Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 179

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 179 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
32 Mažasis diržo ratukas
33 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą
neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos
programoje.
Techniniai duomenys
Oblius
Gaminio numeris
Nominali naudojamoji galia
Tuščiosios eigos sūkių skaičius
Drožlės storis
Užkaito gylis
Maks. peilio plotis
Svoris pagal „EPTA-Procedure
01:2014"
Apsaugos klasė
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas mo-
delis, šie duomenys gali skirtis.
Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60745-2-14.
Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipi-
niu atveju siekia: garso slėgio lygis 86 dB(A); garso galios ly-
gis 97 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Vibracijos bendroji vertė a
(trijų krypčių atstojamasis vekto-
h
rius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir
jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas
vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis nau-
dojamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įranga arba
jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis
gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laiko-
tarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo
laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo
išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įver-
tinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite pa-
pildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įran-
kių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavi-
mą.
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys"
aprašytas gaminys atitinka privalomus Direktyvų
2011/65/ES, iki 2016 balandžio 19 d.: 2004/108/EB, nuo
2016 balandžio 20 d.: 2014/30/ES, 2006/42/EB reikalavi-
mus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Bosch Power Tools
Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
-1
min
16500
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
Montavimas
mm
82
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
kg
2,8
tros tinklo lizdo.
/II
Obliaus peilio pasirinkimas
Elektrinis įrankis gali būti naudojamas su įvairiais obliaus pei-
liais.
Naudojantis permontavimo rinkiniais (papildoma įranga), pri-
klausomai nuo elektrinio įrankio pirminės įrangos, galima nau-
doti abiejų tipų obliaus peilius (HSS ir HM/TC obliaus peilius).
Keisdami peilį visada keiskite abu obliaus peilius, priešingu
atveju disbalansas sukels vibracijas, dėl ko gali sutrumpėti
elektrinio įrankio eksploatavimo trukmė.
HSS obliaus peilių keitimas
 Būkite atsargūs keisdami obliaus peilį! Neimkite ob-
liaus peilio už pjovimo briaunos. Aštri pjovimo briauna
gali sužeisti.
Obliaus peilio išėmimas (žr. pav. A – C)
– Norėdami pakeisti obliaus peilius, sukite peilio galvutę 13
tol, kol prispaudimo žiotys 12 taps lygiagrečios obliaus pa-
dui 8.
– „Torx" raktu 10 išsukite 3 tvirtinamuosius varžtus 11 ir nu-
imkite prispaudimo žiotis 12.
– Fiksavimo lankelį 16 kartu su obliaus peiliu 15 išstumkite
iš peilio galvutės 13 ar kreipiamojo griovelio 14.
– Peilio galvutę pasukite 180° kampu ir išmontuokite 2-ąjį
obliaus peilį.
Nuoroda: Prieš keisdami ar galąsdami obliaus peilius, atlais-
vinę tvirtinamąjį varžtą 17, nuimkite fiksavimo lankelį 16.
HSS obliaus peilių galandimas (žr. pav. D)
Naudojant galandimo įtaisą 18 (papildoma įranga) ir įprastą
galandimo akmenį, galima pagaląsti susidėvėjusius ir atšipu-
sius HSS obliaus peilius.
Abu obliaus peilius įdėkite į galandimo įtaisą ir prispauskite
sparnuotaisiais varžtais. Abu obliaus peiliai turi būti įstumti iki
atramos.
Į galandimo įtaisą įdėtus obliaus peilius, šiek tiek spausdami,
tolygiai traukite per galandimo akmenį.
Nuoroda: Obliaus peilius leidžiama galąsti tiek, kad jie susiau-
rėtų ne daugiau kaip 6 mm, t. y. iki minimalaus 23 mm pločio.
Po to abu obliaus peilius reikia pakeisti.
Lietuviškai | 179
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional