Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 156

Hide thumbs

Advertisement

156 | Latviešu
Veselībai īpaši kaitīgus, kancerogēnus vai sausus putekļus
savāciet ar speciālu vakuumsūcēju.
Putekļu pašuzsūkšana (attēls C)
Veicot neliela apjoma darbus, putekļu un skaidu uzkrāšanai
var lietot putekļu un skaidu uzkrāšanas maisiņu (16)
(papildpiederums). Stingri iebīdiet putekļu un skaidu
uzkrāšanas maisiņa īscauruli instrumenta skaidu izvadīšanas
īscaurulē (3). Lai saglabātos optimāla putekļu aizvadīšanas
spēja, savlaicīgi iztukšojiet putekļu un skaidu uzkrāšanas
maisiņu (16).
Skaidu izvadīšanas virziena izvēle (GHO 26-82 D)
Ar pārslēgšanas sviras (6) palīdzību var pārslēgt putekļu un
skaidu izvadīšanas virzienu pēc izvēles caur īscauruli (3)
instrumenta labējā vai kreisajā pusē. Vienmēr nospiediet
pārslēgšanas sviru (6), līdz tā fiksējas gala stāvoklī. Izvēlēto
skaidu izvadīšanas virzienu norāda bultas simbols uz
pārslēgšanas sviras (6).
Lietošana
Darba režīmi
Ēvelēšanas dziļuma iestatīšana
Ar roktura (2) palīdzību var bezpakāpju veidā iestatīt
ēvelēšanas dziļumu 0 – 1,6 mm robežās (GHO 16-82) vai 0
– 2,6 mm robežās (GHO 26-82 D), vadoties pēc
nolasījumiem uz ēvelēšanas dziļuma skalas (1) (skalas iedaļa
= 0,1 mm).
Novietošanas balsts (attēls D)
Novietošanas balsts (25) ļauj novietot elektroinstrumentu
tūlīt pēc darba operācijas pabeigšanas, nebaidoties sabojāt
apstrādājamā priekšmeta virsmu vai ēveles asmeni. Paceļot
elektroinstrumentu pirms kārtējās darba operācijas,
novietošanas balsts (25) paceļas augšup, atbrīvojot
pamatnes (7) aizmugurējo daļu.
Norāde: Novietošanas balstu (25) nedrīkst noņemt.
Uzsākot lietošanu
Pievadiet elektroinstrumentam pareizu spriegumu!
u
Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst
vērtībai, kas norādīta uz elektroinstrumenta
marķējuma plāksnītes. Elektroinstrumenti, kas
paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no
220 V elektrotīkla.
Ieslēgšana un izslēgšana
Pārliecinieties, ka varat darbināt ieslēdzēju,
u
neatlaižot rokturi.
Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, vispirms nospiediet
ieslēdzēja atbloķēšanas taustiņu (4) un pēc tam nospiediet
ieslēdzēju (5) un turiet to nospiestu.
Lai elektroinstrumentu izslēgtu, atlaidiet ieslēdzēju (5).
Norāde: vadoties no drošības apsvērumiem, ieslēdzēja (5)
fiksēšana ieslēgtā stāvoklī nav paredzēta, tāpēc tas jātur
nospiests visu elektroinstrumenta darbības laiku.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Norādījumi darbam
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
u
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla kontaktligzdas.
Ēvelēšana (attēls D)
Iestatiet vēlamo ēvelēšanas dziļumu un tad novietojiet ēveles
pamatnes (7) priekšējo daļu uz apstrādājamā priekšmeta.
Kontaktējiet darbinstrumentu ar apstrādājamo
u
priekšmetu tikai pēc elektroinstrumenta ieslēgšanas.
Tas ļaus izvairīties no atsitiena, kas var notikt,
darbinstrumentam iestrēgstot apstrādājamajā
priekšmetā.
Ieslēdziet elektroinstrumentu un vienmērīgi pārvietojiet to
pa apstrādājamo virsmu.
Lai panāktu augstu apstrādājamās virsmas kvalitāti,
pārvietojiet elektroinstrumentu ar mērenu ātrumu,
vienmērīgi sadalot spiedienu pa ēveles pamatni.
Apstrādājot cietus materiālus, piemēram, cietu koku, kā arī,
izmantojot pilnu ēveles platumu, iestatiet nelielu ēvelēšanas
dziļumu un vajadzības gadījumā samaziniet ēveles
pārvietošanas ātrumu.
Pārāk liels pārvietošanas ātrums izsauc virsmas kvalitātes
samazināšanos un var izraisīt putekļu un skaidu izvadīšanas
īscaurules nosprostošanos.
Tikai ass ēveles asmens spēj nodrošināt augstu apstrādes
kvalitāti, vienlaikus saudzējot elektroinstrumentu.
Iebūvētais novietošanas balsts (25) pēc ēvelēšanas
operācijas pārtraukuma ļauj atsākt ēvelēšanu jebkurā
apstrādājamā priekšmeta vietā.
– Novietojiet elektroinstrumentu uz vēl neapstrādātās
virsmas daļas tā, lai novietošanas balsts būtu nolaists
lejup.
– Ieslēdziet elektroinstrumentu.
– Izdarot nelielu spiedienu uz ēveles pamatnes priekšējo
daļu un lēni pārvietojiet elektroinstrumentu uz priekšu
(➊). Tā rezultātā novietošanas balsts paceļas augšup
(➋), un ēveles pamatnes aizmugurējā daļa nolaižas uz
apstrādājamā priekšmeta virsmas.
– Turpiniet ēvelēšanu, vienmērīgi pārvietojot
elektroinstrumentu pa apstrādājamo virsmu (➌).
Stūru apstrāde (attēls E)
Ēveles pamatnes priekšējā daļā izveidotās V veida gropes
(8) ļauj ātri un vienkārši apstrādāt priekšmeta stūrus,
veidojot slīpumu. Šim nolūkam novietojiet ēveles pamatnes
V veida gropi uz apstrādājamā priekšmeta stūra un virziet
elektroinstrumentu uz priekšu gar priekšmeta malu.
Izmantojamā
grope
nav
vidēja
Izmērs a (mm)
0 – 4
4 – 9
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional