Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 159

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 159 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Inegriran odlagalni nastavek 29 omogoči nadaljevanje po-
stopka skobljanja po prekinitvi na poljubnem mestu obdelo-
vanca:
– Postavite električno orodje z navzdol poklopljenim odla-
galnim nastavkom na mesto obdelovanca, ki ga želite ob-
delati.
– Vključite električno orodje.
– Prestavite pritisk na sprednji podplat skobljalnika in poti-
snite električno orodje počasi naprej (). Pri tem se odla-
galni nastavek obrne navzgor (), tako leži zadnji del pod-
plata sklobljalnika ponovno na obdelovancu.
– Vodite električno orodje z enakomernim pomikom preko
obdelovalne površine ().
Posnemanje robov (glejte sliko O)
V-utori, ki so v sprednjem podplatu skobejlnika, omogočijo hi-
tro in enostavno posnemanje robov na obdelovancu. Uporabi-
te ustrezni V-utor glede na željeno širino posnetega roba. V ta
namen postavite skobljenik z V-utorom na rob obdelovanca in
ga vodite vzdolž roba.
Uporabljeni utori
brez
majhno
srednja
veliko
Oblanje s paralelnim/kotnim prislonom
(glejte slike K – M)
Montirajte paralelni prislon 21 oz. kotni prislon 25 z po enim
pritrdilnim vijakom 24 na električno orodje. Glede na uporabo
montirajte prislon globine utora 28 s pritrdilnim vijakom 27
na električno orodje.
Sprostite fiksirno matico 23 in nastavite željeno širino roba na
skali 22. Ponovno zategnite fiksirno matico 23.
Nastavite željeno globino posnemanja roba s prislonom 28.
Večkrat izvedite postopek oblanja, dokler se ne doseže želje-
na globina posnetja roba. Skobeljnik vodite s stranskim priti-
skom.
Poševni odrez s kotnim prislonom
Pri poševnem odrezanju po-
setih robov in površin nasta-
vite potreben kot z nastavitvi-
jo globine 26.
Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
 Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
 Električno orodje in prezračevalne reže naj bodo vedno
čisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
Odlagalnin nastavek 29 naj bo vselej prosto dostopen, redno
ga čistite.
Bosch Power Tools
Pri izrabljenih drsnih grafitih se električno orodje samodejno
izklopi. Orodje pošljite na popravilo v servisno delavnico. Na-
slovi le-teh so navedeni v odstavku „Servis in svetovanje o
uporabi".
Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate na-
domestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja
Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.
Zamenjava pogonskega jermena (glejte slike P – Q)
Odvijte vijak 6 in snemite pokrov jermena 7. Odstranite obra-
bljen pogonski jermen 30.
Pred vgradnjo novega pogonskega jermena 30 očistite obe
kolesi jermena 31 in 32.
Najprej namestite nov pogonski jermen 30 na majhno jermen-
sko kolo 32 in nato potisnite pogonski jermen 30 z ročnim vr-
tenjem na veliko jermensko kolo 31.
Pazite na to, da pogonski jermen 30 teče natančno v vzdol-
žnih žlebih jermenskih koles 31 oz. 32.
Nataknite pokrov jermena 7 in zategnite vijak 6.
Mera a (mm)
Servis in svetovanje o uporabi
0 – 4
Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravi-
2 – 6
la in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-
4 – 9
vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo
6 – 10
tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
ljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pri-
bora.
Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporoči-
te 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Odlaganje
Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v oko-
lju prijazno ponovno predelavo.
Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Samo za države EU:
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Slovensko | 159
V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evrop-
skega Parlamenta in Sveta o odpadni elek-
trični in elektronski opremi (OEEO) in njeni
uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo
električna orodja, ki niso več v uporabi, loče-
no zbirati ter okolju prijazno reciklirati.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional