Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté.
u
Jinak hrozí nebezpečí zpětného rázu, pokud se nástroj
v obrobku vzpříčí.
Zapněte elektrické nářadí a veďte ho s rovnoměrným
posuvem přes hoblovaný povrch.
Pro docílení kvalitního povrchu pracujte jen s malým
posuvem a tlačte uprostřed na plaz.
Při hoblování tvrdých materiálů, např. tvrdého dřeva, a též
při využití maximální šířky hoblování nastavte jen malou
hloubku úběru a příp. zmenšete posuv hoblíku.
Nadměrný posuv snižuje kvalitu povrchu a může vést
k rychlému ucpání vyfukování třísek.
Pouze ostré hoblovací nože zabezpečují dobrý řezný výkon
a šetří elektrické nářadí.
Integrovaná odkládací patka (25) umožňuje také pokračovat
v hoblování po přerušení práce na libovolném místě
obrobku:
– Nasaďte elektrické nářadí s odkládací patkou sklopenou
dolů na místo obrobku, které se má dále hoblovat.
– Zapněte elektrické nářadí.
– Přesuňte přítlak na přední plaz a pomalu posouvejte
elektrické nářadí dopředu (➊). Odkládací patka se přitom
odklopí nahoru (➋), takže zadní část plazu znovu dosedá
k obrobku.
– Veďte elektrické nářadí se stejnoměrným posuvem přes
hoblovaný povrch (➌).
Srážení hran (viz obrázek E)
Drážka ve tvaru V (8), která se nachází v předním plazu,
umožňuje rychlé a jednoduché srážení hran obrobku. K tomu
nasaďte hoblík drážkou ve tvaru V na hranu obrobku a veďte
ho podél ní.
Použitá drážka
Žádná
Střední
Hoblování s podélným/úhlovým dorazem (viz obrázky F–
H)
Podélný doraz (17), resp. úhlový doraz (21) namontujte
pomocí upevňovacího šroubu (20) na elektronářadí
(volitelně vpředu nebo vzadu). V závislosti na použití
namontujte na elektronářadí (volitelně vpředu, nebo vzadu)
pomocí upevňovacího šroubu (23) doraz hloubky drážky
(24).
Povolte zajišťovací matici (19) a nastavte na stupnici (18)
požadovanou šířku drážky. Zajišťovací matici (19) opět
utáhněte.
Odpovídajícím způsobem nastavte požadovanou hloubku
drážky pomocí dorazu hloubky drážky (24).
Několikrát proveďte proces hoblování, dokud není dosaženo
požadované hloubky drážky. Hoblík veďte s bočním
přítlakem.
Bosch Power Tools
Ukosování pomocí úhlového dorazu
Údržba a servis
Údržba a čištění
Před každou prací na elektronářadí vytáhněte
u
zástrčku ze zásuvky.
Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby
u
pracovalo dobře a bezpečně.
Zajistěte, aby byla odkládací patka (25) volně pohyblivá,
a pravidelně ji čistěte.
Při opotřebovaných uhlících se elektronářadí automaticky
vypne. Elektronářadí se musí poslat do zákaznického servisu
kvůli údržbě, adresy viz část „Zákaznická a poradenská
služba".
Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést
firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro
elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.
Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě
vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové
výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na:
www.bosch-pt.com
V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám
Rozměr a (mm)
ochotně pomůže poradenský tým Bosch.
0–4
V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů
bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle
4–9
typového štítku výrobku.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: +420 519 305700
Fax: +420 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Likvidace
Elektronářadí, příslušenství a obaly odevzdejte k ekologické
recyklaci.
Při ukosování drážek a ploch
nastavte požadovaný úhel
zkosení pomocí nastavení
úhlu (22).
Elektronářadí nevyhazujte do domovního
odpadu!
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Čeština | 85

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional