Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 65 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Den integrerte parkeringssålen 29 muliggjør også en fortset-
telse av høvlingen etter en avbrytelse på hvilket som helst
sted på arbeidsstykket:
– Sett elektroverktøyet med parkeringssålen nedslått på ar-
beidsstykket der du vil arbeide videre.
– Slå på elektroverktøyet.
– Forskyv presstrykket til fremre høvelflate og skyv elektro-
verktøyet langsomt fremover (). Parkeringssålen svin-
ges da bort oppover (), slik at den bakre delen til høvel-
flaten igjen ligger på arbeidsstykket.
– Før elektroverktøyet med jevn fremføring over overflaten
som skal bearbeides ().
Fasing av kanter (se bilde O)
V-notene i fremre høvelflate muliggjør en hurtig og enkel fa-
sing av kanter. Bruk den tilsvarende V-noten avhengig av øn-
sket fasebredde. Sett da høvelen på arbeidsstykkekanten
med V-noten og før den langs denne.
Anvendt not
Ingen
Liten
middels
Stor
Høvling med parallell-/vinkelanlegg (se bildene K – M)
Monter parallellanlegget 21 hhv. vinkelanlegget 25 med fes-
teskruen 24 på elektroverktøyet. Avhengig av bruken monte-
rer du falsedybdeanlegget 28 med festeskruen 27 på elektro-
verktøyet.
Løsne låsemutteren 23 og innstill ønsket falsebredde på ska-
laen 22. Trekk låsemutteren 23 fast igjen.
Innstill ønsket falsedybde tilsvarende med falsedybdeanleg-
get 28.
Utfør høvlingen flere ganger til ønsket falsedybde er nådd. Før
høvelen med sidetrykk.
Skråhøvling med vinkelanlegg
Innstill nødvendig skråvinkel
med vinkelinnstillingen 26
ved skråhøvling av falser og
flater.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
 Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Sørg for at parkeringsskoen 29 går fritt og rengjør den med
jevne mellomrom.
Bosch Power Tools
Ved oppbrukte slipekull kobles elektroverktøyet automatisk
ut. Elektroverktøyet må sendes inn til service hos kundeser-
vice, adresser se avsnittet «Kundeservice og rådgivning ved
bruk».
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Utskifting av drivremmen (se bildene P–Q)
Skru skruen 6 ut og ta av remdekslet 7. Fjern den slitte driv-
remmen 30.
Før innbygging av en ny drivrem 30 må du rengjøre begge
remhjulene 31 og 32.
Legg den nye drivremmen 30 først på det lille remhjulet 32 og
trykk drivremmen 30 deretter med en manuell dreining på det
store remhjulet 31.
Pass på at drivremmen 30 går nøyaktig i de langsgående rille-
ne på remhjulene 31 hhv. 32.
Mål a (mm)
Sett remdekselet 7 på og trekk skruen 6 fast igjen.
0 – 4
2 – 6
Kundeservice og rådgivning ved bruk
4 – 9
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
6 – 10
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets
typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Rett til endringer forbeholdes.
Norsk | 65
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljø-
vennlig resirkulering.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional