Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 124

Hide thumbs

Advertisement

124 | Български
режещи ръба, ножът (13) трябва да бъде сменен. Не се
допуска HM/TC-ножове да бъдат презаточвани.
Демонтаж на ножа (вж. фиг. A)
За обръщане или замяна на ножа (13) завъртете главата
за ножовете (10), докато се ориентира успоредно на ос-
новата (7).
➊ Развийте прибл. на 1 – 2 оборота двата застопорява-
щи винта (12) с шестостенния ключ (14).
➋ Ако е необходимо, освободете застопоряващия еле-
мент (11) с лек удар с подходящ инструмент, напр.
дървено трупче.
➌ С дървено трупче извадете ножа (13) от главата
(10), като го избутате странично.
Монтиране на нож (вж. фиг. B)
Благодарение на водещия канал на ножа при смяна,
респ. при обръщане ножът попада винаги в правилна по-
зиция по височина, успоредно на основата.
При необходимост почистете гнездото на ножа в застопо-
ряващия елемент (11) и ножа (13).
При поставяне на ножа внимавайте той да влезне идеал-
но в направляващия канал на застопоряващия елемент
(11). Ножът трябва да е подравнен централно спрямо
основата на електрическото ренде (7). След това затег-
нете двата застопоряващи винта (12) с шестостенния
ключ (14).
Указание: Преди включване се уверете, че винтовете
(12) са затегнати добре. Завъртете главата на ножа (10)
на ръка и се уверете, че ножът не опира никъде.
Система за прахоулавяне
Прахове, отделящи се при обработването на материали
като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, ми-
нерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. Кон-
тактът до кожата или вдишването на такива прахове могат
да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на
дихателните пътища на работещия с електроинструмента
или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обработ-
ване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в
комбинация с химикали за третиране на дървесина (хро-
мат, консерванти и др.). Допуска се обработването на съ-
държащи азбест материали само от съответно обучени
квалифицирани лица.
– По възможност използвайте подходяща за обработва-
ния материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното мяс-
то.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпо-
редби, валидни при обработване на съответните материа-
ли.
Избягвайте натрупване на прах на работното място.
u
Прахът може лесно да се самовъзпламени.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Редовно почиствайте отвора за изхвърляне на стърготи-
ните (3). За отпушването на запушен отвор за изхвърля-
не на стърготините използвайте подходящи средства,
напр. дървено трупче, сгъстен въздух и т. н.
Не бъркайте с ръце в отвора за стружки. Можете да
u
се нараните върху въртящите се части.
За да постигнете оптимално прахоулавяне винаги използ-
вайте външна прахоуловителна система или прахоулови-
телна торба.
Външна система за прахоулавяне (вж. фиг. C)
Поставете шланг на прахосмукачка (15) (не е включен в
окомплектовката) на отвора за изхвърляне на стружки
(3).
Свържете шланга (15) към прахосмукачка (не е включе-
на в окомплектовката). Преглед на начина на включване
към различни прахосмукачки ще намерите в края на това
ръководство за експлоатация. Използваната прахосму-
качка трябва да е пригодна за работа с обработвания ма-
териал.
Ако при работа се отделя особено вреден за здравето
прах или канцерогенен прах, използвайте специализира-
на прахосмукачка.
Собствена система за прахоулавяне (вижте фиг. C)
При краткотрайни дейности можете да поставите и прахо-
уловителна торба (16) (не е включена в окомплектовка-
та). Вкарайте адаптера за прахоулавяне в отвора за изх-
върляне на стружки (3). За да се запазва степента на пра-
хоулавяне оптимална, своевременно изпразвайте прахо-
уловителната торба (16).
Избираемо изхвърляне на стружки (GHO 26-82 D)
С помощта на лоста (6) стърготините могат да бъдат изх-
върляни през левия или десния отвор (3). Натискайте
лоста (6) винаги до упор; в крайната позиция се усеща
прещракване. Избраната посока за изхвърляне на стърго-
тините е означена на лоста със стрелка (6).
Работа с електроинструмента
Работни режими
Настройка на дълбочината на обтягане
С въртящото се копче (2) може безстепенно да се регули-
ра дълбочината на затягане от 0 – 1,6 mm (GHO 16-82)
или 0 – 2,6 mm (GHO 26-82 D) на база на скалата за дъл-
бочина на затягане (1) (разделение на скалата = 0,1 mm).
Стопираща подложка (вж. фиг. D)
Предпазният капак (25) позволява поставянето на елект-
роинструмента непосредствено след приключване на ра-
бота без опасност от повреждане на повърхността или на
режещия нож. По време на работа предпазният капак
(25) се повдига и освобождава задната част на основата
(7) на електрическото ренде.
Указание: Не се допуска демонтирането на предпазния
капак (25).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional