Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 141

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 141 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Включване и изключване
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.
За включване на електроинструмента натиснете и задръ-
жте пусковия прекъсвач 5.
За застопоряване на натиснатия пусков прекъсвач 5 на-
тиснете бутона 4.
За изключване на електроинструмента отпуснете пуско-
вия прекъсвач 5, съответно ако е застопорен с бутона 4,
първо натиснете краткотрайно и след това отпуснете пу-
сковия прекъсвач 5.
Указания за работа
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.
Хобеловане (вижте фигура N)
Настройте желаната дълбочина на врязване и поставете
предната част на основата 8 на електрическото ренде на
детайла.
 Допирайте електроинструмента до обработвания
детайл, след като предварително сте го включили.
В противен случай съществува опасност от възникване
на откат, ако режещият лист се заклини в обработвания
детайл.
Включете електроинструмента и го водете с равномерно
подаване по обработваната повърхност.
За получаването на гладки повърхности работете с малка
скорост на подаване и прилагайте силата на притискане в
средата на основата.
При обработване на твърди материали, напр. твърда дър-
весина, както и при износване на максималната широчина
на ножа настройвайте малка дълбочина на врязване и при
необходимост намалете подаването.
Твърде голямата скорост на подаване влошава качеството
на повърхността и може да предизвика запушване на отво-
ра за изхвърляне на стърготините.
Само остри ножове осигуряват добра производителност и
предпазват електроинструмента от преждевременно из-
носване.
Вграденият предпазен капак 29 позволява също продъл-
жаване на процеса на хобеловане след прекъсване на
произволно място на обработваната повърхност:
– Поставете електроинструмента върху обработваната
повърхност със спуснат надолу капак.
– Включете електроинструмента.
– Изместете силата на притискане върху предната част на
основата и бавно преместете електроинструмента на-
пред (). С това предпазният капак се завърта нагоре
(), така че задната част на основата отново ляга върху
обработваната повърхност.
– Водете електроинструмента с равномерно подаване по
обработваната повърхност ().
Bosch Power Tools
Скосяване на ръбове (вижте фигура O)
Прорязаните в предната част на основата V-образни канали
позволяват бързо и лесно скосяване на ръбовете на детайли.
Използвайте подходящия за желаната широчина на скосява-
не канал. За целта поставете електрическото ренде с V-образ-
ния канал на ръба и го водете по продължение на ръба.
Използван канал
без
малък
средна
голям
Хобеловане с опора за успоредно водене/ъглова
опора (вижте фигури K – M)
Монтирайте към електроинструмента опората за успоред-
но водене 21, респ. ъгловата опора 25 със застопорява-
щия винт 24. В зависимост от конкретната дейност монти-
райте към електроинструмента дълбочинния ограничител
за фалцови стъпала 28 със застопоряващия винт 27.
Освободете застопоряващата гайка 23 и настройте жела-
ната широчина на фалцово стъпало на скалата 22. Отново
затегнете застопоряващата гайка 23.
С помощта на дълбочинния ограничител 28 настройте же-
ланата дълбочина на фалцовото стъпало.
Хобеловайте многократно, докато достигнете желаната
дълбочина на фалцовото стъпало. Водете електрическото
ренде с лек страничен натиск.
Скосяване с ъглова опора
При изработване на стъпала
под наклон установете же-
лания ъгъл с помощта на ре-
гулиращата гайка 26.
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.
 За да работите качествено и безопасно, поддържай-
те електроинструмента и вентилационните отвори
чисти.
Поддържайте предпазния 29 капак така, че да може да се
движи свободно и го почиствайте редовно.
При износване на въгленовите четки на електродвигателя
електроинструментът се изключва автоматично. Електроин-
струментът трябва да бъде изпратен за техническо обслуж-
ване в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош;
за адреси вижте раздела „Сервиз и технически съвети".
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност
на електроинструмента.
Български | 141
Размер a
(mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional