Download Print this page

Slovenčina - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

86 | Slovenčina
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních a její realizace
v národních zákonech se již nepoužitelné elektronářadí musí
shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat
k ekologické recyklaci.
Slovenčina
Bezpečnostné upozornenia
Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre
elektrické náradie
Prečítajte si všetky bezpečnostné
VÝSTRAHA
upozornenia, pokyny, ilustrácie
a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím.
Nedodržiavanie všetkých uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké
poranenie.
Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „elektrické náradie" používaný v nasledujúcom texte
sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s prívod-
nou šnúrou) a na elektrické náradie napájané akumulátoro-
vou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
u
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom pro-
u
stredí, napr. tam, kde sa nachádzajú horľavé kvapali-
ny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie
vytvára iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby
u
sa počas používania elektrického náradia zdržiavali
v blízkosti pracoviska. Pri rozptyľovaní môžete stratiť
kontrolu nad náradím.
Bezpečnosť – elektrina
Zástrčka prívodnej šnúry elektrického náradia musí
u
zodpovedať použitej zásuvke. V žiadnom prípade nija-
ko nemeňte zástrčku. S uzemneným elektrickým
náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adapté-
ry. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky znižujú rizi-
ko úrazu elektrickým prúdom.
Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr-
u
chovými plochami, ako sú napr. potrubia, vykurovacie
telesá, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené,
hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.
u
Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte prívodnú šnúru na iné než určené účely:
u
na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho
zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním
za prívodnú šnúru. Udržiavajte sieťovú šnúru mimo
dosahu horúcich telies, oleja, ostrých hrán alebo po-
hybujúcich sa súčastí. Poškodené alebo zauzlené
prívodné šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používaj-
u
te len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj
na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie pre-
dlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo von-
kajšom prostredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prú-
dom.
Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo
u
vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poru-
chových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri
poruchových prúdoch znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Buďte ostražití, sústreďte sa na to, čo robíte,
u
a s elektrickým náradím pracujte uvážlivo. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Krátka nepo-
zornosť pri používaní elektrického náradia môže mať za
následok vážne poranenia.
Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy použí-
u
vajte ochranné okuliare. Používanie osobných ochran-
ných prostriedkov, ako je ochranná dýchacia maska, bez-
pečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chráni-
če sluchu, podľa druhu elektrického náradia a spôsobu
jeho použitia znižuje riziko zranenia.
Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu elektrického
u
náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásu-
vky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chyte-
ním alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy
presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté. Prenáša-
nie elektrického náradia so zapnutým vypínačom alebo
pripojenie zapnutého elektrického náradia k elektrickej
sieti môže mať za následok nehodu.
Kým zapnete elektrické náradie, odstráňte z neho na-
u
stavovacie pomôcky alebo kľúče na skrutky. Nastavo-
vací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti
elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia
osôb.
Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Dbajte na
u
pevný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Takto
budete môcť lepšie kontrolovať ručné elektrické náradie
v neočakávaných situáciách.
Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľné
u
odevy ani šperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blízkosti pohyblivých súčastí. Voľný
odev, dlhé vlasy alebo šperky sa môžu zachytiť do rotujú-
cich častí elektrického náradia.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Bosch GHO 16-82 Professional

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional