Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 59 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
– Skjut ut hållarbygeln 16 tillsammans med hyvelkniven 15
ur knivhuvudet 13 resp. styrspåret 14.
– Skjut in ombyggnadssatsen 2 607 001 399 i styrspåret
14.
– Sätt på klämbacken 12 och skruva in infästningsskruvarna
11. Dra dock inte åt skruvarna än.
– Skjut in HM/TC-hyvelkniven på sidan i hyvelknivupptag-
ningen.
– Hyvelkniven skall monteras och justeras in centrerad mot
hyvelsulan 8. Dra därefter åt de 3 infästningsskruvarna
11 med Torx-nyckeln 10. Iaktta därvid den på klämbacken
12 angivna åtdragningsordningsföljden ().
Ombyggnad från HM/TC till HSS
Genom att använda ombyggnadssatsen 2 607 001 398 (se
tillbehör) kan hyvlar, som utrustats med HM/TC-hyvelknivar,
byggas om till HSS-hyvelknivar.
– Skruva ut de 3 infästningsskruvarna 11 med Torx-nyckeln
10 och ta av klämbacken 12.
– Skjut ut hållarbygeln 16 tillsammans med hyvelkniven 15
ur knivhuvudet 13 resp. styrspåret 14.
– Skjut in ombyggnadssatsen 2 607 001 398 i styrspåret
14 och centrera den mot hyvelsulan 8.
– Sätt på klämbacken 12 och dra åt de 3 infästningsskru-
varna 11 med Torx-nyckeln 10. Iaktta därvid den på kläm-
backen 12 angivna åtdragningsordningsföljden ().
Damm-/spånutsugning
 Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling
(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får
bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut-
sugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
Rengör spånutmatningen 3 regelbundet. För att rengöra en
igensatt spånutmatning skall ett lämpligt verktyg användas,
som t. ex. en träbit eller tryckluft etc.
 För inte in händerna i spånutkastet. Risk finns för att
roterande delar skadar händerna.
Använd för optimal utsugning en extern utsugningsanordning
eller en damm-/spånpåse.
Drift
Driftsätt
Inställning av spåndjup
Med ratten 2 kan spåndjupet ställas in steglöst på 0–2,6 mm
med hjälp av spåndjupsskalan 1 (skalindelning = 0,1 mm).
Bosch Power Tools
Stödklack (se bild N)
Elverktyget kan efter utfört arbete ställas att stå på stöd-
klacken 29 och detta eliminerar risken för skada på arbets-
stycket och kniven. Vid arbetsoperationer skjuts stödklacken
29 uppåt och bakre delen på hyvelsulan 8 friges.
Driftstart
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även
anslutas till 220 V.
In- och urkoppling
För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill
använda det.
Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från 5
och håll den nedtryckt.
För att spärra den nedtryckta strömställaren Till/Från 5 tryck
ned spärrknappen 4.
För elverktygets frånkoppling släpp strömställaren Till/Från
5 eller om den är låst med spärrknappen 4 tryck helt kort på
strömställaren Till/Från 5 och släpp den igen.
Arbetsanvisningar
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
elverktyget.
Hyvling (se bild N)
Ställ in önskat spåndjup och lägg an elverktyget mot arbets-
stycket med hyvelsulans främre del 8.
 Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbets-
stycket. Risk för bakslag uppstår om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.
Koppla på elverktyget och för det med jämn matningshastig-
het över arbetsstyckets yta.
För att få en yta av hög kvalitet ska arbetet utföras med låg
matningshastighet och ett lätt tryck mot hyvelsulans centrum.
Vid bearbetning av hårt material som t. ex. hårt trä och vid
användning av maximal hyvelbredd ska endast ett litet spån-
djup ställas in och eventuellt hyvelns matning reduceras.
Alltför hög matningshastighet ger sämre ytkvalitet och kan
leda till att spånutkastet snabbt täpps till.
Endast välskärpta knivar ger bra skärresultat och skonar
elverktyget.
Stödklacken 29 möjliggör att hyvlingen efter ett avbrott kan
fortsättas på valfritt ställe på arbetsstycket:
– Ställ upp elverktyget med nedfälld stödklack på arbets-
stycket där hyvlingen ska fortsättas.
– Koppla på elverktyget.
– Förflytta anliggningstrycket mot den främre hyvelsulan
och skjut elverktyget långsamt framåt (). Härvid svänger
stödklacken bort () så att åter hyvelsulans bakre del lig-
ger an mot arbetsstycket.
– För elverktyget med jämn matningshastighet över arbets-
styckets yta ().
Svenska | 59
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional