Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 86

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 86 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
86 | Polski
28 Ogranicznik głębokości wręgowania*
29 Stopka parkująca
30 Pasek napędowy
31 Duże koło pasowe
32 Małe koło pasowe
33 Rękojeść (pokrycie gumowe)
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć
w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Strug
Numer katalogowy
Moc znamionowa
Prędkość obrotowa bez
obciążenia
Głębokość strugania
Głębokość wręgowania
maks. szerokość strugania
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01:2014
Klasa ochrony
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napię-
ciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficz-
nych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-14.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urzą-
dzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego
86 dB(A); poziom mocy akustycznej 97 dB(A). Niepewność
pomiaru K=3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierun-
h
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60745-2-14 wynoszą:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przed-
stawiony w rozdziale »Dane techniczne« odpowiada wymaga-
niom następujących dyrektyw: 2011/65/UE, do
19. kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016:
2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następu-
jących norm: EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
GHO 6500
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
0 601 596 0..
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
W
650
Henk Becker
Executive Vice President
-1
min
16500
Engineering
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
/II
Leinfelden, 19.11.2015
Montaż
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Wybór noża
Elektronarzędzie może być wyposażone w różnego rodzaju
noże.
Dzięki zastosowaniu zestawów do przezbrajania (osprzęt)
możliwe jest – w zależności od wyposażenia standardowego
elektronarzędzia – zastosowanie obu wariantów noży –
noży ze stali szybko tnącej lub noży z węglików spiekanych
(HM/TC).
W razie konieczności wymiany noża, należy wymieniać rów-
nocześnie oba noże, co pozwoli zachować prawidłowe wywa-
żenie oraz uniknąć wibracji i skrócenia żywotności elektrona-
rzędzia.
Wymiana noży wykonanych ze stali szybkotnącej
(HSS)
 Zachować ostrożność przy wymianie noża. Nie chwytać
noża za ostrze. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia
się o krawędzie tnące.
Demontaż noża (zob. rys. A – C)
– Aby wymienić nóż, należy uprzednio przekręcić głowicę
noża 13, tak aby szczęka zaciskowa 12 znalazła się w po-
zycji równoległej do stopki struga 8.
– Wykręcić wszystkie 3 śruby mocujące 11 za pomocą klu-
cza Torx 10 i zdjąć szczękę zaciskową 12.
– Wyjąć strzemiączko 16 wraz z nożem 15 z głowicy 13 lub z
rowka prowadzącego 14.
– Obrócić głowicę noża o 180° i zdemontować drugi nóż.
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional