Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 150

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 150 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
150 | Srpski
 Držite električni alat samo za izolovane površine drške,
pošto osovina noža može pogoditi sopstveni mrežni
kabl. Kontakt sa nekim vodom koji provodi napon može
staviti pod napon i metalne delove uredjaja i uticati na
električni udar.
 Pričvrstite i osigurajte radni komad pomoću stege ili na
drugi način na stabilnoj podlozi. Ako radni komad držite
samo sa rukom ili na svome telu, on ostaje labilan, što može
uticati na gubitak kontrole.
 Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi
našli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno
društvo za snabdevanje. Kontakt sa električnim
vodovima može voditi požaru i električnom udaru.
Oštećenja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u
vod sa vodom prouzrokovaće oštećenja predmeta ili može
prouzrokovati električni udar.
 Ne hvataje rukama otvor strugotinu. Možete se povrediti
o delove koji se okreću.
 Vodite električni alat samo uključen na radni komad.
Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.
 Držite rende pri radu uvek tako, da postolje rendea
ravno naleže na radni komad. Rende se može iskrenuti i
uticati na povrede.
 Nikada ne rendišite preko metalnih predmeta, eksera
ili zavrtanja. Nož i osovina se mogu oštetiti i uticati na
povećane vibracije.
Opis proizvoda i rada
Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti
kod pridržavanja upozorenja i uputstava
mogu imati za posledicu električni udar, požar
i/ili teške povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata
i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.
Upotreba prema svrsi
Električni alat je zamišljen da pri čvrstom naleganju rendiše
drvene materijale kao na primer grede i daske. Pogodan je i za
obradu ivica i za falcovanje.
Komponente sa slike
Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na
prikaz električnog alata na grafičkoj strani.
1 Skala za debljinu strugotine
2 Rotirajuće dugme za podešavanje debljine strugotine
(izolovana površina za prihvat)
3 Izbacivanje piljevine
4 Taster za fiksiranje prekidača za
uključivanje-isključivanje
5 Prekidač za uključivanje-isključivanje
6 Zavrtanj za poklopac kaiša
7 Poklopac kaiša
8 Donji deo hobla
9 V-žljebovi
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
10 Torks ključ
11 Zavrtanj za fiksiranje za klešta
12 Klešta
13 Glava noža
14 Vodeći žleb noža za struganje
15 HSS-nož za struganje
16 Lučni držač HSS-noža za struganje
17 Zavrtanj za fiksiranje za lučni držač HSS-noža za
struganje
18 Mehanizam za oštrenje HSS-noža za struganje
19 Šablon za podešavanje HSS-noža za struganje
20 HM/TC-Nož rendea*
21 Paralelni graničnik
22 Skala za širinu falca
23 Navrtka za utvrdjivanje podešavanja žirine falca
24 Zavrtanj za pričvršćivanje graničnika za paralelan i rad
po uglom
25 Ugaoni graničnik*
26 Navrtka za fiksiranje podešavanja ugla*
27 Zavrtanj za pričvršćivanje graničnika za dubinu falca*
28 Graničnik za dubinu falca*
29 Stopalo za odlaganje
30 Pogonski kaiš
31 Velika remenica
32 Mala remenica
33 Drška (izolovana površina za prihvat)
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.
Tehnički podaci
Rende
Broj predmeta
Nominalna primljena snaga
Broj obrtaja na prazno
Debljina strugotine
Dubina falca
maks. širina rendea
Težina prema EPTA-Procedure
01:2014
Klasa zaštite
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji
odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.
Informacije o šumovima/vibracijama
Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa
EN 60745-2-14.
Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi tipično: Nivo
zvučnog pritiska 86 dB(A); Nivo snage zvuka 97 dB(A).
Nesigurnost K=3 dB.
Nosite zaštitu za sluh!
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional