Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 157

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 157 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Montaža
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
Izbira skobeljnega noža
Električno orodje lahko opremite z različnimi skobeljnimi no-
ži.
V primeru uporabe kompletov za predelavo (pribor) lahko gle-
de na osnovno opremo električnega orodja uporabljate obe
različici skobeljnega noža (skobeljni nož iz hitroreznega jekla
oz. karbidne trdine/volframovega karbida).
V primeru menjave nožev vedno zamenjajte oba skobeljna no-
ža, saj neuravnoteženost drugače povzroči vibracije, življenj-
ska doba električnega orodja pa se lahko skrajša.
Menjava skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
 Pazite pri menjavi nožev skobeljnika. Nožev skobeljni-
ka ne primite na rezilnih robovih. Na ostrih rezilnih robo-
vih bi se lahko poškodovali.
Demontirajte nož skobeljnika (glejte slike A – C)
– Za zamenjavo skobeljnega noža vrtite glavo noža 13, do-
kler ni vpenjalna čeljust 12 vzporedna s podplatom sko-
beljnika 8.
– 3 pritrdilne vijake 11 odvijte s ključem Torx 10 in snemite
vpenjalno čeljust 12.
– Držalo 16 skupaj s skobeljnim nožem 15 potisnite iz glave
noža 13 oz. vodilnega utora 14.
– Glavo noža obrnite za 180° in demontirajte 2. skobeljni
nož.
Opozorilo: Pred menjavo oz. ostrenjem skobeljnega noža od-
stranite držalo 16, tako da odvijete pritrdilni vijak 17.
Ostrenje skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
(glejte sliko D)
Z uporabo priprave za ostrenje 18 (pribor) in navadnega bru-
silnega kamna lahko naostrite obrabljene oz. tope skobeljne
nože iz hitroreznega jekla.
Oba skobeljna noža namestite v pripravo za ostrenje in ju
vpnite s krilnim vijakom. Prepričajte se, da sta oba skobeljna
noža potisnjena do prislona.
Skobeljni nož, ki je vpet v pripravo za ostrenje, enakomerno in
z rahlim pritiskom premikajte po brusilnem kamnu.
Opozorilo: Skobeljne nože lahko naknadno zbrusite še za naj-
več 6 mm, a najmanjša širina ne sme biti manjša od 23 mm.
Potem je treba oba skobeljna noža zamenjati.
Montiranje noža skobeljnika (glejte slike E – F)
Pred ponovno namestitvijo novih oz. naostrenih skobeljnih
nožev, očistite glavo noža 13 in po potrebi tudi skobeljni nož
15 ter držalo 16. Močno zasmoljene skobeljne nože očistite s
čistilnim alkoholom ali petrolejem.
Opozorilo: Nove oz. naostrene skobeljne nože je treba pred
vgradnjo vedno poravnati na pravilno nastavitev višine.
Za nastavitev višine skobeljnih nožev uporabite nastavitveno
merilo 19 (pribor). Skobeljni nož 15 in držalo 16 položite na
nastavitveno merilo. Prepričajte se, da držalo 16 sega v pred-
viden utor. Skobeljni nož 15 potisnite proti prislonu in držalo
Bosch Power Tools
16 v tem položaju fiksirajte s pritrdilnim vijakom 17. Tako se
bo pravilna višina nastavila samodejno.
Skobeljni nož je treba vgraditi in poravnati sredinsko glede
na podplat skobeljnika 8. Nato 3 pritrdilne vijake 11 zategni-
te s ključem Torx 10. Pri tem upoštevajte na vpenjalni čeljusti
12 naveden vrstni red zategovanja ().
Opozorilo: Pred zagonom se prepričajte, da so pritrdilni vijaki
11 dobro zategnjeni. Ročno zavrtite glavo noža 13 in se pre-
pričajte, da se skobeljni noži ničesar ne dotikajo.
Menjava skobeljnih nožev iz karbidne trdine/
volframovega karbida
 Pazite pri menjavi nožev skobeljnika. Nožev skobeljni-
ka ne primite na rezilnih robovih. Na ostrih rezilnih robo-
vih bi se lahko poškodovali.
Uporabljajte le originalne Bosch HM/TC nože skobeljnika.
Skobeljni noži iz karbidne trdine (HM/TC) imajo 2 rezili in jih
lahko obračate. Če sta oba rezalna robova topa, je treba sko-
beljne nože 20 zamenjati. Skobeljnega noža iz karbidne trdi-
ne (HM/TC) ni dovoljeno naknadno ostriti.
Demontirajte nož skobeljnika (glejte slike G – H)
– Za obračanje ali zamenjavo skobeljnega noža vrtite glavo
noža 13, dokler ni vpenjalna čeljust 12 vzporedna s pod-
platom skobeljnika 8.
– 3 pritrdilne vijake 11 s ključem Torx 10 odvijte za pribl.
1 – 2 obrata. Vpenjalne čeljusti 12 ni treba sneti.
– Rahlo zavrtite glavo noža in s kosom lesa skobeljni nož 20
s strani potisnite iz glave noža 13.
– Glavo noža obrnite za 180° in demontirajte 2. skobeljni
nož.
Montiranje noža skobeljnika (glejte slike I – J)
Z vodilnim utorom noža skobeljnika se pri menjavi oz. obrača-
nju lahko vedno zagotavlja enakomerna nastavitev višine.
Po potrebi očistite ležišče noža v glavi noža 13 in skobeljni nož
20.
Pri vgradnji skobeljnega noža se prepričajte, da je nož brez-
hibno nameščen v vpenjalno vodilo glave noža 13.
Skobeljni nož je treba vgraditi in poravnati sredinsko glede
na podplat skobeljnika 8. Nato 3 pritrdilne vijake 11 zategni-
te s ključem Torx 10. Pri tem upoštevajte na vpenjalni čeljusti
12 naveden vrstni red zategovanja ().
Opozorilo: Pred zagonom se prepričajte, da so pritrdilni vijaki
11 dobro zategnjeni. Ročno zavrtite glavo noža 13 in se pre-
pričajte, da se skobeljni noži ničesar ne dotikajo.
Uporaba kompletov za predelavo
Predelava skobeljnika z noži iz hitroreznega jekla (HSS) v
skobeljnik z noži iz karbidne trdine (HM/TC)
Z uporabo kompleta za predelavo 2 607 001 399 (glejte Pri-
bor) lahko skobeljnike, ki so opremljeni z noži iz hitroreznega
jekla, predelate v skobeljnike, opremljene z noži iz karbidne
trdine (HM/TC).
– Sprostite in odstranite vpenjalno čeljust 12.
– Držalo 16 skupaj s skobeljnim nožem 15 potisnite iz glave
noža 13 oz. vodilnega utora 14.
Slovensko | 157
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional