Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 116

Hide thumbs

Advertisement

116 | Română
Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi
prinse în piesele aflate în mişcare.
Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi
u
colectare a prafului, asiguraţi‑vă că acestea sunt
racordate şi folosite în mod corect. Folosirea unei
instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
poluării cu praf.
Nu vă lăsaţi amăgiţi de uşurinţa în operare dobândită
u
în urma folosirii frecvente a sculelor electrice şi nu
ignoraţi principiile de siguranţă ale acestora.
Neglijenţa poate provoca, într-o fracţiune de secundă,
vătămări corporale grave.
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice
Nu suprasolicitaţi scula electrică. Folosiţi pentru
u
executarea lucrării dv. scula electrică destinată acelui
scop. Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai
sigur în domeniul de putere indicat.
Nu folosiţi scula electrică dacă aceasta are
u
întrerupătorul defect. O sculă electrică, care nu mai
poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie
reparată.
Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
u
acumulatorul dacă este detaşabil, înainte de a executa
reglaje, a schimba accesorii sau a depozita scula
electrică. Această măsură de prevedere împiedică
pornirea involuntară a sculei electrice.
Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
u
copiilor şi nu lăsaţi să lucreze cu scula electrică
persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau
care nu au citit prezentele instrucţiuni. Sculele
electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de
persoane lipsite de experienţă.
Întreţineţi sculele electrice şi accesoriile acestora.
u
Verificaţi alinierea corespunzătoare, controlaţi dacă,
componentele mobile ale sculei electrice nu se
blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate
care să afecteze funcţionarea sculei electrice. Înainte
de utilizare daţi la reparat o sculă electrică
defectăpiesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
Menţineţi bine dispozitivele de tăiere bine ascuţite şi
u
curate. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu
tăişuri ascuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi
conduse mai uşor.
Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de
u
lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de activitatea care
trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor electrice în alt
scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la
situaţii periculoase.
Menţineţi mânerele şi zonele de prindere uscate,
u
curate şi feriţi-le de ulei şi unsoare. Mânerele şi zonele
de prindere alunecoase nu permit manevrarea şi controlul
sigur al sculei electrice în situaţii neaşteptate.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Întreţinere
Încredinţaţi scula electrică pentru reparare
u
personalului de specialitate, calificat în acest scop,
repararea făcându‑se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa
sculei electrice.
Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii
pentru rindele
Aşteptaţi ca, cuţitul să se oprească înainte de a pune
u
scula electrică jos. Un cuţit neprotejat, care se roteşte,
poate pătrunde în suprafaţa de lucru ducând la
posibilitatea pierderii controlului şi la răniri grave.
Prindeţi scula electrică de mânerele izolate, deoarece
u
dspozitivul de frezat ar putea intra în contact cu
propriul cablu de alimentare. Tăierea unui conductor
"sub tensiune" poate pune sub tensiune componentele
metalice ale sculei electrice şi provoca electrocutarea
operatorului.
Folosiţi menghine sau o altă metodă practică de fixare
u
şi sprijinire a piesei de lucru pe o platformă stabilă.
Dacă ţineţi piesa de lucru cu mâna sau o sprijiniţi de
corpul dumneavoastră, aceasta devine instabilă şi se
poate ajunge la pierderea controlului.
Porniţi scula electrică şi numai după aceasta
u
conduceţi‑o asupra piesei prelucrate. În caz contrar
există pericol de recul în situaţia în care dispozitivul de
lucru se agaţă în piesa prelucrată.
Nu introduceţi mâinile în orificiul de eliminare aşchii.
u
Vă puteţi răni din cauza pieselor care se rotesc.
Nu rindeluiţi niciodată obiecte metalice, cuie sau
u
şuruburi. Cuţitul şi arborele portcuţit se pot deteriora şi
duce astfel la vibraţii mai puternice.
Folosiţi detectoare adecvate pentru a localiza
u
conducte de alimentare ascunse sau adresaţi‑vă în
acest scop regiei locale furnizoare de utilităţi.
Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu
şi electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate
provoca explozii. Spargerea unei conducte de apă
cauzează pagube materiale sau poate duce la
electrocutare.
În timpul lucrului ţineţi întotdeauna astfel rindeaua
u
încât talpa de rindea să se sprijine complet pe piesa de
lucru . În caz contrar rindeaua se poate răsturna sau
bloca, provocând răniri grave.
Prindeţi strâns scula electrică cu ambele mâini în
u
timpul lucrului şi asiguraţi-vă o poziţie stabilă. Scula
electrică este condusă mai sigur cu ambele mâini.
Descrierea produsului şi a
performanțelor sale
Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor de siguranţă poate provoca
electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional