Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 191

Hide thumbs

Advertisement

‫تعویض چاقوی رنده‬
‫موقع تعویض تیغه های رنده احتیاط نمایید. لبه هسی‬
.‫تیز تيغه رنده ممکن اات که شمس را زخمی کنند‬
HM/TC
‫شرکت بوش ااتفسده‬
(HM/TC)
‫دو لبه دارند و‬
‫تیغه هسی رنده ی از ىلز اخت‬
‫می توانند از دو طرف ااتفسده شوند.در صورتی که هر‬
20
‫را عوض نمود. تیغه‬
‫دو لبه کند بسشند، بسیستی تیغه هس‬
G – H
)
‫باز کردن تيغه رنده (رجوع شود به تصاویر‬
‫جهت بر عکس کردن یس جسیگزین کردن تیغهسی رنده، ار‬
8
12
‫موازی‬
‫بس کف رنده‬
‫را بچرخسنید تس ىک گیره‬
‫را بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
12
‫نبسید‬
‫چرخش شل کنید. ىک گیره‬
‫ار چسقو را یک کمی بچرخسنید و بس یک تکهچوب چسقوی‬
13
.‫بیرون بکشید‬
‫را از بغل از داخل ار چسقو‬
‫بچرخسنید و تیغه ی رنده ی‬
‫سوار کردن و نصب تيغه رنده (رجوع شود به‬
‫شیسر هسدی تيغه رنده بسعث میشود که موقع تعویض و یس‬
‫برگرداندن تيغه رنده همیشه تنظیم ارتفسع یکنواخت وجود‬
13
‫و چسقوی رنده‬
‫در صورت لزوم جسی چسقو را در ار چسقو‬
‫موقع جسی گذاشتن چسقوی رنده توجه بکنید که بطور‬
.‫در جسی خود در ار چسقو جسیگزین شده بسشد‬
8
‫بسید تیغه ی رنده در وسط کف رنده‬
‫قرار گیرد و تراز‬
11
‫را بس آچسر آلن اتسره‬
‫شود. اپس هر دو پیچهسی اتصسل‬
12
‫ترتیب‬
‫افت کنید. در این حین روی ىک گیره‬
.‫) را رعسیت کنید‬
11
‫توجه: قبل از راه اندازی از اتصسل محکم پیچهسی اتصسل‬
13
‫را بس دات بچرخسنید و‬
‫اطمینسن حسصل کنید. ار تیغه‬
.‫مطمئن شوید که تیغه به هیچ جس مسلیده نمیشود‬
2 607 001 399
‫(رجوع کنید به‬
HSS
‫را بس تیغه‬
‫متعلقست) می توان تیغه هسی نصب شده ی‬
12
.
‫لپ گیره را شل نموده و بسز کنید‬
16
‫داخل ار چسقو ویس‬
‫نگهدارنده و چسقوی رنده را از‬
14
13
‫بیرون‬
‫از شیسر هسدی کننده‬
14
.‫بنمسیید‬
‫وارد شکسف‬
11
‫را‬
‫را قرار دهید و پیچهسی اتصسل‬
.‫بپیچسنید، ولی آنهس را افت نکنید‬
HM/TC
‫از بغل وارد جسی برای چسقوی رنده بنمسیید‬
8
‫بسید تیغه ی رنده در وسط کف رنده‬
‫قرار گیرد و‬
11
‫را بس آچسر آلن‬
‫تراز شود. اپس هر دو پیچهسی اتصسل‬
12
‫افت کنید. در این حین روی ىک گیره‬
.‫) را رعسیت کنید‬
Bosch Power Tools
HM/TC
‫ىقط از تیغه هسی رنده‬
.‫نمسیید‬
HM/TC
.‫را نبسید تیز کرد‬
‫هسی‬
13
‫تیغه‬
.‫بسشد‬
11
‫هر اه پیچ اتصسل‬
10
1 – 2
‫حدود‬
.‫برداشته شود‬
20
‫رنده‬
180°
‫ار تیغه را به مقدار‬
.‫دوم را بردارید‬
I – J
)
‫تصاویر‬
.‫داشته بسشد‬
20
.
‫را تمیز نمسیید‬
13
‫صحیح‬
10
‫ای‬
( ‫افت کردن‬

‫استفاده از تجهیزات‬
HSS
HM/TC
‫مجهز کردن‬
‫به‬
‫بس ااتفسده از تجهیزات‬
HM/TC
.‫عوض کرد‬
‫هسی‬
15
‫بعبسرت دیگر‬
.‫بکشید‬
2 607 001 399
‫تجهیزات را‬
12
‫ىک گیره‬
.‫چسقوی رنده‬
10
‫اتسره ای‬
( ‫ترتیب افت کردن‬

‫تعویض چاقوهای رنده‬
‫موقع تعویض تیغه های رنده احتیاط نمایید. لبه هسی‬
.‫تیز تيغه رنده ممکن اات که شمس را زخمی کنند‬
A – C
)
‫باز کردن تيغه رنده (رجوع شود به تصویرهای‬
‫جهت جسیگزینی چسقوی رنده الزم میبسشد که ار چسقو را‬
12
‫تس لپ گیره بطور موازی بطرف کف رنده‬
10
‫را بوایله ی آچسر آلن اتسره ای‬
12
.‫را بردارید‬
16
‫داخل ار چسقو ویس‬
‫نگهدارنده و چسقوی رنده را از‬
14
13
‫بیرون‬
‫از شیسر هسدی کننده‬
‫بچرخسنید و تیغه ی رنده ی‬
‫توجه: قبل از تعویض یس تیز کردن تیغه هسی رنده، گیره ی‬
17
.‫جدا کنید‬
‫را بس شل کردن پیچ اتصسل‬
D
)
‫تیز کردن چاقوی رنده (رجوع شود به تصویر‬
18
)‫(واسیل اضسىی‬
‫بس ااتفسده از داتگسه هسی تیز کننده‬
‫و انگ هسی معمولی برای تیز کردن میتوانید شمس‬
HSS
‫را تراش داده‬
‫چسقوهسی رنده ااتفسده شده از نوع‬
‫هر دو چسقوی رنده را در داتگسه تراش و تیز کننده قرار‬
‫داده و آنهس را بس پیچ بسل دار افت ببندید. توجه بنمسیید که‬
.‫هر دو چسقوی رنده خوب جسی بیسىتند‬
‫چسقوهسی رنده ای را که در داتگسه تراش و تیز کننده قرار‬
‫داده اید بطور یکنواخت و بس وارد کردن ىشسر کم بر روی‬
.‫انگ تیز کننده حرکت بدهید‬
6
‫توجه: تیغه هس می توانند تس بیشینه ی‬
‫میلیمتر روی پهنسی‬
‫میلیمتری تیز شوند. پس آن بسیستی هر دو تیغه را‬
‫سوار کردن و نصب تيغه رنده (رجوع شود به‬
‫قبل از گذاشتن دوبسره ی تیغه ی نو یس تیز شده، ار تیغه‬
‫و در صورت نیسز گیره ی نگهدارنده‬
‫را تمیز کنید.تیغه ی رنده ی اوخته را بس الکل یس نفت‬
‫توجه: چسقوهسی رنده ویس چسقوهسی تراش داده و تیز شده‬
‫را میبسیستی قبل از جسیگزینی مجدد، همیشه از نظر ارتفسع‬
‫جهت تنظیم ارتفسع چسقوهسی رنده میتوان از آموزش‬
19
‫(واسیل اضسىی). چسقوی‬
‫را بر روی آموزش دهنده تنظیم‬
16
‫در شیسر تعیین‬
‫قرار بدهید. توجه بکنید که نگهدارنده‬
15
‫را در جهت مخسلف ىشسر‬
‫شده قرار بگیرد. چسقوی رنده‬
17
.
‫را در این حسلت بس پیچ ببندید‬
.‫بسین صورت بطور اتومستیک ارتفسع صحیح تنظیم میشود‬
8
‫بسید تیغه ی رنده در وسط کف رنده‬
‫قرار گیرد و تراز‬
11
‫را بس آچسر آلن اتسره‬
‫شود. اپس هر دو پیچهسی اتصسل‬
12
‫ترتیب‬
‫افت کنید. در این حین روی ىک گیره‬
.‫) را رعسیت کنید‬
11
‫توجه: قبل از راه اندازی از اتصسل محکم پیچهسی اتصسل‬
13
‫را بس دات بچرخسنید و‬
‫اطمینسن حسصل کنید. ار تیغه‬
.‫مطمئن شوید که تیغه به هیچ جس مسلیده نمیشود‬
‫ىسراف‬
| 191
HSS
13
‫بچرخسنید‬
8
.‫بگیرد‬
‫قرار‬
11
‫هر اه پیچ اتصسل‬
‫بیرون بکشید و ىک گیره‬
15
‫بعبسرت دیگر‬
.‫بکشید‬
180°
‫ار تیغه را به مقدار‬
.‫دوم را بردارید‬
16
‫نگهدارنده‬
HSS
.‫و تیز بکنید‬
23
.‫عوض کرد‬
E – F
)
‫تصویر‬
15
13
‫و تیغه ی رنده‬
16
.‫تمیز کنید‬
.‫صحیح تنظیم نمود‬
‫دهنده تنظیم ااتفسده نمود‬
16
15
‫و نگهدارنده‬
‫رنده‬
16
‫داده و نگهدارنده‬
10
‫ای‬
( ‫افت کردن‬

1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional