Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 87 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Wskazówka: Przed przystąpieniem do wymiany lub ostrzenia
noży struga należy usunąć strzemiączko 16, odkręcając śrubę
mocującą 17.
Ostrzenie noży wykonanych ze stali szybkotnącej (HSS)
(zob. rys. D)
Stosując urządzenie do ostrzenia noży 18 (osprzęt) i zwykłą,
dostępną w handlu detalicznym osełkę można naostrzyć zuży-
te lub tępe noże struga ze stali szybkotnącej (HSS).
Oba noże należy umieścić w urządzeniu do ostrzenia i unieru-
chomić za pomocą śruby motylkowej. Należy przy tym zwró-
cić uwagę, aby oba noże wsunięte były do oporu.
Noże osadzone w urządzeniu do ostrzenia należy równomier-
nie i z lekkim dociskiem przesuwać po osełce.
Wskazówka: Noże wolno zeszlifować o maksymalnie 6 mm,
nie przekraczając przy tym ich minimalnej szerokości wyno-
szącej 23 mm. Węższe noże należy wymienić.
Montaż noża (zob. rys. E – F)
Przed ponownym osadzeniem nowych lub naostrzonych no-
ży, należy oczyścić głowicę noża 13, a w razie potrzeby noże
15 i strzemiączko 16. Noże zabrudzone żywicą należy oczyś-
cić za pomocą spirytusu lub nafty.
Wskazówka: Przed osadzeniem nowych względnie naostrzo-
nych noży należy wyregulować ich wysokość.
Do regulacji wysokości noży struga służy przymiar nastawczy
19 (osprzęt). Ułożyć nóż 15 i strzemiączko 16 na przymiarze.
Należy przy tym zwrócić uwagę, aby strzemiączko 16 wsunęło
się w przewidziany do tego celu rowek. Docisnąć nóż 15 do
prowadnicy i unieruchomić strzemiączko 16 w tej pozycji za
pomocą śruby mocującej 17. Dzięki temu noże ustawione zo-
staną automatycznie na właściwej wysokości.
Nóż należy zamocować i ustawić pośrodku stopki struga 8.
Na zakończenie montażu należy dociągnąć wszystkie 3 śruby
mocujące 11 za pomocą klucza Torx 10. Należy przy tym za-
chować podaną na szczęce zaciskowej 12 kolejność dokręca-
nia śrub ().
Wskazówka: Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy
skontrolować, czy śruba mocująca 11 jest dostatecznie moc-
no dokręcona. Ręcznie pokręcić głowicą 13, aby upewnić się,
że noże struga swobodnie się poruszają (o nic nie zahacza-
jąc).
Wymiana noży struga wykonanych węglików
spiekanych (HM/TC)
 Zachować ostrożność przy wymianie noża. Nie chwytać
noża za ostrze. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia
się o krawędzie tnące.
Należy stosować wyłącznie oryginalne noże do struga typu
HM/TC firmy Bosch.
Noże wykonane z węglików spiekanych (HM/TC) posiadają
dwa ostrza i mogą być stosowane dwustronnie. Gdy oba
ostrza są tępe, noże 20 trzeba wymienić. Noży wykonanych z
węglików spiekanych (HM/TC) nie wolno ostrzyć.
Demontaż noża (zob. rys. G – H)
– Aby wymienić lub obrócić nóż, należy uprzednio przekrę-
cić głowicę noża 13, tak aby szczęka zaciskowa 12 znala-
zła się w pozycji równoległej do stopki struga 8.
Bosch Power Tools
– Zwolnić wszystkie 3 śruby mocujące 11 za pomocą klucza
Torx 10 o ok. 1 – 2 obrotów. Nie trzeba przy tym zdejmo-
wać szczęki zaciskowej 12.
– Lekko przekręcić głowicę noża i wsuwając bokiem kawałek
drewna, wypchnąć nóż 20 z głowicy 13.
– Obrócić głowicę noża o 180° i zdemontować drugi nóż.
Montaż noża (zob. rys. I – J)
Równomierna regulacja wysokości noża przy wymianie lub za-
mianie krawędzi tnącej, zapewniona jest przez specjalny ro-
wek prowadzący, znajdujący się na nożu.
Jeżeli okaże się to konieczne, należy wyczyścić osadzenie no-
ża w głowicy 13, jak również sam nóż 20.
Mocując nóż, należy zwrócić uwagę na prawidłowe jego osa-
dzenie w prowadnicy głowicy 13.
Nóż należy zamocować i ustawić pośrodku stopki struga 8.
Na zakończenie montażu należy dociągnąć wszystkie 3 śruby
mocujące 11 za pomocą klucza Torx 10. Należy przy tym za-
chować podaną na szczęce zaciskowej 12 kolejność dokręca-
nia śrub ().
Wskazówka: Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy
skontrolować, czy śruba mocująca 11 jest dostatecznie moc-
no dokręcona. Ręcznie pokręcić głowicą 13, aby upewnić się,
że noże struga swobodnie się poruszają (o nic nie zahacza-
jąc).
Zastosowanie zestawów do przezbrajania
Wymiana noży HSS na noże HM/TC
Stosując zestaw do przezbrajania 2 607 001 399 (zob.
osprzęt) można przezbroić strugi wyposażone w noże ze stali
szybkotnącej (HSS) na noże z węglików spiekanych (HM/TC).
– Zwolnić i zdjąć szczękę zaciskową 12.
– Wyjąć strzemiączko 16 wraz z nożem 15 z głowicy 13 lub z
rowka prowadzącego 14.
– Wsunąć zestaw do przezbrajania 2 607 001 399 do rowka
prowadzącego 14.
– Nałożyć szczękę zaciskową 12 i wkręcić śruby mocujące
11, nie dociągając ich jednak jeszcze do końca.
– Wsunąć bokiem nóż z węglików spiekanych (HM/TC) do
mocowania.
– Nóż należy zamocować i ustawić pośrodku stopki struga
8. Na zakończenie montażu należy dociągnąć wszystkie 3
śruby mocujące 11 za pomocą klucza Torx 10. Należy przy
tym zachować podaną na szczęce zaciskowej 12 kolejność
dokręcania śrub ().
Wymiana noży HM/TC na noże HSS
Stosując zestaw do przezbrajania 2 607 001 398 (zob.
osprzęt) można przezbroić strugi wyposażone w noże z węgli-
ków spiekanych (HM/TC) na noże ze stali szybkotnącej
(HSS).
– Wykręcić wszystkie 3 śruby mocujące 11 za pomocą klu-
cza Torx 10 i zdjąć szczękę zaciskową 12.
– Wyjąć strzemiączko 16 wraz z nożem 15 z głowicy 13 lub z
rowka prowadzącego 14.
– Wsunąć zestaw do przezbrajania 2 607 001 398 do rowka
prowadzącego 14 i ustawić go centralnie do stopki stru-
ga 8.
Polski | 87
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional