Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 156

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 156 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
156 | Slovensko
Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na
prikaz električnega orodja na strani z grafiko.
1 Globinska skala oblanja
2 Vrtljiv gumb za globinsko nastavitev oblanja
(izolirana površina ročaja)
3 Izmet ostružkov
4 Tipka za fiksiranje vklopno/izklopnega stikala
5 Vklopno/izklopno stikalo
6 Vijak pokrova jermena
7 Pokrov jermena
8 Podplat skobeljnika
9 V-utori
10 Ključi Torx
11 Pritrdilni vijak za vpenjalno čeljust
12 Vpenjalna čeljust
13 Glava noža
14 Vodilni utor za skobeljni nož
15 Skobeljni nož iz hitroreznega jekla
16 Držalo skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
17 Pritrdilni vijak za držalo skobeljnega noža iz hitroreznega
jekla
18 Priprava za ostrenje skobeljnega noža iz hitroreznega
jekla
19 Nastavitveno merilo za skobeljni nož iz hitroreznega jekla
20 HM/TC-nož skobeljnika*
21 Vzporedni prislon
22 Skala za širine utora
23 Fiksirna matica za nastavitev širine utora
24 Pritrdilni vijak paralelni/kotni prislon
25 Kotni prislon*
26 Fiksirna matica za nastavitev kota*
27 Pritrdilni vijak prislona globine utora*
28 Prislon globine utora*
29 Odlagalni nastavek
30 Pogonski jermen
31 Veliko jermensko kolo
32 Majhno jermensko kolo
33 Ročaj (izolirana površina ročaja)
*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave.
Celoten pribor je del našega programa pribora.
Tehnični podatki
Skobeljnik
Številka artikla
Nazivna odjemna moč
Število vrtljajev v prostem teku
Globina oblanja
Globina utora
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in
državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Skobeljnik
Maks. širina oblanja
Teža po EPTA-Procedure
01:2014
Zaščitni razred
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in
državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z
EN 60745-2-14.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično znaša: nivo
zvočnega tlaka 86 dB(A); nivo jakosti hrupa 97 dB(A). Neza-
nesljivost meritve K=3 dB.
Nosite zaščitne glušnike!
Skupne vrednosti vibracij a
negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745-2-14:
a
=5,5 m/s
h
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmer-
jene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih
orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obreme-
njenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električne-
ga orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge na-
mene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji
ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa.
To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdo-
bjem uporabe občutno poveča.
Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, ven-
dar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibraci-
jami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.
Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred
vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih
orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.
Izjava o skladnosti
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v
„Tehničnih podatkih", v skladu z vsemi relevantnimi določili
direktiv 2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES, od
20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES, vključno z nji-
hovimi spremembami in ustreza naslednjim normam:
EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
GHO 6500
Henk Becker
0 601 596 0..
Executive Vice President
Engineering
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
mm
kg
(vektorska vsota treh smeri) in
h
2
2
, K=1,5 m/s
.
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Bosch Power Tools
GHO 6500
82
2,8
/II

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional