Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 145

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 145 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Вкупните вредности на вибрации a
трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со
EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Нивото на вибрации наведено во овие упатства е
измерено со нормирана постапка според EN 60745 и
може да се користи за меѓусебна споредба на
електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за
предвремена процена на оптоварувањето со вибрации.
Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на
електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се
користи за други примени, со различна опрема, алатот
што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се
одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова
може значително да го зголеми оптоварувањето со
вибрации во периодот на целокупното работење.
За прецизно одредување на оптоварувањето со
вибрации, треба да се земе во обѕир и периодот во кој
уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога
е во употреба. Ова може значително да го намали
оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното
работење.
Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за
заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како
на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и
алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на
дланките, организирајте го текот на работата.
Изјава за сообразност
Изјавуваме на сопствена одговорност, дека производот
опишан во „Технички податоци" соодветствува на сите
применливи одредби од директивите 2011/65/EU, до
19. април 2016: 2004/108/EC, од 20. април 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EC вклучително нивните измени и
е сообразен со следните норми: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Техничка документација (2006/42/EC) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Монтажа
 Пред било каква интервенција на електричниот
апарат, извлечете го струјниот приклучок од
ѕидната дозна.
Bosch Power Tools
Избор на сечило на рендето
(векторски збор на
h
Електричниот апарат може да се опреми со различни
сечила на рендето.
При користење на сетови за префрлање (опрема), во
зависност од основната опрема на електричниот апарат,
може да се користат двете варијанти на сечила на рендето
(HSS- одн. HM/TC-сечило на рендето).
При замена на сечилата, секогаш заменете ги двете
сечила на рендето, инаку нерамнотежата ќе создаде
вибрации и рокот на употреба на електричниот апарат ќе
се скрати.
Замена на HSS-сечилото на рендето
 Внимавајте при замената на секачот на рендето. Не
го фаќајте секачот на рендето на рабовите за
сечење. Може да се повредите од острите рабови за
сечење.
Вадење на секачот на рендето (види слики A – C)
– За да го замените сечилото на рендето свртете ја
главата на сечилото 13, додека стезната челуст 12 не се
постави паралелно кон подлогата на рендето 8.
– Одвртете ги 3-те завртки за прицврстување 11 со Torx-
клучот 10 и извадете ја стезната челуст 12.
– Извадете го заштитниот држач 16 заедно со сечилото
на рендето 15 од главата на сечилото 13 одн. водечкиот
жлеб 14.
– Свртете ја главата на сечилото 180° и демонтирајте го
2. сечило на рендето.
Напомена: Пред замената одн. дополнителното острење
на сечилото на рендето извадете го заштитниот држач 16
со олабавување на завртката за прицврстување 17.
Дополнително острење на HSS-сечилото на рендето
(види слика D)
Со користење на справата за острење 18 (опрема) и
обичен брусен камен може да ги наострите искористените
одн. тапите HSS-сечила на рендето.
Ставете ги двете сечила на рендето во справата за
острење и прицврстете ги со пеперутка-завртката. Двете
сечила на рендето треба да се вметнати до крај.
Рамномерно движете ги сечилата на рендето поставени во
справата за острење и со лесен притисок над брусниот
камен.
Напомена: Сечилата на рендето смеат да се избрусат за
максимум 6 mm на најмала ширина од 23 mm. Потоа двете
сечила мора да се заменат.
Ставање на секачот на рендето (види ги сликите E – F)
Пред повторното ставање на нови односно дополнително
избрусени сечила на рендето, исчистете ја главата на
сечилото 13 и ев. сечилото на рендето 15 и заштитниот
држач 16. Засмолените сечила на рендето исчистете ги со
алкохол или петролеј.
Напомена: Пред монтажата новите одн. дополнително
избрусените сечила на рендето мора секогаш да бидат
подесени на правилната висина.
Македонски | 145
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional