Download  Print this page

Slovensko - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 138 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM

138 | Slovensko

Transport
Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o
opasnim materijama. Akumulatore može korisnik
transportovati na putu bez drugih pakovanja.
Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom
ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u
pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod
pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.
Šaljite akumuatore samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite
otvorene kontakte i upakujte akumulator tako, da se ne
pokreće u paketu.
Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nationalne
propise.
Uklanjanje djubreta
Električne alate, akumulatore, pribor i pakovanja
treba odvoziti reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove
sredine.
Ne bacajte električne alate i akumulatore/baterije u kućno
djubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2002/96/EG ne
moraju više neupotrebljivi električni
uredjaji a prema evropskoj smernici
2006/66/EG ne moraju ni akumulatori/
batrerije koji su u kvaru ili istrošeni da se
odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja
odgovara zaštiti čovekove sredine.
Akku/baterije:
Li-jonska:
Molimo da obratite pažnju na uputstva
u odeljku „Transport", stranici 138.
Zadržavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa opozorila in napotila.
OPOZORILO
Napake zaradi neupoštevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar,
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje še potrebovali.
Pojem „električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim
pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska
električna orodja (brez električnega kabla).
2 609 932 811 | (22.11.11)
Varnost na delovnem mestu
Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna področja lahko
povzročijo nezgode.
Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo
vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja
povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para
vnameta.
Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne
dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam
približali. Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko
povzroči izgubo kontrole nad napravo.
Električna varnost
Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati
vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne upo-
rabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami
kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.
Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo
ozemljeno.
Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje
električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite
vtikač izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.
Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje
električnega udara.
Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za
delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje
tveganje električnega udara.
Osebna varnost
Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte
električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko
vzrok za resne telesne poškodbe.
Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite
zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, na
primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev,
varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od
vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje
tveganje telesnih poškodb.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo
električnega orodja na električno omrežje in/ali na
akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepri-
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional