Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 153 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Puštanje u rad
 Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora
mora biti usaglašen sa podacima tipske tablice
električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V
mogu da rade i sa 220 V.
Uključivanje-isključivanje
Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada ga
koristite.
Pritisnite za puštanje u rad električnog alata prekidač za
uključivanje-isključivanje 5 i držite ga pritisnut.
Za fiksiranje pritisnutog prekidača za uključivanje-
isključivanje 5 pritisnite taster za fiksiranje 4.
Da bi električni alat isključili pustite prekidač za uključivanje-
isključivanje 5 odnosno ako je blokiran sa tasterom za
fiksiranje 4, pritisnite prekidač za uključivanje-isključivanje 5
na kratko i potom ga pustite.
Uputstva za rad
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
utikač iz utičnice.
Rendisanje (pogledajte sliku N)
Podesite željenu debljinu strugotine i stavite električni alat sa
prednjim delom podnožja rendea 8 na radni komad.
 Vodite električni alat samo uključen na radni komad.
Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.
Uključite električni alat i vodite ga sa ravnomernim
pomeranjem napred preko površine koja se mora obraditi.
Radi postizanja kvalitetnih površina radite samo sa malim
pomeranjem napred i pritiskajući u sredinu podnožja rendea.
Pri obradi tvrdih materijala, naprimer tvrdog drveta, kao i
koristeći maksimalnu širinu rendea, podesite samo malu
debljinu strugotine i smanjite u datom slučaju pomeranje
napred rendea.
Preterano pomeranje napred smanjuje kvalitet površine i
može uticati na brže začepljenje otvora za strugotinu.
Samo oštri noževi rendea daju dobar učinak u sečenju i čuvaju
električni alat.
Integrisano podnožje za odlaganje 29 omogućava i nastavak
rendisanja posle prekidanja na željenom mestu radnog
komada:
– Stavite električni alat sa dole preklopljenim podnožjjem za
odlaganje na mesto radnog komada koje treba obradjivati.
– Uključite električni alat.
– Prebacite pritisak naleganja na prednje podnožje rendea i
polako gurajte električni alat napred (). Pritom se
podnožje za odlaganje iskreće na gore (), tako da zadnji
deo podnožja rendea ponovo naleže na radni komad.
– Vodite električni alat sa ravnomernim pomeranjem napred
preko površine koju treba obradjivati ().
Obaranje ivica (pogledajte sliku O)
V-žlljebovi koji postoje u prednjem podnožju rendea
omogućavaju brzu i jednosavnu obradu ivica radnog komada.
Koristite odgovarajući V-žljeb zavisno od željene širine
skidanja. Stavite za ovo rende sa V-žljebom na ivicu radnog
komada i vodite ga duž iste.
Bosch Power Tools
Upotrebljeni žljeb Mera a (mm)
bez
mali
srednje
veliki
Rendisanje sa paralelnim/ugaonim graničnikom
(pogledajte slike K – M)
Montirajte paralelni graničnik 21 odnosno ugaoni graničnik
25 uvek sa zavrtnjem za pričvršćivanje 24 na električnom
alatu. Montirajte zavisno od upotrebe graničnik za dubinu
falca 28 sa zavrtnjem za pričvršćivanje 27 na električnom
alatu.
Odvrnite navrtku za utvrdjivanje 23 i podesite željenu širinu
falca na skali 22. Ponovo stegnite navrtku za utvrdjivanje 23.
Podesite željenu dubinu falca sa graničnikom za dubinu falca
28 u odgovarajućoj meri.
Prodjite rendisanje više puta, sve dok se ne dostigne željena
dubina falca. Vodite rende sa bočnim pritiskom naleganja.
Iskošenje sa ugaonim graničnikom
Podesite kod iskošenja falca i
površina potrebni ugao
iskošenja sa podešavanjem
ugla 26.
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni
utikač iz utičnice.
 Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi
dobro i sigurno radili.
Održavajte podnožje za odlaganje 29 da se slobodno kreće i
čistite ga redovno.
Pri istrošenim brusnim ugljenima isključuje električni alat
automatski. Električni alat mora da se šalje u servis radi
održavanja. Adrese pogledajte u prepisu „Servisna služba i
savetovanje o upotrebi".
Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora
izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi
se izbegle opasnosti po sigurnost.
Promena pogonskog kaiša (pogledajte slike P – Q)
Odvrnite zavrtanj 6 i skinite poklopac kaiša 7. Uklonite
pohaban pogonski kaiš 30.
Očistite pre ugradnje novog pogonskog kaiša 30 oba
pogonska zupčanika 31 i 32.
Stavite novi pogonski kaiš 30 prvo na manji zupčanik kaiša 32
i pritisnite pogonski kaiš 30 na kraju na veliki zupčanik kaiša
okrećući rukom 31.
Pazite na to, da pogonski kaiš 30 tačno naleže u dužnim
kanalima kaišnika 31 odnosno 32 radi.
Postavite poklopac kaiša 7 i čvrsto stegnite zavrtanj 6.
Srpski | 153
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional