Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 69 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Terien korkeudensäätöön käytetään säätötulkkia 19 (tarvi-
ke). Aseta terä 15 ja pidinsanka 16 säätötulkin päälle. Huo-
lehdi siitä, että pidinsanka 16 tarttuu asiaankuuluvaan uraan.
Paina terä 15 vastetta vasten ja lukitse pidinsanka 16 tähän
asentoon kiinnitysruuvilla 17. Näin saat säädettyä korkeuden
automaattisesti oikeaksi.
Terä täytyy asentaa ja kohdistaa keskelle höylän pohjaan
nähden 8. Kiristä sen jälkeen 3 kiinnitysruuvia 11 Torx-avai-
mella 10 pitävästi paikoilleen. Noudata tällöin kiinnitysleuan
12 päällä ilmoitettua kiristysjärjestystä ().
Huomio: Tarkista ennen käyttöönottoa kiinnitysruuvien 11
pitävä kiinnitys. Pyöritä kutteria 13 kädellä ja varmista, että
terät eivät hankaa mihinkään.
HM/TC-terien vaihto
 Ole varovainen vaihtaessasi höylän terää: Älä tartu
höylän terän leikkuureunoihin. Terävät leikkuureunat
voivat aiheuttaa loukkaantumista.
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-höylän HM/TC-teriä.
Kovametallisissa terissä (HM/TC) on 2 leikkuusärmää ja ne
voidaan kääntää. Kun molemmat leikkuusärmät ovat tylsy-
neet, terät 20 täytyy vaihtaa. HM/TC-terää ei saa teroittaa.
Höylän terän irrotus (katso kuvat G – H)
– Terien kääntämiseksi käännä kutteria 13, kunnes kiinnitys-
leuka 12 on yhdensuuntainen höylän pohjaan 8 nähden.
– Avaa 3 kiinnitysruuvia 11 Torx-avaimella 10 noin 1 – 2
kierroksen verran. Kiinnitysleukaa 12 ei tarvitse ottaa
pois.
– Käännä kutteria hieman ja työnnä terä 20 puupalan avulla
sivulta ulos kutterista 13.
– Käännä kutteria 180° verran ja irrota 2. terä.
Höylän terän asennus (katso kuvat I – J)
Höylän terän ohjainuran ansiosta säilyy korkeussäätö aina sa-
mana terää vaihdettaessa tai käännettäessä.
Mikäli tarpeen, puhdista kutterissa 13 oleva terän kiinnitys-
kohta ja terä 20.
Huolehdi terän asennuksessa siitä, että se on kunnolla paikal-
laan kutterin 13 kiinnitysohjaimessa.
Terä täytyy asentaa ja kohdistaa keskelle höylän pohjaan
nähden 8. Kiristä sen jälkeen 3 kiinnitysruuvia 11 Torx-avai-
mella 10 pitävästi paikoilleen. Noudata tällöin kiinnitysleuan
12 päällä ilmoitettua kiristysjärjestystä ().
Huomio: Tarkista ennen käyttöönottoa kiinnitysruuvien 11
pitävä kiinnitys. Pyöritä kutteria 13 kädellä ja varmista, että
terät eivät hankaa mihinkään.
Muutossarjojen käyttö
Muuttaminen HSS-versiosta HM/TC-versioksi
Muutossarjan 2 607 001 399 (katso Tarvikkeet) avulla voit
muuttaa HSS-terillä varustetun höylän HM/TC-terien käyt-
töön.
– Avaa ja irrota kiinnitysleuka 12.
– Työnnä pidinsanka 16 yhdessä terän 15 kanssa ulos kutte-
rista 13 tai ohjainurasta 14.
– Työnnä muutossarja 2 607 001 399 ohjainuraan 14.
Bosch Power Tools
– Aseta kiinnitysleuka 12 päälle ja ruuvaa kiinnitysruuvit 11
sisään, älä kuitenkaan vielä kiristä ruuveja.
– Työnnä HM/TC-terä sivulta paikalleen terän kiinnityskoh-
taan.
– Terä täytyy asentaa ja kohdistaa keskelle höylän pohjaan
nähden 8. Kiristä sen jälkeen 3 kiinnitysruuvia 11 Torx-
avaimella 10 pitävästi paikoilleen. Noudata tällöin kiinni-
tysleuan 12 päällä ilmoitettua kiristysjärjestystä ().
Muuttaminen HM/TC-versiosta HSS-versioksi
Muutossarjan 2 607 001 398 (katso Tarvikkeet) avulla voit
muuttaa HM/TC-terillä varustetun höylän HSS-terien käyt-
töön.
– Irrota 3 kiinnitysruuvia 11 Torx-avaimella 10 ja ota kiinni-
tysleuka 12 pois.
– Työnnä pidinsanka 16 yhdessä terän 15 kanssa ulos kutte-
rista 13 tai ohjainurasta 14.
– Työnnä muutossarja 2 607 001 398 ohjainuraan 14 ja
kohdista se keskelle höylän pohjaan nähden 8.
– Aseta kiinnitysleuka 12 päälle ja kiristä 3 kiinnitysruuvia
11 Torx-avaimella 10 pitävästi paikoilleen. Noudata tällöin
kiinnitysleuan 12 päällä ilmoitettua kiristysjärjestystä
().
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpölyä pidetään
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
Puhdista lastujen poistoaukko 3 säännöllisin väliajoin. Käytä
lastujen tukkiman poistoaukon puhdistamiseen sopivaa työ-
kalua, esimerkiksi puupalaa, paineilmaa, tms.
 Älä tartu käsin lastunpoistoaukkoon. Pyörivät osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
Käytä optimaalisen imutehon takaamiseksi aina ulkopuolista
poistoimua tai pöly-/lastupussia.
Käyttö
Käyttömuodot
Lastuamissyvyyden asetus
Kiertonupilla 2 voidaan lastuamissyvyys asettaa portaatto-
masti väliltä 0–2,6 mm lastumissyvyysasteikolla 1 (asteikko-
jako = 0,1 mm).
Suomi | 69
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional