Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 180

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 180 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
180 | Lietuviškai
Obliaus peilio įdėjimas (žr. pav. E – F)
Prieš vėl įdėdami naujus arba pagaląstus obliaus peilius, nu-
valykite peilio galvutę 13 ir, jei reikia, obliaus peilį 15 ir fiksa-
vimo lankelį 16. Derva užterštus obliaus peilius nuvalykite spi-
ritu arba žibalu.
Nuoroda: Prieš įmontuojant naujus ir pagaląstus obliaus pei-
lius, visada reikia nustatyti tinkamą aukštį.
Obliaus peilių aukščiui nustatyti yra skirtas nustatymo šablo-
nas 19 (papildoma įranga). Obliaus peilį 15 ir fiksavimo lan-
kelį 16 padėkite ant nustatymo šablono. Fiksavimo lankelis
16 turi įsistatyti į jam skirtą griovelį. Spauskite obliaus peilį 15
į atramą ir šioje padėtyje užfiksuokite fiksavimo lankelį 16
tvirtinamuoju varžtu 17. Tokiu būdu automatiškai yra nustato-
mas aukštis.
Obliaus peilį įmontuoti ir išlyginti reikia obliaus pado vidury-
je 8. Tada „Torx" raktu 10 užveržkite 3 tvirtinamuosius varž-
tus 11. Laikykitės ant prispaudimo žiočių 12 nurodytos užver-
žimo sekos ().
Nuoroda: Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar tvirtai įsukti
tvirtinamieji varžtai 11. Ranka pasukite peilio galvutę 13 ir įsi-
tikinkite, kad obliaus peiliai niekur nesiliečia.
HM/TC obliaus peilių keitimas
 Būkite atsargūs keisdami obliaus peilį! Neimkite ob-
liaus peilio už pjovimo briaunos. Aštri pjovimo briauna
gali sužeisti.
Naudokite tik originalius Bosch HM/TC obliaus peilius.
Obliaus peiliai iš kietlydinio (HM/TC) turi 2 ašmenis ir juos ga-
lima apsukti. Jei atšimpa abeji ašmenys, obliaus peilius 20
reikia pakeisti. HM/TC galąsti draudžiama.
Obliaus peilio išėmimas (žiūr. pav. G – H)
– Norėdami apsukti arba pakeisti obliaus peilius, sukite pei-
lio galvutę 13 tol, kol prispaudimo žiotys 12 taps lygiagre-
čios obliaus padui 8.
– „Torx" raktu 10 apie 1 – 2 sūkius atlaisvinkite 3 tvirtina-
muosius varžtus 11. Prispaudimo žiočių 12 nuimti nerei-
kia.
– Šiek tiek pasukite peilio galvutę ir medienos gabalėliu šone
išstumkite obliaus peilį 20 iš peilio galvutės 13.
– Peilio galvutę pasukite 180° kampu ir išmontuokite 2-ąjį
obliaus peilį.
Obliaus peilio įdėjimas (žr. pav. I – J)
Keičiant ar apsukant peilį kreipiamasis obliaus peilio griovelis
visada užtikrina, kad būtų vienodas nustatytas aukštis.
Jei reikia, išvalykite peilio lizdą peilio galvutėje 13 ir obliaus
peilį 20.
Įstatydami obliaus peilį patikrinkite, ar jis nepriekaištingai įsi-
stato peilio galvutės 13 kreipiamojoje.
Obliaus peilį įmontuoti ir išlyginti reikia obliaus pado vidury-
je 8. Tada „Torx" raktu 10 užveržkite 3 tvirtinamuosius varž-
tus 11. Laikykitės ant prispaudimo žiočių 12 nurodytos užver-
žimo sekos ().
Nuoroda: Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar tvirtai įsukti
tvirtinamieji varžtai 11. Ranka pasukite peilio galvutę 13 ir įsi-
tikinkite, kad obliaus peiliai niekur nesiliečia.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Permontavimo rinkinių naudojimas
Permontavimas iš HSS į HM/TC
Naudodamiesi permontavimo rinkiniais 2 607 001 399 (žr.
papildomą įrangą), oblius su HSS peiliais galite permontuoti
naudojimui su HM/TC peiliais.
– Atlaisvinkite ir nuimkite prispaudimo žiotis 12.
– Fiksavimo lankelį 16 kartu su obliaus peiliu 15 išstumkite
iš peilio galvutės 13 ar kreipiamojo griovelio 14.
– Permontavimo rinkinį 2 607 001 399 įstumkite į kreipia-
mąjį griovelį 14.
– Uždėkite prispaudimo žiotis 12 ir įsukite tvirtinamuosius
varžtus 11, tačiau varžtų per daug tvirtai neužveržkite.
– HM/TC obliaus peilį šonu įstumkite į obliaus peilio įtvarą.
– Obliaus peilį įmontuoti ir išlyginti reikia obliaus pado vidu-
ryje 8. Tada „Torx" raktu 10 užveržkite 3 tvirtinamuosius
varžtus 11. Laikykitės ant prispaudimo žiočių 12 nurody-
tos užveržimo sekos ().
Permontavimas iš HM/TC į HSS
Naudodamiesi permontavimo rinkiniais 2 607 001 398 (žr.
papildomą įrangą), oblius su HM/TC peiliais galite permon-
tuoti naudojimui su HSS peiliais.
– „Torx" raktu 10 išsukite 3 tvirtinamuosius varžtus 11 ir nu-
imkite prispaudimo žiotis 12.
– Fiksavimo lankelį 16 kartu su obliaus peiliu 15 išstumkite
iš peilio galvutės 13 ar kreipiamojo griovelio 14.
– Permontavimo rinkinį 2 607 001 398 stumkite į kreipia-
mąjį griovelį 14 ir išlyginkite jį obliaus pado viduryje 8.
– Uždėkite prispaudimo žiotis 12 ir „Torx" raktu 10 tvirtai už-
veržkite 3 tvirtinamuosius varžtus 11. Laikykitės ant pri-
spaudimo žiočių 12 nurodytos užveržimo sekos ().
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
 Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių me-
dienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos
sveikatai. Dirbančiajam arba netoli esantiems asmenims
nuo sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės
reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį sukelian-
čios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medie-
nos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsau-
gos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra asbesto, lei-
džiama apdoroti tik specialistams.
– Jei yra galimybė, naudokite apdirbamai medžiagai tin-
kančią dulkių nusiurbimo įrangą.
– Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
– Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę
kaukę su P2 klasės filtru.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžia-
goms taikomų taisyklių.
Reguliariai valykite pjuvenų išmetimo angą 3. Norėdami išva-
lyti užsikimšusią pjuvenų išmetimo angą, naudokite specialų
įrankį, pvz., medienos gabalėlį, suslėgtą orą ir kt.
 Nekiškite rankų į pjuvenų išmetimo angą. Besisukan-
čios dalys jus gali sužeisti.
Kad užtikrintumėte optimalų nusiurbimą, visada naudokite iš-
orinę nusiurbimo įrangą arba dulkių ir drožlių surinkimo mai-
šelį.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional