Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 61 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
 Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for
elektriske støt.
 Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
 Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
 Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
Bosch Power Tools
 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektområdet.
 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig
og må repareres.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet,
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøy-
et.
 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
troller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
 Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til an-
dre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjo-
ner.
Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for høvel
 Vent til knivakselen står stille før du legger ned elek-
troverktøyet. En frittliggende roterende knivaksel kan
henge seg opp i overflaten, slik at du mister kontrollen og
skades alvorlig.
 Hold elektroverktøyet kun på de isolerte grepflatene,
for knivakselen kan treffe sin egen strømledning. Kon-
takt med en spenningsførende ledning kan også sette elek-
troverktøyets metalldeler under spenning og føre til elek-
triske støt.
 Fest og sikre arbeidsstykket med tvinger eller på en an-
nen måte til et stabilt underlag. Hvis du holder arbeids-
stykket kun med hånden eller mot kroppen din, er det fort-
satt bevegelig og kan medføre at du mister kontrollen.
Norsk | 61
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional