Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 174

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 174 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
174 | Latviešu
HSS ēveles asmeņu nomaiņa
 Ievērojiet piesardzību, veicot ēveles asmens nomaiņu.
Nepieskarieties ēveles asmens griezējšķautnēm. As-
mens griezējšķautnes ir ļoti asas un var izraisīt savainoju-
mu.
Ēveles asmens izņemšana (attēli A – C)
– Lai nomainītu ēveles asmeņus, pagrieziet asmens galvu
13, līdz nostiprināšanas izcilnis 12 nostājas paralēli ēveles
pamatnei 8.
– Izskrūvējiet 3 stiprinājuma skrūves 11 ar Torx tipa atslēgu
10 un noņemiet nostiprināšanas izcilni 12.
– Izbīdiet noturskavu 16 kopā ar ēveles asmeni 15 ārā no as-
mens galvas 13 vai no vadotnes gropes 14.
– Pagrieziet asmens galvu par 180° un līdzīgā veidā izņemiet
otro ēveles asmeni.
Piezīme. Pirms ēveles asmens nomaiņas vai asināšanas no-
ņemiet no tā noturskavu 16, atskrūvējot stiprinājuma skrūvi
17.
HSS ēveles asmeņu asināšana (attēls D)
Lietojot asināšanas ierīci 18 (papildpiederums) un tirdzniecī-
bas vietās iegādājamu asināšanas galodiņu, nolietotos vai ne-
asos HSS ēveles asmeņus var nomainīt.
Ievietojiet abus ēveles asmeņus asināšanas ierīcē un nostipri-
niet ar spārnskrūvi. Sekojiet, lai abi ēveles asmeņi tiktu līdz
galam iebīdīti asināšanas ierīcē.
Vienmērīgi un ar nelielu spiedienu pārvietojiet asināšanas ierī-
cē iestiprinātos ēveles asmeņus gar galodiņu.
Piezīme. Ēveles asmeņus drīkst noslīpēt ne vairāk, kā par
6 mm (līdz minimālajam platumam 23 mm). Pēc tam abi ēve-
les asmeņi ir jānomaina.
Ēveles asmens iestiprināšana (attēli E – F)
Pirms jauno vai uzasināto ēveles asmeņu iestiprināšanas notī-
riet asmens galvu 13 un vajadzības gadījumā arī ēveles asme-
ņus 15 un noturskavu 16. Notīriet ar sveķu kārtu pārklātos
ēveles asmeņus ar spirtu vai petroleju.
Piezīme. Pirms jauno vai uzasināto ēveles asmeņu iestiprinā-
šanas vienmēr pareizi jāveic to augstuma regulēšana.
Ēveles asmeņu augstuma regulēšanai kalpo regulēšanas šab-
lons 19 (papildpiederums). Novietojiet ēveles asmeni 15 ko-
pā ar noturskavu 16 uz regulēšanas šablona. Sekojiet, lai, no-
turskava 16 iegultos šim nolūkam paredzētajā gropē. Piespie-
diet ēveles asmeni 15 atdurei un nostipriniet noturskavu 16
šajā stāvoklī ar stiprinājuma skrūvi 17. Tā tiek automātiski no-
drošināts pareizais ēveles asmens augstums.
Ēveles asmens jāizlīdzina un jāiestiprina pret ēveles pamat-
nes 8 vidu. Nobeigumā stingri pievelciet 3 stiprinājuma skrū-
ves 11 ar Torx tipa atslēgu 10. Pie tam rīkojieties atbilstoši uz
noturskavas 12 norādītajai darbību secībai ().
Piezīme. Pirms elektroinstrumenta iedarbināšanas pārlieci-
nieties, ka stiprinājuma skrūves 11 ir stingri pievilktas. Ar ro-
ku pagrieziet asmens galvu 13 un pārliecinieties, ka ēveles as-
meņi pārvietojoties nekur nepieskaras.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
HM/TC ēveles asmeņu nomaiņa
 Ievērojiet piesardzību, veicot ēveles asmens nomaiņu.
Nepieskarieties ēveles asmens griezējšķautnēm. As-
mens griezējšķautnes ir ļoti asas un var izraisīt savainojumu.
Lietojiet tikai firmā Bosch ražotos oriģinālos HM/TC ēveles as-
meņus.
Cietmetāla (HM/TC) ēveles asmeņi ir apgriežami, jo tiem ir di-
vas griezējšķautnes. Ja abas griezējšķautnes ir kļuvušas nea-
sas, ēveles asmens 20 jānomaina. HM/TC ēveles asmeņus ne-
drīkst atkārtoti asināt.
Ēveles asmens izņemšana (attēli G – H)
– Lai apgrieztu vai nomainītu ēveles asmeņus, pagrieziet as-
mens galvu 13, līdz nostiprināšanas izcilnis 12 nostājas
paralēli ēveles pamatnei 8.
– Atskrūvējiet 3 stiprinājuma skrūves 11 ar Torx tipa atslēgu
10 par aptuveni 1 – 2 apgriezieniem.Nostiprināšanas izcil-
nis 12 nav jānoņem.
– Nedaudz pagrieziet asmens galvu un ar koka gabaliņu izbī-
diet ēveles asmeni 20 no asmens galvas 13 sānu virzienā.
– Pagrieziet asmens galvu par 180° un līdzīgā veidā izņemiet
otro ēveles asmeni.
Ēveles asmens iestiprināšana (attēli I – J)
Nomainot vai apgriežot ēveles asmeni, īpaša vadotnes grope
nodrošina tam nemainīgu iestādīšanas augstumu.
Ja nepieciešams, notīriet asmens stiprinājuma gropi asmens
galvā 13 un ēveles asmeni 20.
Iestiprinot ēveles asmeni, sekojiet, lai tas netraucēti ievieto-
tos asmens galvas 13 stiprinājuma gropē.
Ēveles asmens jāizlīdzina un jāiestiprina pret ēveles pamat-
nes 8 vidu. Nobeigumā stingri pievelciet 3 stiprinājuma skrū-
ves 11 ar Torx tipa atslēgu 10. Pie tam rīkojieties atbilstoši uz
noturskavas 12 norādītajai darbību secībai ().
Piezīme. Pirms elektroinstrumenta iedarbināšanas pārlieci-
nieties, ka stiprinājuma skrūves 11 ir stingri pievilktas. Ar ro-
ku pagrieziet asmens galvu 13 un pārliecinieties, ka ēveles as-
meņi pārvietojoties nekur nepieskaras.
Aprīkojuma komplektu lietošana
HSS asmeņu nomaiņa ar HM/TC asmeņiem
Lietojot aprīkojuma komplektu 2 607 001 399 (skatīt par pa-
pildpiederumiem), ar HSS ēveles asmeņiem aprīkotu ēveli var
aprīkot ar HM/TC ēveles asmeni.
– Atskrūvējiet un noņemiet nostiprināšanas izcilni 12.
– Izbīdiet noturskavu 16 kopā ar ēveles asmeni 15 ārā no as-
mens galvas 13 vai no vadotnes gropes 14.
– Iebīdiet aprīkojuma komplektu 2 607 001 399 vadotnes
gropē 14.
– Novietojiet nostiprināšanas izcilni 12 tam paredzētajā vie-
tā un ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves 11, nepievelkot tās
pārāk stingri.
– Sāniski iebīdiet HM/TC ēveles asmeni ēveles asmens stip-
rinājuma gropē.
– Ēveles asmens jāizlīdzina un jāiestiprina pret ēveles pa-
matnes 8 vidu. Nobeigumā stingri pievelciet 3 stiprināju-
ma skrūves 11 ar Torx tipa atslēgu 10. Pie tam rīkojieties
atbilstoši uz noturskavas 12 norādītajai darbību secībai
().
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional