Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 128

Hide thumbs

Advertisement

128 | Македонски
напон" може да ги изложи металните делови на
електричниот алат „под напон" и операторот може да
добие струен удар.
Користете менгеме или некој друг практичен начин
u
за да го обезбедите и прицврстите делот што се
обработува на стабилна површина. Доколку го
држите делот што се обработува со рака или го
наслоните на вас, тоа ќе биде нестабилно и може да
изгубите контрола.
Ставете го електричниот алат само кога е вклучен
u
на делот што се обработува. Инаку постои опасност
од повратен удар, доколку алатот што се вметнува се
заглави во делот што се обработува.
Не ги фаќајте исфрлените струготини со раце. Може
u
да се повредите од ротирачките делови.
Не рендајте никогаш над метални предмети,
u
клинци и завртки. Секачот и вратилото на секачот
може да се оштетат и да ги зголемат вибрациите.
Користете соодветни уреди за пребарување, за да
u
ги пронајдете скриените електрични кабли или
консултирајте се со локалното претпријатие за
снабдување со електрична енергија. Контактот со
електрични кабли може да доведе до пожар и струен
удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до
експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки
предизвикува оштетување и може да предизвика
електричен удар.
При работата рендето држете го секогаш на начин
u
што подлогата на рендето секогаш ќе лежи на делот
што се обработува. Инаку работата со рендето може
да се навали и да доведе до повреди.
При работата, држете го електричниот алат цврсто
u
со двете дланки и застанете во сигурна положба. Со
електричниот алат посигурно ќе управувате ако го
држите со двете дланки.
Опис на производот и
перформансите
Прочитајте ги сите безбедносни напомени
и упатства. Грешките настанати како
резултат од непридржување до
безбедносните напомени и упатства може да
предизвикаат електричен удар, пожар и/или
тешки повреди.
Внимавајте на сликите во предниот дел на упатството за
користење.
Технички податоци
Ренде
Број на дел/артикл
Номинална јачина
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Употреба со соодветна намена
Електричниот алат е наменет за рендање на дрвени
материјали како на пр. греди и даски на цврста подлога.
Тој е погоден за искосување на рабови и за правење
засеци.
Илустрација на компоненти
Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на
приказот на електричниот алат на графичката страница.
(1) Скала за подесување на длабочината на
струготината
(2) Вртливо копче за подесување на длабочината на
стругање (изолирана површина на рачката)
(3) Исфрлувач на струготини (GHO 26-82 D: по избор
десно/лево)
(4) Блокада при вклучување на прекинувачот за
вклучување/исклучување
(5) Прекинувач за вклучување/исклучување
(6) Рачка за поместување на правецот на исфрлање
на струготините (GHO 26-82 D)
(7) Подлога на рендето
(8) V-жлеб
(9) Рачка (изолирана површина на рачката)
(10) Глава на секачот
(11) Затезен елемент за секачот на рендето
(12) Завртка за прицврстување на секачот на рендето
(13) HM/TC-секач на рендето
(14) Клуч со внатрешна шестаголна глава
(15) Црево за всисување (Ø 35 mm)
(16) Вреќичка за прав/струготини
(17) Паралелен граничник
(18) Скала за ширината на засекот
(19) Завртка за блокирање на подесената ширина на
засекот
(20) Завртка за прицврстување на паралелниот/
аголниот граничник
A)
(21) Аголен граничник
(22) Завртка за заклучување на подесениот агол
(23) Завртка за прицврстување на граничникот за
длабочина на засекот
(24) Граничник за длабочина на засеци
(25) Држач на рендето при паузирање
A) Илустрираната или опишана опрема не е дел од
стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може
да ја најдете во нашата Програма за опрема.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
A)
A)
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional