Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 174

Hide thumbs

Advertisement

174 | ‫آفارسی‬
،‫هنگام استفاده از ابزار برقی در محیطهای باز‬
‫تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط‬
‫کابل های رابط مناسب برای‬
.‫محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند‬
‫در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و‬
‫اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان‬
‫خطا و نشتی زمین )کلید قطع کننده اتصال با‬
‫استفاده از کلید حفاظتی‬
.‫زمین( استفاده کنید‬
‫جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را‬
‫حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت‬
‫کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار‬
‫در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد‬
‫مخدر، الکل و دارو استفاده کردهاید، با ابزار‬
‫یک لحظه بی توجهی هنگام کار با‬
‫ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه‬
.‫از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید‬
.‫همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید‬
‫استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و‬
‫غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کاله ایمنی و‬
‫گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر‬
.‫مجروح شدن را کاهش ميدهد‬
‫مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار‬
‫قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در‬
‫پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا‬
‫حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی‬
‫در صورتی که هنگام حمل‬
‫دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل‬
،‫باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید‬
.‫ممکن است سوانح کاری پیش آید‬
‫قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای‬
‫تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه‬
‫ابزار و آچارهائی که روی بخش های‬
‫چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد‬
‫وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار‬
‫برای کار جای مطمئنی برای خود‬
‫انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ‬
‫به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در‬
‫وضعیتهای غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته‬
‫از پوشیدن لباسهای‬
.‫لباس مناسب بپوشید‬
‫موها و‬
.‫گشاد و حمل زینت آالت خودداری کنید‬
‫لباس خود را از بخشهای در حال چرخش دستگاه‬
‫لباسهای گشاد، موی بلند و زینت‬
‫آالت ممکن است در قسمتهای در حال چرخش‬
‫در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل‬
‫مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و‬
‫غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این‬
.‫وسائل درست نصب و استفاده می شوند‬
‫استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصونیت شما‬
.‫را در برابر گرد و غبار زیادتر میکند‬
‫آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن‬
‫نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن‬
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
t
.‫باز نیز مناسب باشد‬
t
.‫کاهش می دهد‬
،‫کلیه هشدارها، دستورالعملها‬
‫رعایت ایمنی اشخاص‬
t
‫ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است‬
.‫کنید‬
.‫برقی کار نکنید‬
.‫داشته باشد‬
t
‫در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش‬
t
.‫نیفتد‬
.‫خاموش باشد‬
‫در صورتیکه حواس‬
t
.‫بردارید‬
.‫جراحت شوند‬
‫مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار‬
t
.‫داشته باشد‬
.‫کنید‬
.‫باشید‬
t
.‫دور نگه دارید‬
‫ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار‬
.‫دستگاه گیر کنند‬
t
‫هرگز برای حمل ابزار برقی، کشیدن آن یا‬
‫کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لبههای‬
‫آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را‬
t
‫دستورات ایمنی‬
‫نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی‬
‫تصاویر و مشخصات ارائه شده‬
‫اشتباهات‬
.‫به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید‬
‫باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های‬
‫کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده‬
‫عبارت »ابزار برقی« در هشدارها به ابزارهایی که به‬
‫پریز برق متصل میشوند )با سیم برق( و یا ابزارهای‬
.‫برقی باتری دار )بدون سیم برق( اشاره دارد‬
‫محیطهای‬
.‫محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید‬
‫ابزار برقی را در محیطهایی که خطر انفجار وجود‬
‫دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه‬
‫ابزارهای برقی جرقههایی‬
.‫هستند، به کار نگیرید‬
‫ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و‬
.‫غبارهای موجود در هوا شوند‬
‫هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و سایر افراد‬
.‫را از دستگاه دور نگه دارید‬
‫شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از‬
.‫دست شما خارج شود‬
‫دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب‬
‫هیچگونه تغییری در دوشاخه‬
.‫برقی دارای اتصال زمین استفاده شود‬
‫دوشاخههای اصل و تغییر داده نشده و پریزهای‬
.‫مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند‬
‫از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال‬
‫زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال‬
‫در صورت تماس بدنی با سطوح‬
‫و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس‬
.‫شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد‬
‫نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک‬
.‫الکتریکی را افزایش میدهد‬
‫از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده‬
‫خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده‬
‫کابلهای‬
.‫تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید‬
‫آفارسی‬
‫هشدار‬
.‫شدید شود‬
.‫خوب نگهداری کنید‬
‫ایمنی محل کار‬
t
.‫میدهند‬
t
t
‫ایمنی الکتریکی‬
t
.‫داشته باشد‬
.‫ایجاد نکنید‬
t
.‫خودداری کنید‬
t
.‫ندهید‬
t
.‫نکنید‬
.‫نکنید‬
.‫افزایش میدهند‬
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional