Download Print this page

Română - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан
ала аласыз
Кәдеге жарату
Электр құралдар, жабдықтар және бумаларын айналаны
қорғайтын кәдеге жаратуға апару қажет.
Электр құралдарды үй қоқысына тастамаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа
2012/19/EU ережесі және ұлттық заңдарға сайкес
пайдалануға жарамсыз электр құралдары бөлек
жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.
Română
Instrucţiuni de siguranţă
Instrucţiuni generale de siguranţă pentru scule
electrice
Citiţi toate avertizările,
instrucţiunile, ilustraţiile şi
AVERTISMENT
specificaţiile puse la dispoziţie
împreună cu această sculă electrică. Nerespectarea
instrucţiunilor menţionate mai jos poate duce la
electrocutare, incendiu şi/sau vătămări corporale grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul "sculă electrică" folosit în indicaţiile de avertizare
se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu
de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fără
cablu de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
Menţineţi‑vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
u
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce
la accidente.
Nu lucraţi cu sculele electrice în mediu cu pericol de
u
explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot
aprinde praful sau vaporii.
Nu permiteţi accesul copiilor şi al spectatorilor în
u
timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă
atenţia puteţi pierde controlul.
Siguranţă electrică
Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei
u
electrice. Nu modificaţi niciodată ştecherul. Nu
folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice cu
împământare (legate la masă). Ştecherele
Bosch Power Tools
nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe împământate
u
sau legate la masă ca ţevi, instalaţii de încălzire, plite
şi frigidere. Există un risc crescut de electrocutare
atunci când corpul vă este împământat sau legat la masă.
Feriţi sculele electrice de ploaie sau umezeală.
u
Pătrunderea apei într‑o sculă electrică măreşte riscul de
electrocutare.
Nu schimbaţi destinaţia cablului. Nu folosiţi niciodată
u
cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei
electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză.
Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente aflate în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber,
u
folosiţi numai cabluri prelungitoare adecvate pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor
adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de
electrocutare.
Dacă nu poate fi evitată folosirea sculei electrice în
u
mediu umed, folosiţi o alimentare protejată printr-un
dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi
u
raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu
folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau
vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul
utilizării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
Purtaţi echipament personal de protecţie. Purtaţi
u
întoteauna ochelari de protecţie. Purtarea
echipamentului personal de protecţie, ca masca pentru
praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de
protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi
utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.
Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a
u
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce
acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi‑vă că aceasta este oprită. Dacă
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi cleştii
u
de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un
cleşte ataşat la o componentă rotativă a sculei electrice
poate provoca răniri.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu scula electrică.
u
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Astfel veţi putea controla mai bine scula electrică în
situaţii neaşteptate.
Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi
u
îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul şi
îmbrăcămintea de piesele aflate în mişcare.
Română | 115
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional