor). Nož za struganje 15 i lučni držač 16
položite na šablon za podešavanje. Pazite na to da lučni držač
16 ulazi u za to predviđeni žleb. Nož za struganje 15 pritisnite
prema graničniku i fiksirajte lučni držač 16 u toj poziciji
pomoću zavrtnja za fiksiranje 17. Na taj način se automatski
postiže pravilno podešavanje visine.
Nož za struganje morate da ugradite centralno do potplate
za strugalicu 8 i da ga uspravite. Zatim čvrsto zategnite 3
zavrtnja za fiksiranje 11 pomoću torks ključa 10. Pri tome se
pridržavajte redosleda zatezanja koji je naveden na kleštima
12 ().
Uputstvo: Pre puštanja u rad proverite fiksiranost zavrtnjeva
za fiksiranje 11. Rukom obrćite glavu noža 13 i uverite se da
noževi za struganje nigde ne zapinju.
Srpski | 151
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional