Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 48 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
48 | Nederlands
– Draai de meskop een beetje en schuif met een stuk hout
het schaafmes 20 opzij uit de meskop 13.
– Draai de meskop 180° en demonteer het 2e schaafmes.
Schaafmes monteren (zie afbeeldingen I – J)
Door de geleidingsgroef van het schaafmes wordt bij het ver-
vangen of keren altijd een gelijkmatige hoogte-instelling ge-
waarborgd.
Reinig indien nodig de meszitting in de meskop 13 en het
schaafmes 20.
Let er bij de montage van het schaafmes op dat dit correct in
de opnamegeleiding van de meskop 13 zit.
Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaaf-
zool 8 gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens de
3 bevestigingsschroeven 11 met de Torx-sleutel 10 vast.
Houd daarbij de op de klembek 12 aangegeven volgorde voor
vastdraaien () aan.
Opmerking: Controleer vóór ingebruikname of de bevesti-
gingsschroeven 11 goed vastzitten. Draai de meskop 13 met
de hand door en zorg ervoor dat de schaafmessen nergens
langs schuren.
Gebruik van ombouwsets
Ombouw van HSS naar HM/TC
Met behulp van de ombouwset 2 607 001 399 (zie accessoi-
res) kunnen schaafmachines die met HSS-schaafmessen zijn
uitgerust, worden omgebouwd naar HM/TC-schaafmessen.
– Draai de klembek 12 los en verwijder deze.
– Schuif de bevestigingsbeugel 16 samen met het schaaf-
mes 15 uit de meskop 13 of de geleidingsgroef 14.
– Schuif de ombouwset 2 607 001 399 in de geleidings-
groef 14.
– Plaats de klembek 12 en draai de bevestigingsschroeven
11 erin, draai de schroeven echter nog niet helemaal vast.
– Schuif het HM/TC-schaafmes vanaf de zijkant in de schaaf-
mesopname.
– Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de
schaafzool 8 gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai ver-
volgens de 3 bevestigingsschroeven 11 met de Torx-sleu-
tel 10 vast. Houd daarbij de op de klembek 12 aangegeven
volgorde voor vastdraaien () aan.
Ombouw van HM/TC naar HSS
Met behulp van de ombouwset 2 607 001 398 (zie accessoi-
res) kunnen schaafmachines die met HM/TC-schaafmessen
zijn uitgerust, worden omgebouwd naar HSS-schaafmessen.
– Draai de 3 bevestigingsschroeven 11 met de Torx-sleutel
10 eruit en neem de klembek 12 eraf.
– Schuif de bevestigingsbeugel 16 samen met het schaaf-
mes 15 uit de meskop 13 of de geleidingsgroef 14.
– Schuif de ombouwset 2 607 001 398 in de geleidings-
groef 14 en lijn deze centrisch ten opzichte van de
schaafzool 8 uit.
– Plaats de klembek 12 en draai de 3 bevestigingsschroeven
11 met de Torx-sleutel 10 vast. Houd daarbij de op de
klembek 12 aangegeven volgorde voor vastdraaien
() aan.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
Reinig de spaanafvoer 3 regelmatig. Gebruik voor het reinigen
van een verstopte spaanafvoer een geschikt gereedschap,
bijv. een stuk hout, perslucht enz.
 Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt zich
aan ronddraaiende delen verwonden.
Gebruik voor het waarborgen van een optimale afzuiging altijd
een externe afzuigvoorziening of een stof- en spanenzak.
Gebruik
Functies
Spaandiepte instellen
Met de draaiknop 2 kunt u de spaandiepte (0–2,6 mm) trap-
loos instellen aan de hand van de spaandiepteschaalverdeling
1 (schaalverdeling = 0,1 mm).
Parkeerschoen (zie afbeelding N)
Met de parkeerschoen 29 kunt u het elektrische gereedschap
meteen na de werkzaamheden neerzetten zonder gevaar voor
beschadiging van werkstuk of schaafmessen. Bij de werk-
zaamheden wordt de parkeerschoen 29 omhoog gezet en het
achterste gedeelte van de schaafzool 8 vrijgegeven.
Ingebruikneming
 Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen drukt u op
de aan/uit-schakelaar 5 en houdt u deze ingedrukt.
Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 5 wilt vastzetten,
druk u op de vastzetknop 4.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional