Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 94 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
94 | Česky
Uvedení do provozu
 Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí sou-
hlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektro-
nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.
Zapnutí – vypnutí
Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej
používáte.
K uvedení elektronářadí do provozu stlačte spínač 5 a podrž-
te jej stlačený.
K aretaci stlačeného spínače 5 stlačte aretační tlačítko 4.
K vypnutí elektronářadí spínač 5 uvolněte popř. je-li aretač-
ním tlačítkem 4 zaaretován, spínač 5 krátce stlačte a potom
jej uvolněte.
Pracovní pokyny
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
Proces hoblování (viz obr. N)
Nastavte požadovanou hloubku třísky a přiložte elektronářadí
předním dílem patky hoblíku 8 na obrobek.
 Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté. Ji-
nak existuje nebezpečí zpětného rázu, pokud se nasazený
nástroj v obrobku vzpříčí.
Zapněte elektronářadí a veďte jej s rovnoměrným posuvem
přes opracovávaný povrch.
Pro docílení kvalitního povrchu pracujte jen s malým posuvem
a tlačte uprostřed na patku hoblíku.
Při opracování tvrdých materiálů, např. tvrdého dřeva, a též
při využití maximální šířky hoblování nastavte jen malé hloub-
ky třísky a snižte popř. posuv hoblíku.
Nadměrný posuv snižuje jakost povrchu a může vést k rychlé-
mu ucpání výfuku třísek.
Pouze ostré hoblovací nože dávají dobrý řezný výkon a šetří
elektronářadí.
Integrovaná parkovací botka 29 umožňuje také pokračování
procesu hoblování po přerušení na libovolném místě obrob-
ku:
– Nasaďte elektronářadí s dolů sklopenou parkovací botkou
na místo obrobku, jež se má dále opracovávat.
– Elektronářadí zapněte.
– Přemístěte přítlak na přední patku hoblíku a suňte elektro-
nářadí pomalu vpřed (). Přitom se parkovací botka nato-
čí nahoru (), takže zadní díl patky hoblíku opět přiléhá na
obrobek.
– Veďte elektronářadí s rovnoměrným posuvem přes opra-
covávaný povrch ().
Srážení hran (viz obr. O)
V přední patce hoblíku se nacházející drážky tvaru V umožňují
rychlé a jednoduché srážení hran obrobku. Použijte přísluš-
nou drážku tvaru V podle požadované šířky sražení. K tomu
nasaďte hoblík V-drážkou na hranu obrobku a veďte jej podél
ní.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Použitá drážka
žádná
malá
střední
velká
Hoblování s podélným/úhlovým dorazem
(viz obrázky K – M)
Podélný doraz 21 resp. úhlový doraz 25 namontujte pokaždé
pomocí upevňovacího šroubu 24 na elektronářadí. Podle na-
sazení namontujte doraz hloubky drážky 28 pomocí upevňo-
vacího šroubu 27 na elektronářadí.
Povolte zajišťovací matici 23 a nastavte požadovanou šířku
drážky na stupnici 22. Zajišťovací matici 23 opět utáhněte.
Adekvátně nastavte požadovanou hloubku drážky pomocí do-
razu hloubky drážky 28.
Několikrát proveďte proces hoblování, až je dosaženo poža-
dované hloubky drážky. Hoblík veďte s bočním přítlakem.
Ukosování pomocí úhlového dorazu
Při ukosování drážek a ploch
nastavte potřebný úhel úkosu
pomocí nastavení úhlu 26.
Údržba a servis
Údržba a čištění
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
 Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste
pracovali dobře a bezpečně.
Udržujte parkovací botku 29 volně chodící a pravidelně ji čis-
těte.
Při opotřebovaných uhlících se elektronářadí automaticky vy-
pne. K údržbě musí být stroj zaslán do servisu, adresy viz od-
stavec „Zákaznická a poradenská služba".
Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli
zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo
autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.
Výměna hnacího řemene (viz obrázky P – Q)
Vyšroubujte ven šroub 6 a kryt řemene 7 odejměte. Odstraňte
opotřebovaný hnací řemen 30.
Před namontováním nového hnacího řemene 30 očistěte obě
řemenová kola 31 a 32.
Nový hnací řemen 30 položte nejprve na malé řemenové kolo
32 a poté natlačte hnací řemen 30 za otáčení rukou na velké
řemenové kolo 31.
Dbejte na to, aby hnací řemen 30 běžel přesně v podélných
drážkách řemenových kol 31 resp. 32.
Nasaďte kryt řemene 7 a utáhněte šroub 6.
Rozměr a
(mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional