Download  Print this page

Lietuviškai - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 177 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos
nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos nuoro-
das ir reikalavimus. Jei nepaisysite že-
miau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elek-
tros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba suža-
loti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis"
apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitini-
mo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).
Darbo vietos saugumas
 Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin-
ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
 Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali ki-
birkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai
gali užsidegti.
 Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiū-
rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipę dėmesį į kitus
asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
 Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina
elektros smūgio pavojų.
 Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa-
viršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.
 Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į
elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio
rizika.
 Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. ne-
neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite
ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų
karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de-
talės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę
laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
 Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik to-
kius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Bosch Power Tools
 Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti
drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugi-
klį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros
smūgio pavojus.
Žmonių sauga
 Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir,
dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavar-
gę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medika-
mentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įran-
kiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos prie-
mones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystan-
čius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones
ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą
elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
 Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-
tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar neš-
dami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami
elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą
įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvyk-
ti nelaimingas atsitikimas.
 Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo
įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje
dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
 Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.
Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiau-
svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą
galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situa-
cijose.
 Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių
ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines
nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra-
bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisu-
kančios dalys.
 Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo
ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nu-
siurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių povei-
kis.
Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas
 Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinka-
mą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirb-
site geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
 Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra
pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius
ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo iš-
traukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši at-
sargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio
įrankio įsijungimo.
Lietuviškai | 177
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional