Download Print this page

Македонски - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

126 | Македонски
При износени четки на електродвигателя електроинстру-
ментът се изключва автоматично. Електроинструментът
трябва за поддръжка да се изпрати на сервизната служба,
за адресите вж. раздел "Сервизна служба и консултация
за приложения".
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност
на електроинструмента.
Клиентска служба и консултация относно
употребата
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти
и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относ-
но резервни части. Покомпонентни чертежи и информа-
ция за резервните части ще откриете и на: www.bosch-
pt.com
Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще
Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите про-
дукти и техните аксесоари.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части
винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изпи-
сан на табелката на уреда.
България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструмен-
тът, допълнителните приспособления и опаковката тряб-
ва да бъдат подложени на подходяща преработка за пов-
торното използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при би-
товите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно европейска директива 2012/19/EС и хармони-
зирането на националното законодателство с нея елект-
ронни и електрически уреди, които не могат да се използ-
ват, трябва да бъдат събирани отделно и да бъдат преда-
вани за оползотворяване на съдържащите се в тях суро-
вини.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Македонски
Безбедносни напомени
Општи предупредувања за безбедност за
електрични алати
Прочитајте ги сите безбедносни
ПРЕДУ-
предупредувања, илустрации и
ПРЕДУВАЊЕ
спецификации приложени со
овој електричен алат. Непридржувањето до сите
упатства приложени подолу може да доведе до струен
удар, пожар и/или тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните предупредувања и
упатства за користење и за во иднина.
Поимот „електричен алат" во безбедносните
предупредувања се однесува на електрични апарати што
користат струја (кабелски) или апарати што користат
батерии (акумулаторски).
Безбедност на работниот простор
Работниот простор одржувајте го чист и добро
u
осветлен. Преполни или темни простории може да
доведат до несреќа.
Не работете со електричните алати во експлозивна
u
околина, како на пример, во присуство на запаливи
течности, гасови или прашина. Електричните алати
создаваат искри коишто може да ја запалат прашината
или гасовите.
Држете ги децата и присутните подалеку додека
u
работите со електричен алат. Невниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
Електрична безбедност
Приклучокот на електричниот алат мора да
u
одговара на приклучницата. Никогаш не го
менувајте приклучокот. Не користите приклучни
адаптери со заземјените електрични алати.
Неизменетите приклучоци и соодветните приклучници
го намалуваат ризикот од струен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
u
површини, како на пример, цевки, радијатори,
метални ланци и ладилници. Постои зголемен ризик
од струен удар ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алати на дожд или
u
влажни услови. Ако влезе вода во електричниот алат,
ќе се зголеми ризикот од струен удар.
Не постапувајте несоодветно со кабелот. Никогаш
u
не го користете кабелот за носење, влечење или
исклучување од струја на електричниот алат.
Кабелот чувајте го подалеку од оган, масло, остри
ивици или подвижни делови. Оштетени или
заплеткани кабли го зголемуваат ризикот од струен
удар.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional