Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 99

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 99 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Montáž hobľovacieho noža (pozri obrázky I – J)
Vďaka vodiacej drážke hobľovacieho noža sa pri výmene
resp. pri zmene strany zabezpečí vždy rovnomerné výškové
nastavenie hobľovacieho noža.
V prípade potreby vyčistite uloženie noža v nožovej hlave 13
a hobľovací nôž 20.
Pri montáži hobľovacieho noža dbajte na to, aby bol bezchyb-
ne umiestnený v upínacom vedení nožovej hlavy 13.
Hobľovací nôž musí byť namontovaný a vyrovnaný do stredu
dolnej plochy hoblíka 8. Potom pevne utiahnite 3 upevňova-
cie skrutky 11 Torx kľúčom 10. Dodržiavajte pritom poradie
uťahovania 12 uvedené na upínacej čeľusti ().
Upozornenie: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či
sú upevňovacie skrutky pevne umiestnené 11. Pretočte ru-
kou nožovú hlavu 13 a zabezpečte, aby sa hobľovacie nože
niekde nezachytili.
Použitie prestavovacích súprav
Prestavenie z HSS na HM/TC
Pri použití prestavovacej súpravy 2 607 001 399 (pozri prí-
slušenstvo) sa môžu hoblíky vybavené HSS hobľovacími nož-
mi prestaviť na HM/TC hobľovacie nože.
– Uvoľnite a odstráňte upínaciu čeľusť 12.
– Vysuňte pridržiavací strmeň 16 spolu s hobľovacím nožom
15 von z nožovej hlavy 13, príp. vodiacej drážky 14.
– Vsuňte prestavovaciu súpravu 2 607 001 399 do vodiacej
drážky 14.
– Nasaďte upínaciu čeľusť 12 a zaskrutkujte upevňovacie
skrutky 11, avšak skrutky nedoťahujte pevne.
– Vsuňte HM/TC hobľovací nôž zboku do upínania hobľova-
cieho noža.
– Hobľovací nôž musí byť namontovaný a vyrovnaný do stre-
du dolnej plochy hoblíka 8. Potom pevne utiahnite 3
upevňovacie skrutky 11 Torx kľúčom 10. Dodržiavajte pri-
tom poradie uťahovania 12 uvedené na upínacej čeľusti
().
Prestavenie z HM/TC na HSS
Pri použití prestavovacej súpravy 2 607 001 398 (pozri prí-
slušenstvo) sa môžu hoblíky vybavené HM/TC hobľovacími
nožmi prestaviť na HSS hobľovacie nože.
– Vyskrutkujte 3 upevňovacie skrutky 11 Torx kľúčom 10
von a odoberte upínaciu čeľusť 12.
– Vysuňte pridržiavací strmeň 16 spolu s hobľovacím nožom
15 von z nožovej hlavy 13, príp. vodiacej drážky 14.
– Vsuňte prestavovaciu súpravu 2 607 001 398 do vodiacej
drážky 14 a vyrovnajte ju do stredu dolnej plochy hoblíka
8.
– Nasaďte upínaciu čeľusť 12 a pevne utiahnite 3 upevňova-
cie skrutky 11 Torx kľúčom 10. Dodržiavajte pritom pora-
die uťahovania 12 uvedené na upínacej čeľusti ().
Odsávanie prachu a triesok
 Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujú-
cich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a
kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto pra-
chom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické
Bosch Power Tools
reakcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pra-
covníka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
pracoviska.
Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to predovšet-
kým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa používajú pri spra-
covávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na
ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú
opracovávať len špeciálne vyškolení pracovníci.
– Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre
daný materiál vhodné.
– Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
– Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s
filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa kon-
krétneho obrábaného materiálu.
Pravidelne čistite systém vyhadzovania triesok 3. Na vyčiste-
nie systému vyhadzovania triesok použite vhodný nástroj, na-
pr. kúsok dreva, stlačený vzduch atď.
 Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovania triesok.
Rotujúce súčiastky by Vás mohli poraniť.
Na zabezpečenie optimálneho odsávania vždy používajte
nejaké externé odsávacie zariadenie alebo vrecko na prach/
triesky.
Prevádzka
Druhy prevádzky
Nastavenie hĺbky úberu
Pomocou otočného gombíka 2 sa dá plynulo nastavovať hĺbka
úberu v rozsahu 0–2,6 mm na základe stupnice hĺbky úberu
1 (jeden dielik stupnice = 0,1 mm).
Odkladacia opierka hoblíka (pozri obrázok N)
Odkladacia opierka hoblíka 29 umožňuje odstavenie náradia
okamžite po uskutočnení pracovnej operácie bez nebezpe-
čenstva poškodenia obrobku alebo hobľovacieho noža. Pri
práci sa odkladacia opierka 29 vysunie hore a zadná časť klz-
nej pätky 8 sa pritom uvoľní.
Uvedenie do prevádzky
 Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí
mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom štítku ručné-
ho elektrického náradia. Výrobky označené pre napä-
tie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.
Zapínanie/vypínanie
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba
vtedy, ked ho používate.
Na zapnutie ručného elektrického náradia stlačte vypínač 5 a
držte ho stlačený.
Na aretáciu stlačeného vypínača 5 stlačte aretačné tlačidlo
4.
Ak chcete ručné elektrické náradie vypnúť uvoľnite vypínač 5
a v takom prípade, ak je zaaretovaný aretačným tlačidlom 4,
stlačte vypínač 5 na okamih a potom ho znova uvoľnite.
Slovensky | 99
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional