Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 170

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 170 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
170 | Eesti
Integreeritud seisutald 29 võimaldab hööveldusprotsessi
töökatkestuse järel jätkata tooriku mis tahes kohas:
– Tõmmake seisutald alla ja asetage seade kohta, kus tahate
hööveldamist jätkata.
– Lülitage seade sisse.
– Viige surve eesmisele höövlitallale ja lükake seadet aegla-
selt ette (). Seejuures tõmmatakse seisutald üles (),
nii et höövlitalla tagumine osa on jälle vastu toorikut.
– Juhtige seadet ühtlase ettenihkega üle töödeldava pinna
().
Servade faasimine (vt joonist O)
Eesmises höövlitallas olevad V-sooned võimaldavad tooriku
servi kiiresti ja lihtsalt faasida. Kasutage soovitud faasile vas-
tavat V-soont. Asetage höövel V-soonega tooriku servale ja
juhtige seadet piki serva.
Kasutatud soon
puudub
väike
keskmine
suur
Hööveldamine paralleelrakise/nurgajuhiku abil
(vt jooniseid K – M)
Kinnitage paralleelrakis 21 või nurgajuhik 25 kinnituskruviga
24 seadme külge. Monteerige vastavalt kasutusotstarbele
õnardussügavuspiirik 28 kinnituskruviga 27 seadme külge.
Keerake lahti kinnitusmutter 23 ja reguleerige skaalal 22 välja
soovitud õnarduslaius. Keerake kinnitusmutter 23 uuesti kin-
ni.
Reguleerige õnardussügavuspiirikuga 28 välja soovitud õnar-
dussügavus.
Teostage hööveldusprotsessi mitu korda, kuni soovitud õnar-
dussügavus on saavutatud. Avaldage höövlile külgsurvet.
Nurgajuhikuga faasimine
Servade ja pindade faasimi-
sel reguleerige soovitud
kaldenurk välja nurga
regulaatoriga 26.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
 Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade
ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
Hoidke seisutalda 29 nii, et see on vabalt liikuv ja puhastage
seda regulaarselt.
Kui grafiitharjad on kulunud, lülitub seade automaatselt välja.
Seade tuleb toimetada hoolduseks parandustöökotta, mille
aadressi leiate punktist „Klienditeenindus ja müügijärgne
nõustamine".
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral
vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandus-
töökojas.
Ajamirihma vahetamine (vt jooniseid P – Q)
Keerake välja kruvi 6 ja võtke maha rihmakate 7. Eemaldage
kulunud ajamirihm 30.
Enne uue ajamirihma 30 paigaldamist puhastage mõlemad
rihmrattad 31 ja 32.
Asetage uus rihmratas 30 kõigepealt väiksele rihmrattale 32
ja suruge ajamirihm 30 käega keerates suurele rihmrattale
31.
Veenduge, et ajamirihm 30 jookseb täpselt rihmratta 31 või
32 pikisoonde.
Pange kohale rihmakate 7 ja keerake kruvi 6 uuesti kinni.
Mõõt a (mm)
Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
0 – 4
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse
2 – 6
ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe
4 – 9
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
6 – 10
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-
tes meeleldi abi.
Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti
ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonna-
säästlikult ringlusse võtta.
Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu
olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroo-
nikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutus-
kõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
korduskasutada või ringlusse võtta.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional