Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 97

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 97 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, spô-
sobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a
nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod
na používanie.
Používanie podľa určenia
Toto ručné elektrické náradie je určené s pevným upnutím ob-
rábaného materiálu na pevnú podložku na hobľovanie, napr.
hranolov a dosák. Hodí sa aj na zrážanie hrán a na drážkova-
nie.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobra-
zenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu
na používanie.
1 Stupnica hĺbky úberu
2 Otočný gombík na nastavenie hĺbky úberu
(izolovaná plocha rukoväte)
3 Otvor na vyhadzovanie triesok
4 Aretačné tlačidlo vypínača
5 Vypínač
6 Skrutka pre kryt remeňa
7 Kryt remeňa
8 Klzná pätka
9 Drážky tvaru V
10 Torx kľúč
11 Upevňovacia skrutka pre upínaciu čeľusť
12 Upínacia čeľusť
13 Nožová hlava
14 Vodiaca drážka pre hobľovací nôž
15 HSS hobľovací nôž
16 Pridržiavací strmeň pre HSS hobľovací nôž
17 Upevňovacia skrutka pre pridržiavací strmeň pre HSS
hobľovací nôž
18 Ostriace zariadenie pre HSS hobľovací nôž
19 Nastavovacia mierka pre HSS hobľovací nôž
20 Hobľovací nôž HM/TC*
21 Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti)
22 Stupnica šírky drážky
23 Aretačná matica na nastavenie šírky drážky
24 Upevňovacia skrutka pre paralelný/uhlový doraz
25 Uhlový doraz*
26 Aretačná matica pre nastavenie uhla*
27 Upevňovacia skrutka dorazu hĺbky drážky*
28 Hĺbkový drážkový doraz*
29 Odkladacia opierka hoblíka
30 Hnací remeň
Bosch Power Tools
31 Veľká remenica
32 Malá remenica
33 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ-
nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom
programe príslušenstva.
Technické údaje
Hoblík
Vecné číslo
Menovitý príkon
Počet voľnobežných obrátok
Hĺbka úberu
Hĺbka drážky
max. hobľovacia šírka
Hmotnosť podľa
EPTA-Procedure 01:2014
Trieda ochrany
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch,
keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické
pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60745-2-14.
Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky:
Akustický tlak 86 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku
97 dB(A). Nepresnosť merania K=3 dB.
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií a
(suma vektorov troch smerov) a
h
nepresnosť merania K zisťované podľa normy
EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná
podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronára-
dia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa-
nia tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude
elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušen-
stvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, mo-
že sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie
vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časové-
ho úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas kto-
rých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď ná-
radie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výraz-
ne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej do-
by.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťa-
ženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia,
ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia
a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachova-
nia teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.
Slovensky | 97
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional