Download  Print this page

Srpski - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 148 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM

148 | Srpski

Рендиња со паралелен/аголен граничник
(види слики K – M)
Монтирајте го паралелниот граничник 21 одн. аголниот
граничник 25 со шрафот за прицврстување 24 на
електричниот апарат. Во зависност од примената,
монтирајте го граничникот за подесување на длабочината
на засекот 28 со шраф за прицврстување 27 на
електричниот апарат.
Олабавете ја завртката за зацврстување 23 и подесете ја
саканата ширина на засекот 22. Повторно зацврстете ја
завртката за заклучување 23.
Поставете ја саканата соодветна длабочина на засекот со
граничникот за подесување на длабочината на засекот 28.
Повторете го процесот на рендање повеќе пати, додека не
ја постигнете саканата длабочина на засекот. Водете го
рендето со страничен притисок со налегнување.
Искосување со аголниот граничник
При закосување на засеци и
површини поставете го
потребниот агол на
закосување со подесување
на аголот 26
Одржување и сервис
Одржување и чистење
 Пред било каква интервенција на електричниот
апарат, извлечете го струјниот приклучок од
ѕидната дозна.
 Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и
отворите за проветрување, за да може добро и
безбедно да работите.
Олабавете го држачот на рендето при паузирање 29 и
чистете го редовно.
Откако ќе се искористат карбонските четки, електричниот
апарат сам се исклучува. Електричниот апарат мора да се
достави на одржување во сервисната служба, видете ги
адресите во дел „Сервисна служба и совети при
користење".
Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш
набавете го од Bosch или специјализирана продавница за
Bosch-електрични апарати, за да го избегнете
загрозувањето на безбедноста.
Менување на погонскиот ремен
(види ги сликите P – Q)
Одвртете ја завртката 6 и извадете го поклопецот на
ременот 7. Извадете ги изабените погонски ремени 30.
Пред да монтирате нов погонски ремен 30 исчистете ги
двете тркала за ременот 31 и 32.
Новиот погонски ремен 30 поставете го најпрво на
помалото тркало 32 и потоа навлечете го (рачно)
погонскиот ремен 30 со вртење на поголемото тркало 31.
Погонскиот ремен 30 треба прецизно да поминува во
жлебовите на тркалата на ременот 31 одн. 32.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Поставете го поклопецот на ременот 7 и затегнете ја
завртката 6.
Сервисна служба и совети при користење
Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во
врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ
како и резервните делови. Експлозивен цртеж и
информации за резервни делови ќе најдете на:
www.bosch-pt.com
Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви
помогне доколку имате прашања за нашите производи и
опрема.
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве
молиме наведете го 10-цифрениот број од
спецификационата плочка на производот.
Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
Отстранување
Електричните апарати, опремата и амбалажите треба да се
отстранат на еколошки прифатлив начин.
Не ги фрлајте електричните апарати во домашната канта
за ѓубре!
Само за земји во рамки на ЕУ
Според Европската регулатива
2012/19/EU за електрични и електронски
уреди и нивна национална употреба, елек-
тричните апарати што се вон употреба
мора одделно да се собираат и да се реци-
клираат на еколошки прифатлив начин.
Се задржува правото на промена.
Srpski
Uputstva o sigurnosti
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva.
UPOZORENJE
Propusti kod pridržavanja upozo-
renja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar,
požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat" odnosi se
na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i
na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog
kabla).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional