Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 63 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer under eneansvar at produktet som er beskrevet
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU,
til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og følgende
standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montering
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
Valg av høvelkniv
Elektroverktøyet kan utstyres med forskjellige høvelkniver.
Ved hjelp av omstillingssett kan begge høvelknivvariantene
(HSS- og HM/TC-høvelkniv) brukes, avhengig av grunnutstyr.
Skift alltid ut begge høvelknivene ved knivskifte, ellers opp-
står det vibrasjoner på grunn av ubalanse, og levetiden til
elektroverktøyet kan reduseres.
Utskifting av HSS-høvelknivene
 Vær forsiktig ved skifte av høvelknivene. Ikke ta tak i
høvelknivene på skjærene. Du kan skade deg på de skar-
pe skjærene.
Demontering av høvelkniven (se bildene A – C)
– Ved skifte av høvelknivene dreies knivhodet 13 til klem-
bakken 12 er parallell med høvelsålen 8.
– Skru ut de tre festeskruene 11 med torxnøkkelen 10, og ta
av klembakken 12.
– Skyv holdebøylen 16 sammen med høvelkniven 15 ut av
knivhodet 13 eller styresporet 14.
– Drei knivhodet 180° og demonter den andre høvelkniven.
Merk: Før du skifter ut eller sliper høvelknivene 16, må du
fjerne holdebøylen ved å løsne festeskruen 17.
Slipe HSS-høvelkniver (se bilde D)
Ved hjelp av slipeutstyret 18 (tilbehør) og en vanlig slipestein
kan du kvesse slitte og sløve HSS-høvelkniver.
Bosch Power Tools
Sett begge høvelknivene inn i slipeutstyret og klem dem fast
med vingeskruen. Pass på at begge høvelknivene er skjøvet
helt inn.
Før høvelknivene som er satt inn i slipeutstyret, jevnt og med
lett trykk over slipesteinen.
Merk: Høvelknivene kan etterslipes med maksimalt 6 mm på
en minstebredde på 23 mm. Etter dette må begge høvelkni-
vene skiftes ut.
Montering av høvelkniven (se bildene E – F)
Før nye eller etterslipte høvelkniver settes inn igjen, må kniv-
hodet 13 og eventuelt høvelkniven 15 og festebøylen 16 ren-
gjøres. Rengjør høvelkniver med kraftig harpiksbelegg med
sprit eller petroleum.
Merk: Nye og etterslipte høvelkniver må alltid justeres til rik-
tig høydeinnstilling før montering.
Til høydeinnstilling av høvelknivene brukes innstillingslæren
19 (tilbehør). Legg høvelkniven 15 og holdebøylen 16 på inn-
stillingslæren. Pass på at holdebøylen 16 griper inn i sporet
som er beregnet til formålet. Trykk høvelkniven 15 mot anleg-
get, og fest holdebøylen 16 i denne posisjonen med feste-
skruen 17. På denne måten oppnås automatisk riktig høyde-
justering.
Høvelkniven må monteres midt på høvelsålen 8 og justeres.
Stram deretter de tre festeskruene 11 med torxnøkkelen 10.
Følg tiltrekkingsrekkefølgen som er angitt på klembakken 12
() under dette arbeidet.
Merk: Kontroller før bruk at festeskruene sitter godt fast 11.
Roter knivhodet 13 for hånd, og kontroller at høvelknivene
ikke tar borti noe sted.
Utskifting av HM/TC-høvelkniver
 Vær forsiktig ved skifte av høvelknivene. Ikke ta tak i
høvelknivene på skjærene. Du kan skade deg på de skar-
pe skjærene.
Bruk kun originale Bosch HM/TC-høvelkniver.
Høvelknivene av hardmetall (HM/TC) har to egger og kan
snus. Hvis begge eggene er sløve, må høvelknivene 20 skiftes
ut. HM/TC-høvelkniven kan ikke etterslipes.
Demontering av høvelkniven (se bildene G – H)
– Ved snuing eller utskifting av høvelknivene dreise knivho-
det 13 til klembakken 12 er parallell med høvelsålen 8.
– Løsne de tre festeskruene 11 med torxnøkkelen 10 ca.
1 – 2 omdreininger. Klembakken 12 må ikke tas av.
– Drei knivhodet litt, og skyv høvelkniven 20 sidelengs ut av
knivhodet 13 ved hjelp av et trestykke.
– Drei knivhodet 180° og demonter den andre høvelkniven.
Montering av høvelkniven (se bildene I – J)
Med føringsnoten til høvelkniven sikres alltid en jevn høyde-
innstilling ved utskifting hhv. snuing.
Ved behov rengjøres knivfestet i knivhodet 13 og høvelkniven
20.
Ved montering av høvelkniven må du passe på at den sitter
helt riktig i monteringsfestene i knivhodet 13.
Høvelkniven må monteres midt på høvelsålen 8 og justeres.
Stram deretter de tre festeskruene 11 med torxnøkkelen 10.
Norsk | 63
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional